.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki osoby niepełnosprawnej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 06.12.2018

Dlaczego jako osoba niepełnosprawna muszę płacić kilka składek na ZUS? Jestem emerytem MSWiA, płacę składkę na ZUS i podatek. Pracując za granicą, byłem ubezpieczony, uległem wypadkowi i otrzymuję rentę. Składa się ona z renty, zasiłku pielęgnacyjnego, ekwiwalentu za środki czystości i innych składników. Za każdą pozycję muszę płacić składki. Dlaczego tak jest?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Składki osoby niepełnosprawnej

Fot. Fotolia

Do dnia 30 września 2004 r. obowiązywała ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm.), która w art. 24 ust. 3 stanowiła, że jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła przychodów w ramach tego samego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. c, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego ze źródeł przychodów.

 

Od 1 października 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.)

 

Art. 66 ust. 1 pkt 16 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) osoby pobierające emeryturę lub rentę podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Taką osobą jest między innymi ta, która otrzymuje np. rentę z zagranicy stosownie do art. 5 pkt 20 ustawy przez osoby pobierające emeryturę lub rentę uważa się również osoby oraz osobę otrzymującą emeryturę lub rentę z zagranicy. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających emeryturę lub rentę powstaje od dnia, od którego przysługuje wypłata emerytury lub renty, i wygasa z dniem zaprzestania pobierania świadczenia ( art. 72 ust. 1 ustawy).

 

Stosownie do treści art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają także osoby pobierające emeryturę. W zakresie zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zasadnicze znaczenie ma art. 82 ust. 1 tej ustawy, który stanowi, że w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

 

Zatem stwierdzić należy, że na podstawie art. 82 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustawy można sformułować zasadę, zgodnie z którą, jeżeli ubezpieczony posiada więcej niż jeden tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, podlega temu ubezpieczeniu z każdego z tych tytułów. W przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 tej ustawy ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

Zgodnie z art. 79. ust. 1 i 2 ustawy wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru składki jest miesięczna i niepodzielna.

 

Jeżeli podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód ubezpieczonego zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 i 16 – składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik oblicza zgodnie z przepisami art. 79 i 81 (art. 83 ust. 3 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Z treści art. 85 ust. 9 tej ustawy wynika, że bank wypłacający któreś z ww. świadczeń musi obliczyć i pobrać składkę zdrowotną z kwoty emerytury lub renty. Następnie przesyła ją do ZUS-u, a ten dalej do NFZ-etu.

 

Bank potrąca składkę od zagranicznego świadczenia niezależnie od tego, czy osoba je pobierająca otrzymuje jeszcze dodatkowo polską emeryturę, jaka jej się należy na podstawie okresów zatrudnienia w kraju.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »