.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składka AC

Składka na ubezpieczenie AC, czyli autocasco, dotyczy ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży. Ubezpieczenia AC nie są obowiązkowe, ale warto rozważyć zakup takiego ubezpieczenia.

 Mam wykupioną polisę AC (płacona składka AC) i niedawno miałem kolizję drogową, której byłem sprawcą. Dostałem kosztorys naprawy samochodu na kwotę 5200 zł, ale sprawdziłem w serwisie, że koszt wymienionych części wyniesie 14 000 zł. Czy jest możliwość podważenia tego kosztorysu i otrzymania pieniędzy do ręki (umowa z ubezpieczycielem zakłada, że mogę: 1.) oddać auto do serwisu, z którym firma współpracuje; 2.) przekazać firmie faktury z innego zakładu naprawczego, 3.) ustalić odszkodowanie kosztorysowo, w oparciu o tabelę zużycia eksploatacyjnego).

Zgodnie z zasadą przyjętą w art. 363 Kodeksu cywilnego to do wierzyciela należy wybór, w jaki sposób poniesiona przez niego szkoda powinna zostać naprawiona. Jeżeli wierzyciel żąda, by naprawienie szkody przybrało formę zapłaty odpowiedniej sumy pieniędzy, dłużnik powinien się temu żądaniu podporządkować: „naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”.

Interpretacja art. 363 wskazuje, że zakład ubezpieczeniowy mógłby odmówić naprawy uszkodzonego samochodu, gdyby pociągało to za sobą nadmierne koszty, nie może jednak odmówić naprawienia szkody poprzez wypłatę kwoty pieniężnej odpowiadającej kosztom przywrócenia stanu samochodu sprzed wypadku.

Pozwolę sobie zaprezentować wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 13.10.2009 r., sygn. akt I C 1368/08 (niepublikowany), którego teza stanowi odpowiedź na Pańskie pytanie:

„Przepis art. 363 kc stanowi, że naprawienie szkody powinno nastąpić, wg wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Przepis powyższy, pozwala na uwzględnienie przede wszystkim interesu wierzyciela. Przywrócenie stanu poprzedniego może nastąpić w różny sposób. Może zatem polegać, na dokonaniu naprawy (lub zamiarze) przez samego poszkodowanego, ale nie musi. Szkoda w takiej sytuacji wyraża się bowiem sumą, jaką musieliby poszkodowani wydatkować, celem przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego. Nie ma tu zatem znaczenia, czy strona powodowa koszty takie rzeczywiście poniosła, poniesie i czy rzeczywiście przeprowadzi wszystkie potrzebne naprawy, czy też dokona napraw niezbędnych (godząc się na spadek wartości pojazdu na skutek zdarzenia) lub samochód za odpowiednio niższą cenę sprzeda. Odszkodowanie nie jest bowiem uzależnione od faktycznego doprowadzenia pojazdu do stanu poprzedniego, czyli do wykazania się przez poszkodowanego np. rachunkami za naprawę, a tylko do wykazania szkody w postaci kosztów niezbędnych do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego”.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Przy wyładunku materiałów na placu naczepa po podniesieniu w górę wywróciła się. Jest praktycznie całkowicie zniszczona, nie nadaje się do naprawy. Składka AC była opłacona w ZUS. Czy przysługuje odszkodowanie z tej polisy, jeżeli naczepa nie była w ruchu?

W celu udzielenia odpowiedzi na Pańskie pytanie konieczne było również, poza zapoznaniem się z treścią przesłanej przez Pana umowy ubezpieczenia, dokonanie analizy Ogólnych Warunków Ubezpieczania AC (w skrócie O.W.U.) mających zastosowanie do tejże umowy.

I tak, zgodnie z § 6 ust. 1 O.W.U. (ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/140/2010 z dnia 25 marca 2010 r.), „ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, z zastrzeżeniem § 8”.

Z kolei § 8 ust. 1 O.W.U. stanowi, że „ubezpieczeniem nie są objęte m.in. szkody:

 1. których wartość nie przekracza 500 zł (franszyza integralna), chyba że w umowie ubezpieczenia przyjęto inną wysokość franszyzy integralnej; ograniczenie to nie dotyczy szkód polegających na uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej;
 2. spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego, lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu lub spowodowane umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
 3. powstałe podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego, osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym:
  • w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub
  • nie posiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, wymaganych prawem kraju zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub
  • gdy kierowca uciekł z miejsca wypadku drogowego, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała lub poniosła śmierć;
 4. powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego – jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
 5. eksploatacyjne;
 6. powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu;
 7. w pojeździe nie będącym własnością osoby wymienionej we wniosku jako właściciel”.


Jeżeli zatem w przedstawionej przez Pana sprawie nie miała miejsca żadna z powyższych okoliczności, to bez względu na to, czy pojazd uszkodzony został w ruchu, czy też na postoju, PZU powinno dokonać wypłaty odszkodowania, gdyż katalog sytuacji, w których odszkodowanie się nie należy, określony w § 8 O.W.U., jest katalogiem zamkniętym (tylko te okoliczności są brane pod uwagę).

Jednocześnie z treści pytania wynika, że Pańskie wątpliwości co do możliwości ubiegania się o odszkodowanie spowodowane są mylnym przyjęciem przez Pana zasad odpowiedzialności odszkodowawczej w zakresie OC, które rządzi się odmiennymi od ubezpieczeń AC regułami.    Przeczytaj pełną treść

 

 W maju 2010 r. temat wielkiej powodzi w Polsce nie schodził z pierwszych stron gazet. Widok ludzkiej tragedii, zalanego wrocławskiego osiedla Kozanów z pewnością zapamiętamy na długo. Po tragedii zaczyna się liczenie strat. I pojawia się pytanie – kto ma za nie zapłacić? Oprócz mieszkań i budynków podczas powodzi zniszczeniu ulegają też samochody. Czy jest możliwość dochodzenia odszkodowania za zatopiony pojazd? Artykuł ten przeznaczony jest przede wszystkim dla tych, którzy walczą z ubezpieczycielem o odszkodowania za zalany samochód (np. jeśli składka AC była opłacana).

Ogólne warunki ubezpieczenia („o.w.u.”) pełne są pułapek, trudnych do wyłapania dla osoby, która nie zajmuje się na co dzień problematyką odszkodowań. Ponadto praktyka ubezpieczycieli, polegająca na zaniżaniu wypłat, często jest sprzeczna z prawem.

Za powódź należy Ci się odszkodowanie z AC   Co do zasady pojazdy mechaniczne nie są objęte ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenia domu lub mieszkania). Nawet jeśli auto podczas powodzi stało w zalanym garażu, to nie przysługuje za nie odszkodowanie z tegoż ubezpieczenia. Natomiast ryzyko takie jest objęte polisą autocasco. Zgodnie z warunkami większości (choć nie zawsze – trzeba to dokładnie sprawdzić!) o.w.u. z ubezpieczenia AC przysługuje odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu w skutek takich zdarzeń losowych jak: powódź, zatopienie, uderzenie pioruna, pożar, wybuch, opad atmosferyczny, huragan, osuwanie lub zapadanie się ziemi czy też nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu.

Pojawia się oczywiście pytanie, co to znaczy: „powódź”, „zatopienie”, „opad atmosferyczny”. W pierwszej kolejności trzeba zerknąć do o.w.u. – być może definiują te pojęcia. Jeśli definicji brak, należy rozumieć te terminy zgodnie ze znaczeniem powszechnie przyjętym w języku polskim. Nie jest dopuszczalne powoływanie się przez ubezpieczyciela na znaczenie tych słów, które nadały im ogólne warunki innego ubezpieczenia (np. pojęcie powodzi zwykle jest sprecyzowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia domu od zdarzeń losowych).

(...) Jeśli straciłaś lub straciłeś auto w powodzi lub też zostało ono uszkodzone i masz problem z dochodzeniem odszkodowania, zapraszamy do korzystania z naszych usług.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Wypłata odszkodowania AC po kradzieży auta (składka AC)
Dwa tygodnie temu skradziono mój samochód, który posiadał polisę AC. Ubezpieczyciel, aby wypłacić mi odszkodowanie, wymaga ode mnie m.in. decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, którą mogę otrzymać dopiero, gdy policja zakończy sprawę (a to, jak wiadomo, może trochę potrwać). Czy firma ubezpieczeniowa nie powinna mi niezależnie od tego wypłacić pieniędzy w ciągu 30 dni od zgłoszenia kradzieży? Jakich dokumentów zgodnie z prawem może wymagać?

Odszkodowanie autocasco (płacona składka AC) – samochód firmowy uszkodzony spadającym z dachu śniegiem
Z dachu mojego domu spadł śnieg i uszkodził samochód firmowy, którego jestem użytkownikiem, zdarzyło się to przed niespełna miesiącem, przy pierwszym tej zimy dużym opadzie śniegu. Samochód ma autocasco, PZU od razu zgodziło się na wypłatę odszkodowania, więc szkoda została naprawiona i częściowo pokryta przez PZU. Jednak PZU zwleka z wypłatą całego odszkodowania firmie, która dokonała naprawy, tłumacząc to faktem, iż ja zwlekam z przesłaniem im dokumentu (aktu notarialnego) potwierdzającego, kto jest właścicielem domu, z którego spadł śnieg. Co ciekawe, PZU swych żądań nie formułuje na piśmie (nie otrzymałem żadnego), a jedynie dzwoniono do mnie kilka razy w tej sprawie. Między innymi dlatego nie wysłałem tego dokumentu, bo uważam, że na podstawie telefonu nie mam obowiązku nikomu go przesyłać. Proszę o potwierdzenie, czy mam w tym względzie słuszność, czy jednak muszę wysłać ten dokument? Czy PZU może odmówić wypłaty całej sumy odszkodowania, mimo iż samochód ma autocasco (zapłacona składka AC)? Czy PZU może domagać się ode mnie, abym pokrył tę szkodę? W załączniku przesyłam Ogólne warunki ubezpieczenia.

Wyplata odszkodowania mimo braku badania technicznego auta - składka AC jest płacona
Miałam tydzień temu stłuczkę, przy wyjeździe z parkingu wjechała we mnie znajoma, była to bezspornie jej wina. Okazało się jednak, że moje auto nie posiada już ważnego badania technicznego (termin minął 2 tygodnie temu). Obawiam się teraz, że ubezpieczyciel, którym jest PTU, odmówi mi wypłaty odszkodowania z polisy sprawcy. Czy tak może być?

Koszty naprawy uszkodzonego w kolizji auta służbowego
Pracownik uszkodził auto służbowe, które przekazałem mu protokołem zdawczo-odbiorczym do wyłącznego użytkowania. Był winny kolizji, co przyznał przed funkcjonariuszami policji. Składka AC na auto jest płacona - samochód ubezpieczony, pozostaje w leasingu. Czy mogę obciążyć pracownika kosztami?

Wypadek na drodze i obciążenie pracownika a składka AC
Pracownik naszej firmy przewozowej spowodował wypadek na drodze. Polisa OC pokryła koszty naprawy uszkodzonych pojazdów, jednak nasz samochód musiał iść do kasacji, a nie mieliśmy wykupionego AC. Czy mogę rozwiązać z tym pracownikiem umowę? Czy mogę pracownika pociągnąć do odpowiedzialności materialnej za szkody? Dodam, że uchyla się od odpowiedzialności, mimo że samochód był sprawny technicznie. Nie wiem, czy pracownik przyjął mandat.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl