Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składanie oświadczenia majątkowego

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 17.05.2019

Z racji swojego stanowiska (wydaję decyzje administracyjne w imieniu wójta) jestem zobowiązany do składania oświadczenia majątkowego. Do tej pory składając oświadczenie majątkowe w poz. „Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu” wpisywałem informację „ze stosunku pracy – zgodnie z załączonym PIT-37”. Czy forma jakiej używam jest dopuszczalna (poprawna) w świetle obowiązującego prawa? Dodam jeszcze, że np. Prezes NSA używa podobnej formuły przy składaniu swojego oświadczenia.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Składanie oświadczenia majątkowego

Fot. Fotolia

W odniesieniu do pracowników samorządowych zatrudnionych w gminie bądź jej jednostkach organizacyjnych, obowiązek ten reguluje w sposób wyczerpujący art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.).

 

Przepis ten stanowi normę szczególną w stosunku do art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393), określającego ramy obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy publicznych.

 

Odnosząc się do użytej przez Pana analogii do oświadczeń majątkowych składanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, należy zauważyć, że podlegają one odmiennemu reżimowi prawnemu. Ustawa przewiduje bowiem możliwość objęcia informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” na zasadzie art. 10 ust. 3a ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 

Raz jeszcze wymaga zatem podkreślenia, iż oceny zakresu obowiązku ujawnienia w oświadczeniu danych dotyczących stanu majątkowego pracownika samorządowego posiadającego upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych oceniać należy na gruncie przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

 

Zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oświadczenie majątkowe osoby zobligowanej do jej złożenia powinno zawierać informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub od związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł,
  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym o zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

 

Jednocześnie, do określenia szczegółowej treści oświadczenia majątkowego ustawodawca delegował przepisy wykonawcze, które w obowiązującym stanie prawnym stanowi Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2017 r., poz. 2020).

 

Zgodnie z obowiązującym wzorem, w pozycji VIII osoba składająca oświadczenie powinna wskazać dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. Dyspozycja ta stanowi in extenso powtórzenie regulacji zawartej w art. 24h ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym.

 

Ponadto, na podstawie art. 24h ust. 3 pkt 3 na osobie wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta spoczywa obowiązek złożenia kopii deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

 

Obowiązek ten należy jednak odróżnić od powinności złożenia oświadczenia majątkowego. Wskazuje na to m. in. umieszczenie obu tych dyspozycji w osobnych jednostkach redakcyjnych ustawy.

 

Wymaga w szczególności podkreślenia, że dane dotyczące wysokości dochodu ze stosunku pracy oraz innych tytułów objęte są jawnością formalną – dostęp do nich ma charakter powszechny i nie podlega reglamentacji.

 

Natomiast informacje zawarte w zeznaniu podatkowym nie podlegają co do zasady ujawnieniu i stanowią wyłącznie instrument analizy prawdziwości danych przez podmiot uprawniony do odebrania oświadczenia.

 

Odwołanie się zatem do danych zawartych w dokumencie, który nie podlega upublicznieniu może być oceniane jako przejaw obejścia przepisów dotyczących jawności informacji o stanie majątkowym.

 

W praktyce przyjęło się, iż obowiązkowi wskazania źródła dochodu czyni zadość określenie jedynie rodzaju stosunku prawnego (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna etc.), przy czym dla każdej z form zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej niezbędne jest określenie konkretnej kwoty, podlegającej weryfikacji pod kątem zgodności ze złożonym zeznaniem podatkowym.

 

Z tych względów, dotychczasową praktykę określania stanu majątkowego poprzez odniesienie do deklaracji PIT należy uznać za nieprawidłową, rekomendując wskazanie dochodu w formie kwotowej z określeniem rodzaju jego źródła.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus IX =

»Podobne materiały

Obniżenie diety radnego z powodu częściowej nieobecności na sesji

Kilku radnych powiatowych w trakcie przerwy sesji i przed głosowaniem wyszło w ramach protestu, nie informując o tym przewodniczącego rady. Po przerwie już nie wrócili na sesję. Lista obecności była podpisana przez radnych, głosowano także kilka uchwał, w których uczestniczyli, a tylko w części

 

Zanieczyszczanie ściekami prywatnej posesji – odszkodowanie i rekultywacja

Na teren mojej działki wylewają się ścieki odprowadzane z pobliskiej szkoły przemysłowej. Zgłosiłem problem dyrektorowi szkoły, ale zabezpieczenie rzeki (do której odpady są wlewane) zerwało się już miesiąc po jego wykonaniu. Wiem, że szkoła nie ma zezwolenia wodnoprawnego na spust ścieków. Chciałby

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »