.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skarga o wznowienie postępowania ze względu na pozbawienie możliwości działania

Autor: Paweł Saługa • Opublikowane: 14.09.2015

Od 10 lat jestem emerytem wojskowym, 2 lata temu się rozwiodłem. Była żona pozostała w moim mieszkaniu służbowym z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Po rozwodzie przestała opłacać czynsz i inne opłaty, i zadłużyła mieszkanie na prawie 8 tys. zł. Co najgorsze – nic o tym nie wiedziałem, bo nie przekazywała mi żadnej korespondencji ani jeszcze przed rozwodem, ani po. Ja pomieszkiwałem u przyjaciół, nie chcąc spotykać się z byłą żoną. W końcu niecały rok temu sąd na wniosek WAM wydał wyrok o pozbawieniu prawa własności do lokalu, czego konsekwencją jest eksmisja. Była żona wyprowadziła się, a ja wróciłem do mieszkania i zacząłem regularnie płacić, zobowiązałem się do spłaty zadłużenia w ratach, ale nie mam jeszcze odpowiedzi z WAM. Bardzo bym nie chciał stracić tego mieszkania, bo nie jest moją winą, że była żona nie przyznawała się do długów i ukrywała korespondencję nawet tę z sądu. Czy istnieje szansa na odzyskanie prawa do tego lokalu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli nie otrzymywał Pan korespondencji, proszę podjąć próbę wznowienia postępowania.

 

Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności, jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.

 

Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji – od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

 

Dopóki Pan zajmuje przedmiotowy lokal, WAM ma ograniczone możliwości odzyskania tego lokalu, musi zachować wszelkie prawne procedury. Jeżeli sąd przyzna prawo do lokalu socjalnego, wówczas do czasu gdy gmina nie przedstawi odpowiedniego lokalu socjalnego, Pan będzie zamieszkiwał w dotychczasowym lokalu.

 

Jeżeli natomiast nie będzie przysługiwało prawo do lokalu socjalnego, czy innego lokalu bądź pomieszczenia, w którym można zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu, niestety w myśl obowiązujących przepisów komornik będzie mógł przeprowadzić egzekucję do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca.

 

„Art. 1046. § 1. Jeżeli dłużnik ma wydać nieruchomość lub statek albo opróżnić pomieszczenie, komornik sądu, w którego okręgu rzeczy te się znajdują, wezwie dłużnika do dobrowolnego wykonania tego obowiązku w wyznaczonym stosownie do okoliczności terminie, po którego bezskutecznym upływie dokona czynności potrzebnych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie”.

 

Wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać.

 

Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazane przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.

 

Komornik nie może wstrzymać się z dokonaniem czynności, jeżeli wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia wskaże pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do tymczasowego pomieszczenia, komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej na wniosek komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

 

Jednocześnie możliwe jest podjęcie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych poprzez zwrócenie się do wydziału lokalowego urzędu gminy (miasta), bądź jednostki zarządzającej zasobem mieszkaniowym gminy, celem złożenia wniosku o przyznanie mieszkania z zasobów gminy. Uzyska tam Pan szczegółowe informacje co do wymogów stawianych wnioskodawcy oraz różnych wariantach ( mieszkanie socjalne, mieszkanie do remontu).

 

Jednocześnie celem umożliwienia zamieszkiwania w obecnym lokalu do czasu przyznania lokalu z zasobów komunalnych Pani znajomy może wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego WAM z prośbą o wstrzymanie działań zmierzających do opróżnienia lokalu do czasu nabycia uprawnienia do zajmowania innego lokalu. Do prośby tej może przyłączyć się, np. Rzecznik Praw Obywatelskich, do której może się Pan zwrócić z prośbą o pomoc:

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00 - 090 Warszawa

centrala (+ 48 22) 55 17 700

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tj. z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) znajduje zastosowanie do najemcy lokalu lub osoby używającej lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Pan obecnie nie ma tytułu prawnego do lokalu, nadto zajmowany lokal podlega regulacjom szczególnym w związku z wchodzenie w zasób WAM, tym niemniej sądy co do zasady biorą pod rozwagę sytuację życiową osób, o których losach decydują. Ustawa ta reguluje kwestie mieszkaniowego zasobu gminy, o której wspomniałem.

 

W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

 

Jeżeli w wyroku orzeczono o uprawnieniu, o którym mowa w ust. 1, dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny.

 

Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

 

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.5))6) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

5. Sąd może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, w szczególności jeżeli nakazanie opróżnienia następuje z przyczyn, o których mowa w art. 13.
6. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »