Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skarga na szpital powiatowy

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 24.05.2015

Złożyliśmy skargę na nieprawidłowości w szpitalu powiatowym, które doprowadziły do śmierci naszego syna. Skarga była skierowana do Ministerstwa Zdrowia, bo wiedzieliśmy, że starostwo nie zajmie się tym rzetelnie. Ministerstwo zleciło jednak kontrolę starostwu. Starosta przeprowadził kontrolę, dostrzegł uchybienia, ale je zbagatelizował. Rada podjęła uchwałę o tym, że skarga jest bezzasadna. Czy możemy jakoś zareagować na tę uchwałę? Co robić, by dążyć do sprawiedliwej oceny zachowania personelu szpitala, który doprowadził do śmierci naszego dziecka? W załączniku dokumenty.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Odnosząc się do treści Pana zapytania, podkreślić należy, iż tryb skargowy, z którego Państwo korzystacie, raczej nie jest właściwą drogą do dochodzenia praw naruszonych przez działania publicznej służby zdrowia.

 

Istotnie zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej:

 

„Art. 121. 1. Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.

 

2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.

 

3. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu.

 

4. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności:

 

1) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;

2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;

3) gospodarkę finansową.

 

5. Podmiot tworzący w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań kierownika wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje kierownika do ich zmiany lub cofnięcia. W przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań w wyznaczonym terminie podmiot tworzący może rozwiązać z kierownikiem stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną.

 

6. Uczelnia medyczna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 3, co najmniej raz na 6 miesięcy.

 

7. Wnioski z kontroli, o której mowa w ust. 6 i w art. 89 ust. 5 pkt 7, przekazuje się niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

 

8. Minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda, będący podmiotem tworzącym, wykonuje kontrolę podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej”.

 

Państwo złożyli skargę, o której mowa w Kodeksie postępowania administracyjnego. Sprawa dotycząca leczenia pacjenta w publicznym szpitalu nie jest sprawą z zakresu administracji publicznej. (…)

 

W mojej opinii i z mojego doświadczenia – w przypadku tego typu zdarzeń, tzw. błędu medycznego, tj. uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia pacjenta lub jego śmierci w wyniku nieprawidłowego działania lub zaniechania lekarzy, a także błędów organizacyjnych, właściwą drogą do dochodzenia roszczeń powinna być droga cywilnoprawna. Państwo – jako poszkodowani rodzice dziecka – powinniście złożyć pozew do sądu cywilnego o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania za spowodowanie śmierci dziecka. Podstawą jest art. 446 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 446. § 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

 

§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

 

§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

 

§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - sześć =

»Podobne materiały

Błąd medyczny a odszkodowanie

W maju 2010 r. miałam operację laryngologiczną. Powikłaniem, które pojawiło się ok. 2 miesiące po operacji, jest uciążliwy obrzęk ręki. Ja i mój lekarz prowadzący uważamy go za przyczynę błędu medycznego lekarza przeprowadzającego operację. Mam przyznaną z tego powodu niepełnosprawność. Czy mam szan

Ubieganie się o odszkodowanie po błędnie wykonanym badaniu

Moja żona w maju 2013 r. miała przeprowadzone bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie (bez podpisywania dokumentów). Dość długo nie przysyłano nam wyników, więc zadzwoniliśmy, by dowiedzieć się, czy wszystko w porządku. Lekarz orzekł, że „nie stwierdzono nic podejrzanego” – t

Dostęp do dokumentacji medycznej

Mam problem ze stomatologiem – nie chce on wydać mi dokumentu potwierdzającego, z jakiego materiału został wykonany implant zęba, który mi wstawił. Nie chce również wystawić mi rachunku za zabieg. Może ma to związek z tym, że zabieg był wyjątkowo drogi (20 000 zł)… Ponadto uważam,

Wadliwe leczenie zębów przez dentystę

W 2013 r. miałam zrobiony implant zęba, który niestety trzeba było wyjąc, gdyż wdała się infekcja. Po ponownym założeniu implantu i korony spod implantu sączyła się ropa; ostatecznie w 2016 r. po raz kolejny dentysta wymienił implant. Po wymianie cały czas widoczna była infekcja. W kwietniu tego rok
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »