Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skarga na nierzetelność komornika

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 20.02.2015

Wczoraj komornik wszedł na moją posesję z wyrokiem zajęcia samochodu, którego nie jestem właścicielem. Nie chciałam wydać auta, ponieważ jest w leasingu. Zgodziłam się na dozór pojazdu w obecności policji, podpisałam odpowiedni formularz. Mimo to wierzyciel i komornik siłą przejęli auto i wywieźli je z mojego podjazdu. Dopiero teraz komornik wydał mi dokument i widzę, że wraz z wierzycielem dopisał informacje, których wczoraj nie było. Czy mogę zgłosić skargę na nierzetelność komornika? Co teraz robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Panią stanem faktycznym sprawy, w celu udzielenia odpowiedzi na Pani pytanie, w pierwszej kolejności sięgnąć należy do przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r., gdzie w art. 23 wskazuje się:

 

„1. Komornik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności.

 

2. Zastępca komornika ponosi odpowiedzialność jak komornik w zakresie czynności, które wykonywał.

 

3. Skarb Państwa jest odpowiedzialny za szkodę solidarnie z komornikiem”.

 

Jak wskazał ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 lutego 2006 r., sygn. akt I CK 318/05, „przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej komornika jest (pomijając szkodę i związek przyczynowy) działanie niezgodne z prawem, czyli bezprawność. Dla określenia odpowiedzialności odszkodowawczej komornika miarodajne są ogólne przesłanki odpowiedzialności deliktowej przewidziane w art. 415 KC, natomiast nie wchodzi już w grę wina jako zasada tej odpowiedzialności”. Z kolei zaś w literaturze przedmiotu podnosi się, że komornik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe (tak m.in. K. Lubiński, Stanowisko i podstawy odpowiedzialności komornika sądowego w prawie polskim, Sopot 1996, s. 32).

 

Mając powyższe na uwadze, w dalszej kolejności należy sięgnąć do przepisów Kodeksu cywilnego, gdzie zgodnie z art. 23 stwierdza się, że dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

 

Natomiast przepis art. 24 Kodeksu cywilnego brzmi:

 

„§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

 

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych”.

 

Co do zakresu roszczeń osoby pokrzywdzonej, zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny [tak m.in. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, wyd. 6, Warszawa 2011] oraz szerokiego orzecznictwa wielkość zadośćuczynienia zależy od oceny całokształtu okoliczności, w tym rozmiaru doznanych cierpień, ich intensywności, trwałości czy nieodwracalnego charakteru. Przy ustalaniu rozmiaru cierpień i ujemnych doznań psychicznych powinny być przede wszystkim uwzględniane zobiektywizowane kryteria oceny, jednakże w relacji do indywidualnych okoliczności danego przypadku.

 

Do oceny zatem, czy w zaistniałej sytuacji przysługują Pani względem komornika określone roszczenia o naprawienie wyrządzonej Pani krzywdy polegającej na narażeniu Pani na utratę dobrego imienia w związku ze sposobem przeprowadzonej egzekucji pojazdu znajdującego się w Pani posiadaniu, należy zbadać, czy działania komornika były zgodne z prawem, czy też prawo to naruszały.

 

I tak, zgodnie z przepisem art. 845 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie.

 

Jak natomiast wskazują przedstawiciele nauki prawa (tak m.in. A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2012), zgoda osoby trzeciej władającej rzeczą, do której skierowana jest egzekucja, musi być wyraźna, aczkolwiek może mieć również charakter dorozumiany, jeśli nie budzi wątpliwości (osoba bez jakichkolwiek uwag podpisuje protokół zajęcia, itp.). Podobnie przyznanie dotyczące własności dłużnika musi mieć wyraźny, niebudzący wątpliwości charakter i znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści protokołu. Ani zgody, ani też przyznania, że rzecz jest własnością dłużnika komornik nie potrzebuje w sytuacji, gdy osoba trzecia jest jedynie współwładającym, a drugim – jest dłużnik. Taka sytuacja może nastąpić, np. jeśli dłużnik i osoba trzecia są współwłaścicielami rzeczy.

 

Jeżeli zatem do zajęcia i wyprowadzenia pojazdu z Pani nieruchomości doszło mimo braku wyrażenia przez Panią, jako osobę trzecią będącą w posiadaniu ruchomości podlegającej egzekucji, zgody, to działania te można uznać za niezgodne z prawem, a sam sposób przeprowadzenia tego zajęcia w miejscu Pani zamieszkania oraz w obecności licznych postronnych świadków, może dawać podstawę do stwierdzenia, że komornik swoimi działaniami rzeczywiście naruszył Pani dobra osobiste.

 

W takim stanie rzeczy, chcąc dochodzić zadośćuczynienia od komornika, powinna Pani zwrócić się do niego na piśmie (listem poleconym) z żądaniem zapłaty, wskazując termin do zapłaty, ewentualnie o przekazanie sprawy ubezpieczycielowi komornika jako zgłoszenie przez Panią szkody objętej odpowiedzialnością cywilną tego komornika.

 

Jeżeli ani komornik, ani ewentualnie ubezpieczyciel nie uwzględni Pani roszczeń, pozostanie Pani tylko skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Na koniec można tylko wskazać, że problemem w tej sprawie może być kwestia dowodowa odnośnie istnienia lub nieistnienia Pani zgody na zajęcie pojazdu, w szczególności, że nie otrzymała Pani odpisu protokołu zajęcia, który Pani podpisała (komornik nie ma obowiązku wydawania takiego odpisu innym osobom niż dłużnik i współwłaściciele zajmowanej ruchomości, zgodnie z art. 847 Kodeksu postępowania cywilnego), a komornik, jak Pani wskazuje, przerobił ten protokół już po złożeniu przez Panią podpisu, zamieszczając w nim oświadczenie o wyrażeniu przez Panią zgody na zajęcie pojazdu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + dziewięć =

»Podobne materiały

Jak pozbyć się komornika?

Płacę za pośrednictwem komornika alimenty (w wysokości 1450 zł) na rzecz byłej żony. Po zmianie pracy sam zacząłem wpłacać kwotę na jego konto, nie wiedząc (nie zostałem poinformowany), że prowizja komornika w tej sytuacji wzrasta z 8% do 15%. Obecnie okazało się, że mam dług! Znów komornik pobiera

Eksmisja – skarga na czynności komornicze

Niedawno eksmitowano moją znajomą z mieszkania. Z tego co wiem, eksmisja nie była przeprowadzona prawidłowo, ale termin złożenia zażalenia na czynności komornicze minął akurat wczoraj. Czy da się coś zrobić w tej sprawie?

Czy komornik ma prawo zająć ruchomości krewnych dłużnika?

Czy komornik ma prawo wtargnąć do mieszkania rodziców dłużnika i zająć cokolwiek? Dłużnik jest zameldowany u rodziców, ale nie mieszka tam od lat. Rodzice wychowują mu dziecko.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »