Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 15.07.2008

Artykuł omawia instytucję skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sądownictwo administracyjne jest stosunkowo nowym elementem w polskim systemie prawnym. Obecnie postępowanie przed tego rodzaju sądem regulują przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

 

Sądy administracyjne powstały w celu kontroli działalności administracji publicznej, orzekają bowiem między innymi: w sprawach skarg na decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, o aktach prawa miejscowego, a także o czynnościach z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków.

 

Uprawnionym do złożenia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a także prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacje społeczne w zakresie ich statutowej działalności.

 

Skargę można wnieść dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli takie służyły skarżącemu przed organem właściwym w sprawie (takie ograniczenie nie dotyczy jednak prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich, oni bowiem mogą składać skargę niezależnie od tego czy wyczerpana została ta droga).

 

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję lub dopuścił się bezczynności w terminie 30 dni od jej doręczenia skarżącemu. Inny termin obowiązuje prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich, te podmioty mają bowiem sześć miesięcy na zaskarżenie decyzji w sprawie indywidualnej. Organ administracji, po otrzymaniu takiej skargi, powinien w ciągu kolejnych 30 dni sporządzić na nią odpowiedź i przesłać wraz z aktami postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, do którego była ona skierowana. Organ administracji, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może sam aż do dnia rozpoczęcia rozprawy przed sądem, uwzględnić skargę.

 

Jeśli zaś chodzi o kwestie formalne, to skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Zatem powinna zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest kierowana, imiona i nazwiska stron, ich przedstawicieli, oznaczenie rodzaju pisma, uzasadnienie pisma lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, a także podpis skarżącego albo jego przedstawiciela albo pełnomocnika oraz wymienienie załączników.

 

Ponadto należy w niej wskazać zaskarżoną decyzję, inny akt lub czynność, oznaczenie organu, którego skarga dotyczy (np. organ administracji, który wydał decyzję) oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

 

Niestety, wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Istnieje jednak możliwość wstrzymania się z dalszymi czynnościami przez organ administracji na wniosek lub z urzędu. Jeśli organ nie wstrzyma się z dalszymi czynnościami, to sąd administracyjny może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności.

 

Od skargi uiszcza się wpis stały lub stosunkowy. Oba uiszcza się w kasie bądź na rachunek bankowy właściwego sądu administracyjnego. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W pozostałych pobiera się wpis stały.

 

Wysokość wpisu we wszelkiego rodzaju sprawach toczących się przed sądami administracyjnymi określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 z 2003 r., poz. 2193 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie dzieli wpisy na stałe i stosunkowe. Wysokość wpisu stosunkowego, zgodnie z przepisem § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów, jest różna w zależności od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem (od 1 do 4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 złotych). Wpis stały zaś ustala się według przepisu § 2, bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności.

 

Przy uiszczaniu wpisu – zarówno gotówką jak i na rachunek bankowy sądu – należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany oraz sygnaturę akt sądowych.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzyga sprawę wyrokiem na podstawie aktów sprawy. Uwzględniając skargę sąd ten uchyla decyzję lub postanowienie w całości lub w części, może również stwierdzić nieważność decyzji, postanowienia, aktu, uchwały albo wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa. WSA może także stwierdzić bezskuteczność czynności organu administracji. W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala. Jeśli zaś skarżący skargę cofnął, to postępowanie zostaje umorzone.


Stan prawny obowiązujący na dzień 15.07.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - III =

 

»Podobne materiały

Ustawowe zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

Artykuł wskazuje przypadki inwestycji, w których – zgodnie z obowiązującym prawem – nie jest konieczne uzyskiwanie pozwolenia na budowę.

 

Odpowiedzialność organów administracji publicznej za szkodę wyrządzoną wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej

Autorka omawia kwestie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez organy administracji publicznej w wyniku wydania niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej.

 

Warunki i zasady przyznawania prawa do świadczeń opiekuńczych - zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego

Artykuł omawia warunki i zasady przyznawania prawa do świadczeń opiekuńczych – zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »