.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sfałszowanie dokumentów w pracy i groźba zwolnienia dyscyplinarnego

Autor: Michał Kibil

Otrzymałem w pracy dofinansowanie do wczasów indywidualnych. Musiałem przedłożyć potwierdzenie pobytu, ale znajomi, u których zarezerwowałem domek, nie wystawiają pokwitowań. Kolega z pracy powiedział mi, że może załatwić papier za przedpłatę w ośrodku. Poprosiłem go o to. Wydało się niestety, że dowód wpłaty pochodzi z firmy, która nie istnieje. Zwróciłem w całości pieniądze z dofinansowania. Okazało się też, że więcej było w firmie takich sfałszowanych dokumentów, i chcą nas teraz zwolnić z art. 52 K.p. Czy mają do tego prawo? Czy możemy się jakoś bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Art. 52 Kodeksu pracy przewiduje możliwość rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w poniższych przypadkach:

  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

Pana działanie z pewnością nie stanowiło naruszeń wskazanych w pkt 2 i 3. Tym samym możliwość rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę należy rozpatrywać wyłącznie w kategoriach ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

 

Podstawowe obowiązki pracownicze definiuje z kolei art. 100 K.p. Zgodnie z jego brzmieniem pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, w szczególności zaś pracownik obowiązany jest:

 

  1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
  2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
  3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
  4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
  6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

W ujęciu powyższych zapisów można zakładać, że Pana działania w postaci przedłożenia fałszywego dowodu zapłaty pracodawca rozpatrzy jako brak dbałości o dobro zakładu pracy oraz o ochronę mienia poprzez próbę wymuszenia świadczenia.

 

Z przykrością należy stwierdzić, że pracodawca może mieć ku temu podstawy. Zakładając, że jest Pan obowiązany przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego oraz że reguły otrzymania przez Pana dofinansowania do urlopu wypoczynkowego były Panu znane, celowo dopuścił się Pan oszustwa poprzez przedłożenie dokumentu poświadczającego nieprawdę.

 

Z drugiej strony, szukając argumentów mogących świadczyć o braku podstaw do rozwiązania stosunku pracy w zaostrzonej formie bez okresu wypowiedzenia, należy wskazać, że Pana działanie nie miało na celu ani oszukania pracodawcy, ani wymuszenia świadczenia. Pana działanie nie naruszyło także dobra zakładu pracy ani nie uszczupliło jego mienia. Brak efektu działania, tzn. nieuszczuplenie majątku pracodawcy, pomimo że może stanowić pewną kanwę do obrony, to jednak z uwagi na Pana zamierzone działanie, które można określić jako oszustwo pracodawcy i próba wymuszenia świadczenia, może nie wystarczyć do obrony przed rozwiązaniem z Panem umowy w trybie art. 52 K.p.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl