Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Separacja zamiast rozwodu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 16.12.2013

Mój mąż złożył pozew o rozwód bez orzekania o winie. Czy w odpowiedzi na pozew mogę wnieść o orzeczenie separacji zamiast rozwodu? Jak to uzasadnić? Darzę męża uczuciem i mam na uwadze dobro małoletniego syna. Mamy też dorosłą córkę (21 lat).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pani pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pani pytania wynika, iż Pani małżonek złożył w sądzie pozew o rozwód bez orzekania o winie. Pani natomiast nie godzi się na rozwód i chce w dalszym ciągu trwać w małżeństwie z uwagi na uczucie, którym darzy małżonka, a także z uwagi na małoletnie dziecko. Drugie pochodzące z małżeństwa dziecko jest pełnoletnie (córka, 21 lat).

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w niniejszej sprawie istotny jest przepis art. 612 K.r.o. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

 

Odnosząc się do Pani pytania, należy wyraźnie podkreślić różnice między rozwodem i separacją. W przypadku rozwodu konieczny jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, podczas gdy przy separacji tylko zupełny. Wspomniany rozkład pożycia małżeńskiego musi zachodzić w trzech sferach, tj. duchowej, fizycznej i gospodarczej. Z treści Pani pytania wynika, jakoby w dalszym ciągu darzyła Pani małżonka uczuciem. Powyższe pozwala podnieść w odpowiedzi na pozew brak rozkładu pożycia w sferze duchowej.

 

Możliwość orzeczenia rozwodu występuje tylko w sytuacji, kiedy w powyższych sferach rozkład będzie zupełny i trwały. Konieczne jest jednak ustalenie takich okoliczności po obydwu stronach postępowania. Sąd nie może bowiem oddalić pozwu o rozwód tylko z tego powodu, że drugi małżonek twierdzi, iż darzy małżonka występującego o rozwód uczuciem. Powyższe musi mieć także przełożenie na zachowanie małżonka występującego o rozwód. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew winna Pani w pierwszej kolejności wnosić o orzeczenie separacji, a to z uwagi na fakt, iż co najwyżej można mówić o zupełnym, ale na pewno nie trwałym rozkładzie pożycia. Argumentem przemawiającym za taką interpretacją jest m.in. uczucie, którym darzy Pani małżonka. W odpowiedzi na pozew należy zatem podkreślać (pod warunkiem, iż zachowanie jest korzystne), iż małżonek w dalszym ciągu darzy Panią szacunkiem, zwraca się do Pani, okazując uczucie sympatii. Winna Pani dążyć do wykazania, iż w sferze duchowej nie ma miejsca zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

 

Zupełność rozkładu pożycia wiąże się najczęściej z wrogim lub co najmniej niechętnym nastawieniem małżonków do siebie, jednakże nawet przyjazne ustosunkowanie się jednego małżonka do drugiego nie wyłącza zupełności rozkładu, jeżeli wspomniane więzi ustały (orz. SN z dnia 8 maja 1951 r., C 184/51).

 

Ponadto należy zauważyć, iż zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji ustawodawca przewiduje konieczność braku przesłanki negatywnej. W przedmiocie rozwodu określona jest ona w art. 56 § 2 K.r.o., a w odniesieniu do separacji – w art. 611 § 2 K.r.o.

 

Ustawodawca podnosi bowiem, iż jednakże mimo zupełnego (zupełnego i trwałego) rozkładu pożycia orzeczenie separacji (rozwodu) nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Wskazuje Pani, iż z małżeństwa, prócz pełnoletniej córki, pochodzi także małoletni syn. Zasadne byłoby zatem oparcie się w odpowiedzi na pozew o rozwód, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z przesłanką negatywną. W analogicznych sytuacjach sądy przeważnie dopuszczają dowód z opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, bowiem w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Sąd chociażby hobbystycznie zajmował się psychologią dziecięcą, nie może zająć stanowiska w tej sprawie, bowiem ustawodawca w sposób obowiązkowy wskazuje na zasięgnięcie opinii biegłych. Jako że pojęcie „dobra dziecka” nie zostało zdefiniowane, sąd będzie zobowiązany w każdej sprawie z osobna, przy pomocy opinii RODK, ustalić, czy orzeczenie rozwodu lub separacji może mieć wpływ na dobro dziecka, a przede wszystkim, jak dziecko zapatruje się na rozstanie rodziców. Wszystko zależy od tego, w jakim wieku jest dziecko. Im dziecko starsze, tym sąd będzie bardziej kierował się jego zdaniem. S. Kołodziejski twierdzi, że „dobro dziecka” należy ujmować jako „zespół wartości, zarówno duchowych, jak i materialnych, jakie konieczne są do prawidłowego: a) rozwoju fizycznego dziecka, b) rozwoju duchowego dziecka, i to w jego aspekcie zarówno intelektualnym, jak i moralnym, c) należytego przygotowania go do pracy dla społeczeństwa” (Dobro wspólnych małoletnich dzieci – jako przesłanka odmowy orzeczenia rozwodu, Pal. 1965, nr 9, s. 30). Innymi słowy konieczna będzie próba wykazania w odpowiedzi na pozew, że orzeczenie rozwodu doprowadzi do podważenia u syna wartości moralnych, etycznych, wiary w drugiego człowieka. Zaburzony zostanie system duchowy dziecka. Powyższe będzie miało o tyle istotne znaczenie, jeżeli w chwili obecnej utrzymywanie fikcyjnego małżeństwa nie doprowadzi do pogorszenia sytuacji w domu.

 

Zawsze mogą też Państwo skorzystać z pomocy mediatora. Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Skierowanie to jest możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone. Jeżeli strony nie uzgodniły osoby mediatora, sąd kieruje je do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa, oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. Może Pani zatem w osobnym piśmie żądać skierowania sprawy do mediacji z uwagi na istnienie realnej szansy na utrzymanie małżeństwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus IX =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki