Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Separacja – określenie kontaktów rodzica z dzieckiem w wieku niemowlęcym

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 28.04.2010

Jestem ojcem zastraszonej mężatki z 6-miesięcznym dzieckiem. Nie mogę przejść obojętnie wobec sytuacji córki, dlatego piszę do Państwa. Przed tygodniem zięć wniósł sprawę do sądu o separację i ustalenie odwiedzin dziecka 3 razy w tygodniu i w każdy drugi dzień świąt z możliwością wywożenia go poza miejsce zamieszkania. Spełnienie jego żądań według mnie może wyjść na niekorzyść dziecku. Podam kilka faktów: decyzja o ślubie podyktowana ciążą, córka większość ciąży leżała w szpitalu, ale dwa ostatnie miesiące przed rozwiązaniem przebywała w domu męża w całkowitej samotności, bo zakazał odwiedzin komukolwiek z naszej rodziny. Zięć szykanował córkę, były awantury i zastraszanie, w końcu córka uciekła od niego do rodzinnego domu wraz dzieckiem. Efektem tych jego działań jest fakt, że córkę musi wspierać psycholog. Proszę więc o objaśnienie, jak przeciwstawić się żądaniom ojca dziecka? Jak udowodnić mu znęcanie się psychiczne nad córką? Proszę również o wskazać, gdzie mogę znaleźć orzeczenie prawdopodobnie krakowskiego sądu (chyba mogłoby nam ono pomóc), które mówi, że odwiedziny ojca u kilkumiesięcznego dziecka mogą odbywać się tylko w obecności matki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Orzeczenia sądów rejonowych i okręgowych zazwyczaj nie są publikowane. Dlatego też trudno będzie Panu znaleźć konkretne orzeczenie sądu, w którym sąd ustalił, że kontakt ojca z dzieckiem może się odbywać wyłącznie w obecności matki.

 

Mimo że pracuję na co dzień w Krakowie, nie słyszałem o jakimś precedensowym wyroku sądu w sprawie kontaktów z dzieckiem.

 

Należy też stwierdzić, że wyrok, o którym Pan mówi, został wydany w konkretnej sprawie, na podstawie okoliczności tej sprawy.

 

W przypadku Pana córki sąd, ustalając kontakty ojca z dzieckiem, weźmie pod uwagę stan faktyczny i okoliczności tej konkretnej sprawy. To, że dziecko jest we wczesnym wieku rozwojowym również zostanie wzięte przez sąd pod uwagę.

 

Odnośnie kontraktów rodziców z dzieckiem istotne będą odpowiednie przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

 

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (art. 113 § 2 K.r.o.).

 

Według art. 1131 § 1 K.r.o., jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

 

Mąż Pana córki jako ojciec dziecka ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Prawo do kontaktów z dzieckiem nie wynika z władzy rodzicielskiej, a wprost z ojcostwa męża Pani córki. Jednak to prawo nie jest prawem bezwarunkowym. Ojciec dziecka powinien ustalić razem z matką to, kiedy i na jakich warunkach te kontakty mają się odbywać.

 

Jeżeli rodzice nie są w stanie ustalić wspólnie sposobu kontaktowania się ojca z dzieckiem, wówczas o tych kontaktach rozstrzygnie sąd.

 

Mąż Pańskiej córki ma prawo żądać ustalenia jego kontaktów z dzieckiem. Może on też we wniosku wskazać, w jaki sposób te kontakty miałyby się odbywać. Jednak należy pamiętać, że sąd nie jest związany tą propozycją i jeżeli Pana córka w odpowiedzi na pozew o separację nie wyrazi zgody na formę kontaktów, jaką zaproponował jej mąż, wówczas sąd ustali sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem uwzględniając okoliczności sprawy.

 

Art. 1132 § 1 K.r.o. wskazuje, iż jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

 

Według § 2 tego artykułu, sąd opiekuńczy może w szczególności:

 

  1. zakazać spotykania się z dzieckiem,
  2. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  3. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
  4. ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
  5. zakazać porozumiewania się na odległość.

 

Z uwagi na powyższe, ze względu na dobro dziecka Pana córka może w odpowiedzi na pozew przedstawić swoją propozycję kontaktów, np. że kontakty te mogą odbywać się wyłącznie w jej obecności lub w obecności innych osób.

 

Jak z powyższych przepisów wynika, sąd może też zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.

 

Sąd, wydając orzeczenie o kontaktach z dzieckiem, będzie się kierował przede wszystkim jego dobrem. Dobro dziecka nie jest definiowane w przepisach prawa. Przyjmuje się, iż jest to zespół wartości duchowych i materialnych, jakie konieczne są do prawidłowego rozwoju psychicznego i duchowego dziecka, rozwoju fizycznego, w aspekcie intelektualnym i moralnym. Te wartości mają dziecko należycie przygotować również do pracy dla społeczeństwa.

 

W celu ustalenia, czy dobro dziecka będzie faktycznie zagrożone, sąd może (i zazwyczaj tak robi) powołać dowód z opinii biegłych psychologów z regionalnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, jakie działają przy sądach okręgowych. Biegli na podstawie badań dziecka i rodziców wydają opinię w sprawie. Na takiej opinii sąd opiera się orzekając o kontaktach z dzieckiem czy powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej lub ustaleniu miejsca pobytu dziecka.

 

Ustalając kontakty z dzieckiem, sąd weźmie pod uwagę, czy ojciec dziecka daje gwarancję tego, że podczas realizowania kontaktów z dzieckiem jego dobro nie będzie zagrożone. Jeżeli sąd oceni, że zabieranie dziecka poza miejsce jego zamieszkania będzie zagrażało jego dobru, wówczas z pewnością nie zgodzi się na te kontakty.

 

W liście pisze Pan przede wszystkim o tym, jak mąż córki zachowywał się w stosunku do niej. Sąd, ustalając kontakty ojca z dzieckiem, będzie brał pod uwagę przede wszystkim stosunek ojca do dziecka. Konflikt pomiędzy jego rodzicami będzie miał w tej sprawie mniejsze znacznie.

 

Należy też wskazać, że dziecko ma również prawo do kontaktów z innymi członkami rodziny. Jak wynika z orzecznictwa sądowego (np. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1988 r., sygn. akt. III CZP 42/88), skoro rodzice mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra, to powinni dla pełnego rozwoju osobowości dziecka umożliwić mu kontaktowanie się z jego krewnymi przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka. Sprzyjają również kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny.

 

W odpowiedzi na pozew o separację Pana córka, prócz ustosunkowania się do samego żądania orzeczenia separacji, może zażądać, aby kontakty z dzieckiem odbywały się wyłącznie w jej obecności i w miejscu zamieszkania dziecka.

 

Nie znam dokładnie sytuacji rodziny i tego, jak ojciec zachowywał się w stosunku do dziecka, ale na uzasadnienie takiego wniosku Pana córka może wskazać, że dla dziecka opuszczenie miejsca zamieszkania bez matki byłoby ciężkim przeżyciem psychicznym, ponieważ jest ono mocno z nią związane uczuciowo. Wyjazd z ojcem do jego miejsca zamieszkania, co wiązałoby się z rozłączeniem z matką, mógłby dla dziecka grozić zaburzeniem jego poczucia bezpieczeństwa.

 

Jeżeli dziecko jest jeszcze karmione przez matkę piersią, to oczywiście można podnieść, iż opuszczenie miejsca zamieszkania uniemożliwiłoby to karmienie.

 

W odpowiedzi na pozew o separację Pana córka może również zażądać, aby sąd powierzył jej wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, a także ustalił, że miejscem zamieszkania dziecka jest każdorazowo jej miejsce zamieszkania. Może również zażądać alimentów na dziecko.

 

Istotnymi okolicznościami, które zostaną wzięte pod uwagę przez sąd orzekający o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, są np. wiek dziecka, związanie uczuciowe z rodzicami, to który z rodziców daje większą gwarancję prawidłowego rozwoju dziecka. Sąd weźmie pod uwagę kwalifikacje podmiotowe obojga rodziców, w tym także zdolności wychowawcze. Istotnym też będzie dotychczasowy stosunek rodziców do siebie i do dziecka, a także – jako okoliczność ujemną – czy jedno z rodziców nie wpaja dziecku niechęci lub nienawiści do drugiego i jego otoczenia (tak: Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 1 grudnia 1957 r., sygn. akt. 1 CR 1045/56).

 

W orzecznictwie sądowym, jak i w doktrynie prawa przeważa pogląd, zgodnie z którym sąd, rozstrzygając kwestię powierzenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, powinien rozważyć, mając na uwadze wiek dziecka, które z nich daje większą gwarancję troski o jego fizyczny i duchowy rozwój. Zwłaszcza w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa wskazane jest, aby dziecko pozostawało pod opieką matki ze względu na jej konstytucję psychiczną, większą uczuciowość i skłonność do jej uzewnętrzniania oraz właściwą matce troskę o zaspokajanie codziennych potrzeb dziecka (tak: w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1952 r., sygn. akt. C 1814/52).

 

Okoliczności zachowania męża Pana córki w stosunku do niej będą miały znaczenie w przypadku ustalania przez sąd, który z małżonków ponosi winę za zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Pana córka powinna te okoliczności podnieść w odpowiedzi na pozew, ewentualnie na rozprawie.

 

Te okoliczności, o których Pan pisze, mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa znęcania się psychicznego nad Pańską córką.

 

Pana córka powinna rozważyć złożenie w prokuraturze lub na policji zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez jej męża przestępstwa znęcania się na jej szkodę.

 

Stosownie do art. 207 § 1 Kodeksu karnego, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Znęcanie psychiczne polega na psychicznym dręczeniu ofiary np. poprzez lżenie, wyzywanie, poniżanie, wyszydzanie, grożenie, straszenie itp. Do popełnienia tego przestępstwa nie jest więc konieczna fizyczna ingerencja sprawcy, a wystarczy jego negatywny wpływ na psychikę ofiary.

 

Również takie działanie jak pozbawienie Pana córki będącej w ciąży kontaktów choćby z rodziną może wyczerpywać znamiona znęcania się psychicznego.

 

W ewentualnym zawiadomieniu Pana córka powinna opisać, jak wyglądały jej stosunki z mężem i wskazać jego naganne zachowania. Dobrze byłoby wskazać świadków na okoliczności przytoczone w zawiadomieniu.

 

Z doświadczenia muszę wskazać, iż sprawy o znęcanie się psychiczne są z reguły trudne, zwłaszcza jeżeli prócz własnych zeznań ofiara nie dysponuje żadnymi innymi dowodami (zeznaniami świadków, nagraniami itp.) na okoliczność znęcania się.

 

Świadkiem może być np. Pan, ale dobrze też byłoby wskazać świadków niezwiązanych rodzinnie z Pana córką. Mogą nimi być sąsiedzi, znajomi córki itp., najlepiej tacy, którzy byli naocznymi świadkami nagannych zachowań męża córki w stosunku do niej.

 

W toku wszczętego postępowania prowadzący postępowanie przygotowawcze ustalą, czy zaistniały przesłanki przestępstwa znęcania się i ewentualnie zostanie sporządzony akt oskarżenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus VI =

»Podobne materiały

Czy pracownik samorządowy może prowadzić działalność gospodarczą?

Czy pracując w jednostce samorządowej (w urzędzie pracy) na stanowisku księgowej mogę otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie biura rachunkowego? Informuję również, iż podpisałam umowę o zakazie wykonywania określonych zajęć w czasie trwania stosunku pracy.

 

Wysługa lat pracy policjanta

W latach 2004-2007 ukończyłem licencjat w systemie zaocznym. Od 2009 r. jestem funkcjonariuszem policji, w latach 2014-2016 ukończyłem studia wyższe magisterskie w systemie zaocznym. Czy okres studiów będzie się wliczał do wysługi lat jako okres bezskładkowy? Ile lat zostanie wliczone do stażu pracy

 

Co jest korzystniejsze, rozwód czy separacja?

Mój mąż wyprowadził się z naszego wspólnego mieszkania w 1998 r. Zostawił mnie i naszego pełnoletniego (ale uczącego się) syna. Zwróciłam mężowi połowę wartości mieszkania. Przez te wszystkie lata miałam nadzieję, że małżonek się opamięta i wróci do mnie. Jednak chyba nie ma na to szans. Co będzie d

 

Prawo ojca do widzeń z dzieckiem

Jestem z mężem w trakcie rozwodu. Obecnie mieszkam w Hiszpanii, a mąż straszy mnie, że będzie się starał o widzenia z córeczką w Polsce. Mąż mieszka już z inną kobietą, z córeczką nie ma kontaktu od roku. Ciężko mi będzie zawozić dziecko do Polski. Poza tym mąż pracuje w Szwecji, nie interesuje

 

Jak chronić dziecko przed rodzicem z problemami psychicznymi?

Bardzo mi zależy na pozbawieniu praw rodzicielskich mojego męża. Mamy 6-letnie dziecko z podejrzeniem zespołu Aspergera. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że mąż ma problemy psychiczne. Miał je już przed ślubem, ale się z tym krył, wyszły one na jaw w naszym życiu małżeńskim. Dużo pił, coraz więcej

 

Słup energetyczny na granicy a budowa ogrodzenia

Kupiłem dom z działką i akurat na granicy tej działki (większą część na działce) stoi slup energetyczny niskiego napięcia Tauronu. Ten slup przeszkadza mi w budowie ogrodzenia. Napisałem do Tauronu, ale oni nie zgadzają się na przeniesienie na ich koszt. Proszę o pomoc co do kolejnych kroków.

 

Jakie grożą konsekwencje za składanie fałszywych zeznań na policji?

Moja przyjaciółka złożyła zawiadomienie na policji o wyłudzeniu kredytu, tymczasem sama go wzięła, ale bała się przyznać mężowi, który odebrał list z banku, więc skłamała. Policja rozpoczęła dochodzenie. Teraz z obawy, że i tak się wszystko wyda, chce zgłosić na policji, że to ona wzięła ten kredyt.

 

Wyłączenie nieruchomości z działalności i darowizna a podatki

Prowadzę działalność handlową, w roku 2010 dokupiłam jeszcze jedną nieruchomość na firmę pod wynajem, na którą co miesiąc wystawiam fakturę VAT wynajmującemu. Teraz chcę wyłączyć tą nieruchomość z działalności i przekazać w darowiźnie dziecku. Jakie opłaty mnie czekają? Jak najlepiej przeprowadzić d

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »