Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak prawnie wyegzekwować możliwość widzenia się z dziećmi?

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 22.04.2010

Od pewnego czasu nie mieszkam z żoną i dziećmi. Żona złożyła wniosek o separację i robi mi problemy z kontaktem z nimi. Jak mogę prawnie wyegzekwować możliwość widzenia się z dziećmi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Często w sytuacji, w której dochodzi do konfliktu między rozchodzącymi się rodzicami, bardzo trudne jest ustalenie sposobów kontaktu z dziećmi rodzica, który nie zajmuje się bieżącym jego wychowaniem.

 

Z dniem 13 czerwca 2009 r. z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431) o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw w rozdziale II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) został dodany poddział III, w którym kompleksowo uregulowano kontakty z dzieckiem.

 

W art. 113 K.r.io. i następnych zdefiniowano, na czym mają polegać kontakty z dzieckiem.

 

Otóż „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności: przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”.

 

Ustawodawca w przepisach znowelizowanego kodeksu przewidział również sytuację, w jakiej Pan obecnie się znajduje.

 

„Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy” (art. 1131).

 

Proszę więc najpierw z żoną spróbować ustalić, jak mają wyglądać kontakty z dziećmi, czy mają to być konkretne dni w tygodniu, czy weekendy itp.

 

Jeżeli jednak żona nie będzie chciała na ten temat z Panem rozmawiać albo nie będzie respektowała wspólnych ustaleń, pozostaje Panu tylko droga sądowa. Proszę złożyć w tym celu do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dzieci wniosek o uregulowanie kontaktów z dziećmi.

 

Jeżeli jednak rozprawa sprawa o orzeczenie separacji jest w toku, powinien Pan złożyć do sądu wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi na czas postępowania.

 

Ma Pan taką możliwość, ponieważ „w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia” (art. 730 § 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 – w skrócie K.p.c.). „Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda ze stron lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia” (art. 7301 § 1). Należy także wskazać sposób zabezpieczenia (art. 736 § 1 pkt 1).

 

Pan jako ojciec ma interes taki wniosek złożyć. We wniosku tym powinien Pan przedstawić propozycję, jak powinny według Pana wyglądać kontakty z dziećmi, kiedy się powinny odbywać spotkania i jak często. Postępowanie w sprawie orzeczenia separacji może trwać kilka lat, a na czas postępowania, jeżeli sąd uzna Pana wniosek, będzie miał Pan zabezpieczoną możliwość widzenia się z dziećmi.

 

Gdy będzie miał Pan już postanowienie sądu w sprawie kontaktów z dziećmi, a żona nadal będzie Panu to uniemożliwiać, trzeba podjąć decyzję co do następnych działań.

 

Orzeczenia uprawniające do określonych kontaktów z dzieckiem posiadają cechę wykonalności. Nadają się one zatem do wykonania w drodze egzekucji przy zastosowaniu środków przewidzianych w dziale o egzekucji świadczeń niepieniężnych (por. uchwała z dnia 30 stycznia 1976 r., sygn. akt III CZP 94/75, OSNC 1976, nr 7-8, poz. 175 oraz uzasadnienie uchwały z dnia 20 marca 1992 r., sygn. akt III CZP 16/92, OSNC 1992, nr 9, poz. 162 ).

 

Nie ma też wątpliwości co do tego, że mogą być one wydawane przez sąd z urzędu. Postanowienia sądu opiekuńczego są – co do zasady - skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą ich wydania (art. 578 K.p.c.).

 

O zastosowaniu właściwego sposobu egzekucji decyduje treść tytułu wykonawczego. Jeśli z tytułu wykonawczego wynika jedynie obowiązek umożliwienia uprawnionemu widywania się z dzieckiem, egzekucja przeprowadzona zostanie przy zastosowaniu art. 1050 K.p.c. Jeżeli natomiast treść obowiązku dłużnika polega tylko na nieprzeszkadzaniu uprawnionemu w widywaniu się z dzieckiem, podstawę egzekucji stanowić będzie art. 1051 K.p.c.

 

Może Pan więc w pierwszej kolejności skierować do sądu wniosek o nakazanie żonie wykonywania wyroku i umożliwienia Panu kontaktów z dziećmi. Z góry jednakże wskazać należy, iż sąd dysponuje jedynie możliwością nałożenia na Pana byłą żonę grzywny za niewykonywanie prawomocnego wyroku.

 

Nakładanie kolejnych grzywien może w końcu odnieść pozytywny skutek.

 

Ponadto proponuję zjawiać się u byłej żony każdorazowo, gdy przypada termin kontaktu z dziećmi, niezależnie od tego, czy żona umożliwia go Panu, czy nie – uniknie Pan w ten sposób zarzutu ze strony żony, że nie korzysta Pan z przysługujących mu spraw.

 

Wniosek u ukaranie żony grzywną może Pan składać każdorazowo po uniemożliwieniu przez nią kontaktu z dziećmi – taka taktyka po pewnym czasie może odnieść pozytywny skutek.

 

Na wizyty do dzieci proponuję udawać się ze świadkiem – np. członkiem Pana rodziny, który później przed sądem potwierdzi, że żona uniemożliwiła Panu kontakt z dziećmi, opisze jej zachowanie i podawane argumenty.

 

Można ponadto domagać się przed sądem zmiany wyroku poprzez zwiększenie zakresu czasu spędzanego z dziećmi.

 

Jeżeli powyższe środki nie odniosą skutków, może Pan również zwrócić się z wnioskiem do kuratora sądowego przy sadzie okręgowym i domagać się jego obecności przy każdorazowej wizycie u żony w związku z realizacją wyroku o kontaktach z dziećmi, jednakże taki udział kuratora jest odpłatny.

 

Ostatecznie może Pan również domagać się przed sądem przyznania Panu wykonywania władzy rodzicielskiej i sprawowania opieki z jednoczesnym jej ograniczeniem po stronie żony. Jak wiadomo, w praktyce trudno będzie osiągnąć pozytywny dla mężczyzny wyrok w takiej sprawie, jednak trakcie postępowania sąd badał będzie to, w jaki sposób dotychczas władza rodzicielska była wykonywana przez Pana żonę. Może to również skłonić ją do zmiany dotychczasowego zachowania i umożliwienia Panu kontaktów z dziećmi.

 

Proszę zaproponowane powyżej rozwiązania stosować z rozwagą, mając przede wszystkim na uwadze dobro dzieci, oraz to, czy działania te mogą odnieść dla Pana pozytywny skutek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus VII =

»Podobne materiały

Utrudnianie kontaktów osobistych rodzica z dziećmi

Wyjechałam z dwójką dzieci do USA. Już na miejscu zdecydowałam się zostać na stałe i poszłam na studia. Przekwalifikowałam wizy turystyczne na studenckie. W tym czasie ojciec dzieci wystąpił do sądu o ukaranie mnie za utrudnianie z nimi kontaktów. Nie zabraniam mu tu przyjechać – zga

Przeprowadzka dziecka za granicę do jednego z rozwiedzionych rodziców

Jestem 4 lata po rozwodzie. Decyzją sądu nasze dzieci (córka i syn) pozostały pod opieką matki. Od 3 lat mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii. Latem starsze dziecko, syn, zadecydował, że chce ze mną tu zostać. Mam więc pytanie – jak będzie wyglądało płacenie alimentów, czy mogę wnieść o zwol

Narażenie dziecka na niebezpieczeństwo

Były mąż „wsadził” naszego 13-letniego syna do pociągu relacji Katowice–Poznań bez mojej wiedzy i zgody. Do domu z dworca dziecko przywiózł kolega męża. Czy było to narażenie dziecka na niebezpieczeństwo?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »