.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Separacja faktyczna a utrzymanie domu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 11.09.2013

Od paru lat ja i mój małżonek jesteśmy w separacji faktycznej. Nasze dzieci są już dorosłe, samodzielne i nie mieszkają z nami. Problem jest w tym, że mąż nie dokłada się do utrzymania domu, w którym razem mieszkamy. Jak prawnie zobowiązać męża, aby oddawał część wynagrodzenia na utrzymanie wspólnego domu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pani pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pani pytania wynika, iż formalnie jest Pani w związku małżeńskim, natomiast rzeczywiście pozostają Państwo w separacji faktycznej. Z małżeństwa pochodzą dzieci, które jednak są już samodzielne i nie mieszkają z Państwem. Istotne jest, iż wszystkie koszty Państwa utrzymania ponosi Pani. Małżonek w żaden sposób nie łoży na utrzymanie wspólnego domu.

 

Jak stanowi art. 27 K.r.o.:

 

„Art. 27. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.

 

Mając na uwadze fakt, iż pozostaje Pani z małżonkiem w separacji faktycznej, będzie Pani mogła wystąpić z takim roszczeniem. Pogląd taki został wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale pełnego składu Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 16 grudnia 1987 r. (sygn. akt III CZP 91/86). Zgodnie z poglądem wyrażonym w uzasadnieniu o potrzebach rodziny – w rozumieniu art. 27 K.r.o. – można mówić w zasadzie wówczas, gdy rodzina jest związana węzłem wspólnego pożycia. Tylko bowiem w takiej sytuacji powstają potrzeby dotyczące zespołu osób tworzących rodzinę. Nie ma przy tym znaczenia to, że małżeństwo jest bezdzietne lub wprawdzie ma dzieci, ale te utrzymują się samodzielnie (pracują i zarobkują). Także bezdzietni małżonkowie tworzą rodzinę, której materialne potrzeby muszą być zaspokojone. Dotyczy to zarówno rodziny, której członkowie tworzą wspólnotę gospodarczą, jak i takiego przypadku separacji faktycznej, gdy tylko jeden z małżonków pozostaje z dziećmi we wspólnym gospodarstwie rodzinnym. Separacja faktyczna bowiem nie powinna wywierać ujemnego wpływu na zakres zaspokajania potrzeb dzieci z małżeństwa, a potrzeb tych w praktyce nie da się oddzielić od potrzeb tego z rodziców, przy którym dzieci pozostały. Dlatego nawet zupełne zerwanie pożycia małżeńskiego nie uchyla obowiązku przewidzianego w art. 27 K.r.o., ale może wpłynąć na jego ukształtowanie i zakres.

 

Dla praktyki w pełni miarodajne jest stanowisko wyrażone w pkt II uchwały pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej SN z dnia 16 grudnia 1987 r., zgodnie z którym rozstrzygnięcie o zaspokajaniu potrzeb rodziny następuje przez nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę, które obejmuje zarówno płacę zasadniczą, jak i wszelkie dodatki, dopłaty i ekwiwalenty pieniężne, oraz rent, emerytur, a także wszelkich stałych i powtarzających się świadczeń albo innych należności.

 

Reasumując, należy wskazać, iż przysługuje Pani prawo złożenia pozwu o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny. Pozew ten jest zwolniony od opłaty sądowej. Może Pani także dochodzić określonej kwoty, której wysokość będzie odpowiadała możliwościom zarobkowym pozwanego, a która to kwota będzie zaspokajała potrzeby rodziny. W tym przypadku istotne będzie ustalenie Pani usprawiedliwionych potrzeb oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, tj. małżonka.

 

Uzyskanie korzystnego dla Pani wyroku stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Egzekucja może być prowadzona z majątku osobistego małżonka, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez niego z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw.

 

W mojej ocenie w Pani sytuacji nie ma zastosowania art. 28 K.r.o. – zgodnie z którym jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę lub inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka – bowiem jak wynika z treści Pani pytania, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z separacją faktyczną. Występuje zatem rozkład we wszystkich trzech sferach pożycia: gospodarczej, fizycznej oraz duchowej. W chwili obecnej nie ma więc podstaw prawnych do wystąpienia z żądaniem opartym na art. 28 K.r.o.

 

Nie widzę jednak przeszkód, aby roszczenie oparte było na podstawie art. 27 K.r.o., bowiem jak wynika z orzecznictwa, żądanie takie jest dopuszczalne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »