Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Separacja a rozwód

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 12.12.2013

Mój mąż chce rozwodu. Powiedział, że już mnie nie kocha i chce odejść. Mamy 6-letnią córkę. Mieszkanie należy tylko do męża. Obawiam się, że po rozwodzie będzie chciał nas z niego wyrzucić. Czy w mojej sytuacji lepiej starać się o separację czy rozwód? Czy powinnam wnieść o orzeczenie wyłącznej winy męża? Co powinnam zrobić w tej sytuacji? Czy mogę żądać alimentów nie tylko na dziecko, lecz także na siebie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

 

Rozwód to koniec danego związku małżeńskiego. Efektem tego jest zmiana współwłasności majątkowej małżeńskiej na współwłasność ułamkową. Przestaje istnieć wspólność majątkowa, a powstaje rozdzielność majątkowa.

 

Rodzi to konieczność dokonania podziału majątku wspólnego, rozliczenia nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny małżonków lub nakładów z majątku odrębnego małżonków na ich majątek wspólny.

 

Ustaje możliwość dziedziczenia małżonków po sobie. Dzieci wspólne po nich dziedziczą. Każdy może zawrzeć ponowny związek małżeński.

 

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

 

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

 

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na jego żądanie może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych jego potrzeb, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd na żądanie uprawnionego przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

 

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

 

Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

 

Przesłanką rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia.

 

Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Przy separacji orzeczonej wyrokiem sądowym skutki są jak przy rozwodzie, z wyjątkiem tego, że nie dochodzi do rozwiązania małżeństwa. Małżeństwo formalnie istnieje. Małżonkowie nie mogą zawrzeć ponownego małżeństwa. Niemożliwa jest zmiana nazwiska na panieńskie (kawalerskie).

 

O separację można wystąpić do sądu w przypadku zupełnego rozkładu pożycia. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.

 

W przypadku rozwodu i separacji sąd wskazuje, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Może od tego odstąpić jedynie na zgodne żądanie małżonków.

 

Orzekając separację na podstawie zgodnego wniosku małżonków, sąd nie rozstrzyga o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

 

W wyroku orzekającym rozwód lub separację sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

 

Zasadniczo łatwiej jest uzyskać rozwód czy separację, gdy nie ma małoletnich dzieci.

 

W przypadku separacji małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka dostarczenia środków utrzymania. Wysokość tego obowiązku wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, w tym wypadku żony, oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego, czyli w tym przypadku męża. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a separacja pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania jego usprawiedliwionych potrzeb, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

Jeżeli chce Pani podejmować jakieś działania, to powinien się wśród nich znaleźć wniosek o orzeczenie winy małżonka co do rozkładu pożycia. To pozwoli Pani na żądanie środków utrzymania także dla siebie.

 

Sąd orzekłby na Pani wniosek o prawie do zamieszkiwania w mieszkaniu męża (za odpłatnością). Gdyby chciał on uzyskać nakaz eksmisji, być może byłaby ona orzeczona z prawem do lokalu socjalnego dla Pani (który dostarcza gmina).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - zero =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki