Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Separacja a eksmisja małżonka

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 10.05.2010

Od kilku lat mam orzeczoną separację z mężem. Według wyroku powinien zostać eksmitowany z naszego mieszkania (mieszkanie gminne), ale do dzisiaj nie wyprowadził się ani nie dokłada się do opłat za mieszkanie. Swoją emeryturę przepija. Nie stać mnie na opłacenie komornika. Jak rozwiązać tę sprawę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od 05.02.2005 r. obowiązuje nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.), zgodnie z którą zakazana jest eksmisja na bruk. Ustawodawca, dokonując tej nowelizacji, wyszedł z założenia, że dokonywanie eksmisji z lokalu mieszkalnego bez dania eksmitowanemu jakiegokolwiek pomieszczenia jest nieludzkie i z tej racji nie może być dopuszczone przez prawo.

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 1046 § 4 K.p.c. „wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie”.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania eksmisji zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26.01.2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie.

 

Stosownie do przepisów rozporządzenia komornik nie może przeprowadzić eksmisji donikąd. Musi poczekać, aż właściciel lub sam eksmitowany znajdzie pomieszczenie zastępcze. Jeżeli tego nie zrobią, komornik powinien zwrócić się o pomoc do gminy. Do czasu dostarczenia pomieszczenia komornik wstrzymuje eksmisję.

 

Tymczasowe pomieszczenie musi znajdować się w tej samej lub pobliskiej miejscowości. Na każdego domownika i samego eksmitowanego powinno przypadać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej. W pomieszczeniu powinien być dostęp do: wody, ustępu (może znajdować się poza budynkiem), światła naturalnego, prądu, ogrzewania. Ściany nie mogą być zawilgocone, a eksmitowany musi mieć możliwość zainstalowania kuchenki (lub innych urządzeń) do gotowania posiłków.

 

Pomieszczenia nie można zastąpić miejscem w noclegowni.

 

Należy podkreślić, iż pomieszczenie tymczasowe przysługuje wszystkim osobom eksmitowanym.

 

Obowiązek wskazania pomieszczenia tymczasowego spoczywa teoretycznie na dłużniku (osobie eksmitowanej) i gminie. Takie pomieszczenie może również wskazać Pani jako osoba domagająca się eksmisji.

 

W pytaniu wspomina Pani, że mąż nie dokłada się do utrzymania domu. Musi Pani wiedzieć, że orzeczenie separacji wywołuje określone skutki prawne. Na skutek separacji pomiędzy małżonkami ustaje współżycie, uchylona zostaje wspólność majątkowa, ale żaden z nich nie ma prawa wstępować w nowy związek małżeński (przez separację nie następuje bowiem rozwiązanie małżeństwa).

 

Ponadto orzeczenie separacji powoduje ustanie obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny.

 

W określonych przez prawo przypadkach pomiędzy małżonkami powstaje jednak obowiązek płacenia alimentów (nieograniczony czasowo).

 

Po pierwsze małżonek w separacji, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka w separacji dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

 

Po drugie, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a separacja pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego (czyli płacenia alimentów), chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

Ponadto warto przypomnieć, że małżonkowie pozostający w separacji mają obowiązek wzajemnie sobie pomagać, jeśli wymagają tego względy słuszności. Obowiązek ten polega przede wszystkim na pomocy materialnej. Ponadto małżonkowie muszą wzajemnie wspierać się psychicznie. Obowiązku wzajemnej pomocy nie należy jednak utożsamiać z obowiązkiem alimentacyjnym.

 

Na koniec chciałbym przejść do kwestii ponoszenia czynszu i opłat eksploatacyjnych. Z pytania wynika, że mieszkacie Państwo w wynajętym mieszkaniu komunalnym.

 

W tym miejscu należy przytoczyć treść art. 6881 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

 

§ 1. „Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

 

§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania”.

 

Jak wynika z powyższego artykułu, za długi związane z opłatami za korzystanie z lokalu odpowiada nie tylko główny najemca. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają bowiem solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Ich odpowiedzialność ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich zamieszkiwania.

 

Przez stałe zamieszkiwanie osoby pełnoletniej rozumieć należy stałe przebywanie z najemcą w jego lokalu, stanowiącym dla niej aktualne centrum życiowe.

 

Zachodzi tutaj solidarność dłużników, polegająca na tym, że wynajmujący może żądać całości lub części świadczenia (w tym wypadku czynszu i opłat) od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela (wynajmującego) przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Każdy z dłużników odpowiada więc za całość długu aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela. Prawo wyboru dłużników, od których wierzyciel chce dochodzić spełnienia świadczenia w całości lub w części, nie podlega ograniczeniom.

 

Jeżeli jeden z dłużników solidarnych (a więc główny najemca lub którykolwiek z pełnoletnich domowników) spełnił świadczenie, istniejący między współdłużnikami stosunek prawny rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że jeśli Pani mąż nie chce dobrowolnie uczestniczyć w opłatach związanych z korzystaniem z lokalu, to przysługuje Pani wobec niego roszczenie regresowe – może Pani żądać od męża zwrotu w częściach równych kwot, które Pani zapłaciła.

 

Konieczne jednak będzie wówczas wystąpienie przeciwko mężowi z pozwem na drogę sądową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus 0 =

»Podobne materiały

Jak wyrzucić męża z domu przed rozwodem?

Jestem w trakcie rozwodu. Jestem właścicielką domu w Polsce, ale z mężem mieszkamy na stałe poza krajem. Niedawno mój mąż podczas pobytu w Polsce korzystał z mojego domu, ale opłacić za to rachunki będę musiała ja. Dzwoniłam na policję, prosząc o usunięcie męża, ale policja zażądała wyroku sądo

 

Opłaty za mieszkanie w trakcie separacji

Jestem w trakcie postępowania rozwodowego. Wyprowadziłam się z naszego wspólnego mieszkania (najpierw prosiłam o to męża, ale on się nie zgodził). Zameldowałam się tymczasowo gdzie indziej i nie uczestniczę w opłatach za tamto mieszkanie. Mąż zmienił zamki, nie mam więc dostępu do mieszkania, mimo ż

 

Orzekanie separacji i podziału majątku

Chciałabym się dowiedzieć, jakie są procedury orzekania separacji i podziału majątku. Jestem w związku małżeńskim, niestety mąż mnie zdradza, choć nie mam na to żadnych dowodów oprócz tego, że go widziałam i widuję z inną kobietą. Mamy 4-letniego adoptowanego syna i mie

 

Eksmisja męża

Złożyłam pozew o rozwód. Chcę, aby sąd orzekł o winie męża w rozkładzie pożycia. Mąż ma założoną Niebieską Kartę, a ponadto znęcał się psychicznie nade mną i dziećmi. Czy jest szansa na doprowadzenie do eksmisji męża?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »