Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ściąganie długów za granicą

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 15.12.2015

Mieszkamy i pracujemy w Norwegii. W Polsce wierzyciel mojego męża uzyskał nakaz zapłaty albo jakieś inne upoważnienie z sądu nakazujące mężowi natychmiastowy zwrot całego długu. To jest ogromna kwota, spłacamy ją po trochu co miesiąc na konto wierzyciela. Myśleliśmy, że to nas chroni przed egzekucją. W tej chwili zaczął u teściów pojawiać się komornik, ale wierzyciel nie zna naszego miejsca pobytu. Co jeśli dowie się, w jakim kraju mieszkamy, czy może zacząć tu ściąganie długu? Czy może zająć nasze mieszkanie, które kupiliśmy na kredyt, ale gdyby je teraz sprzedać, to jednak zostałaby pewna kwota ponad kredyt? Czy wierzyciel męża może zająć mu pobieraną tu pensję? Czego możemy się spodziewać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przedstawionych przez Panią okoliczności wynika, iż Pani mąż otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu zapewne upominawczym. Następnie nie mam wiadomości, czy Pani mąż wniósł sprzeciw i przegrał sprawę, czy nie wnosił sprzeciwu. Wskutek tego nakaz zapłaty uprawomocnił się, a po nadaniu mu przez wierzyciela klauzuli wykonalności, wierzyciel mógł kierować sprawę do komornika.

 

Jednak na gruncie prawa polskiego nie ma możliwości, by komornik, a tym bardziej wierzyciel będący osobą prywatną (czy też osobą prawną, np. spółką) zajął Pańskie wynagrodzenie za granicą.

 

Komornik na podstawie prawomocnego wyroku sądu cywilnego lub nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności może zająć zagraniczne wynagrodzenie Pani męża, jeżeli jest przelewane na rachunek znajdujący się w polskim banku. Tylko komornik może zająć wynagrodzenie w razie egzekucji prowadzonej z wniosku wierzyciela i tylko w banku polskim lub bezpośrednio od pracodawcy polskiego. Może także dojść do egzekucji z innych przedmiotów majątkowych znajdujących się w Polsce, a należących do Pani męża np. zajęcia i licytacji nieruchomości. W opisanym przypadku jednak nieruchomość jest obciążona kredytem hipotecznym, który uniemożliwia skuteczną egzekucję przez wierzyciela (hipoteka daje wierzycielowi pierwszeństwo zaspokojenia z przedmiotu hipoteki przed innymi wierzycielami osobistymi).

 

W związku z powyższym, co do zasady polscy komornicy nie mogą prowadzić egzekucji poza granicami kraju, co nie oznacza jednak, że nie może takiej egzekucji prowadzić przeciwko Pani mężowi komornik norweski.

 

Jeśli więc majątek pozostawiony w kraju nie wystarczy do zaspokojenia roszczeń wierzyciela, może on zwrócić się do obcego państwa o prowadzenie egzekucji na jego terytorium.

 

Do wszczęcia egzekucji konieczne będzie stwierdzenie wykonalności wyroku polskiego sądu przez sąd państwa, w którym ma być prowadzona egzekucja, właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania dłużnika lub miejsce, w którym ma być prowadzona egzekucja. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do sądu okręgowego o przekazanie orzeczenia sądu polskiego do uznania. Do wniosku wierzyciel musi dołączyć oryginał orzeczenia podlegającego wykonaniu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dopiero taki uznany przez obcy sąd wyrok może być egzekwowany przez tamtejszego komornika.

 

Kwestię prowadzenia egzekucji komorniczej na terenie Norwegii reguluje Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Lugano dnia 30 października 2007 r., która weszła w życie 1 stycznia 2010 r.

 

Ze względu na to, że Norwegia i Polska są stronami Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, istnieje możliwość, że wierzyciel będzie egzekwował swoje należności bezpośrednio na terenie Norwegii.

 

Jeżeli któryś z wierzycieli wystąpi o wykonanie wydanego w Polsce przeciwko Pani mężowi orzeczenia, to egzekucję będzie prowadził norweski organ egzekucyjny, nie polski komornik. Polski komornik może prowadzić postępowanie egzekucyjne wyłącznie na terenie Polski.

 

Stosownie do art. 32 Konwencji „orzeczenie” oznacza każde orzeczenie wydane przez sąd państwa związanego niniejszą konwencją, niezależnie od tego czy zostanie określone jako wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty lub nakaz egzekucyjny, włącznie z postanowieniem w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania wydanym przez urzędnika sądowego.

 

Aby wierzyciel mógł prowadzić egzekucję w Norwegii, musi najpierw dojść do wydania orzeczenia przeciwko Pani mężowi w Polsce (takie orzeczenie – nakaz zapłaty został wydany i się uprawomocnił).

 

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 33 ust. 1 Konwencji, orzeczenia wydane w jednym państwie związanym konwencją są uznawane w innych państwach związanych niniejszą konwencją bez potrzeby przeprowadzenia specjalnego postępowania.

 

Ważne jest, że, jak wskazuje art. 36 Konwencji, orzeczenie zagraniczne nie może być w żadnym wypadku przedmiotem kontroli merytorycznej.

 

Egzekucja w Norwegii może być przeprowadzona nawet bez wcześniejszego uznania orzeczenia sądu polskiego w tym kraju. Stosownie bowiem do art. 38 ust. 1 Konwencji orzeczenia wydane w jednym państwie związanym niniejszą konwencją i w tym państwie wykonalne będą wykonywane w innym państwie związanym niniejszą konwencją, jeżeli ich wykonalność w nim zostanie stwierdzona na wniosek uprawnionego.

 

Wystarczy więc, że wierzyciel uzyska w Polsce orzeczenie i wystąpi o stwierdzenie wykonalności tego orzeczenia. Co więcej, w przypadku uzyskania w Polsce zaświadczenia o stwierdzeniu wykonalności orzeczenia (europejski tytuł wykonawczy), norweski sąd wyda orzeczenie o wykonalności orzeczenia niezwłocznie.

 

Wierzyciel może złożyć wniosek o wykonanie orzeczenia (jeżeli nie uzyska zaświadczenia polskiego sądu o wykonalności) do organu zwanego w Norwegii „tingrett”.

 

Jeżeli polski wierzyciel wystąpi z wnioskiem o uznanie lub wykonanie orzeczenia sądu polskiego, to należy pamiętać, iż zgodnie z Konwencją orzeczenie zagraniczne nie może być w żadnym wypadku przedmiotem kontroli merytorycznej.

 

Jeżeli jednak wierzyciel przedstawi w sądzie norweskim odpis orzeczenia spełniającego warunki wymagane do uznania go za posiadający moc dowodową wraz z zaświadczeniem o stwierdzeniu wykonalności wydanym przez polski sąd, wówczas nastąpi niezwłoczne stwierdzenie wykonalności orzeczenia bez badania powyżej wskazanych przesłanek. Dłużnik w tym stadium postępowania nie ma możliwości złożenia jakiegokolwiek oświadczenia.

 

Oczywiście o wydanym przez sąd norweski orzeczeniu o wykonalności zostanie Pani mąż niezwłocznie powiadomiony.

 

Każda ze stron (dłużnik i wierzyciel) może wnieść środek zaskarżenia od orzeczenia rozstrzygającego o wniosku o uznanie orzeczenia. Środek zaskarżenia wnoszony do organu norweskiego nazywa się Høyesterett.

 

Sąd norweski rozpoznający środek zaskarżenia może odmówić stwierdzenia wykonalności albo je uchylić tylko z następujących powodów:

 

  • uznanie byłoby oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym państwa, w którym wystąpiono o uznanie;
  • pozwanemu, który nie wdał się w spór, nie doręczono dokumentu wszczynającego postępowanie lub dokumentu równorzędnego w czasie i w sposób umożliwiający mu przygotowanie obrony, chyba że pozwany nie złożył przeciwko orzeczeniu środka zaskarżenia, chociaż miał do tego możliwość;
  • orzeczenia nie da się pogodzić z orzeczeniem wydanym między tymi samymi stronami w państwie, w którym wystąpiono o uznanie;
  • orzeczenia nie da się pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w innym państwie związanym niniejszą konwencją albo w państwie trzecim w sporze o to samo – roszczenie między tymi samymi stronami, o ile to wcześniejsze orzeczenie spełnia warunki konieczne do jego uznania w państwie, w którym wystąpiono o uznanie;
  • jeżeli jest ono sprzeczne z przepisami sekcji 3, 4 i 6 rozdziału II Konwencji;
  • naruszono przepisy dotyczące jurysdykcji lub umowy międzynarodowe.

 

Ewentualny środek zaskarżenia przeciwko stwierdzeniu wykonalności należy wnieść w ciągu miesiąca od jego doręczenia. Jeżeli dłużnik ma miejsce zamieszkania w państwie związanym niniejszą konwencją innym niż to, w którym nastąpiło stwierdzenie wykonalności, termin do wniesienia środka zaskarżenia wynosi dwa miesiące i biegnie od dnia doręczenia stwierdzenia wykonalności dłużnikowi osobiście lub w jego mieszkaniu. Przedłużenie tego terminu z powodu dużej odległości jest wyłączone.

 

Reasumując – polscy wierzyciele mają możliwość ubiegania się o stwierdzenie wykonalności orzeczenia polskiego sądu w Norwegii. Jeżeli doprowadzą do stwierdzenia wykonalności, ich roszczenia będą mogły być egzekwowane przez organy norweskie. Ewentualnej egzekucji na terenie Norwegii nie będzie prowadził polski komornik.

 

Aby móc mówić o prowadzeniu egzekucji w Norwegii, konieczna jest oczywiście wiedza wierzyciela odnośnie miejsca pobytu Pani męża.

 

Ewentualna egzekucja odbywać się będzie w Norwegii według prawa norweskiego – kwoty wolne od egzekucji, ograniczenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę itp.

 

Na marginesie dodam, iż wierzyciel może prowadzić egzekucję jedynie z majątku osobistego męża. Aby móc prowadzić egzekucję z majątku wspólnego Pani i męża, wierzyciel musi dysponować klauzulą wykonalności także przeciwko Pani.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 9 =

»Podobne materiały

Tymczasowo aresztowany a komornicza egzekucja środków z tzw. żelaznej kasy

Mój chłopak został tymczasowo aresztowany. Ma zadłużenie alimentacyjne. Czy komornik może mu zająć środki wpłacane na tzw. żelazną kasę i wypiskę? Czy jest jakaś kwota, której komornik zająć nie może? Wpłaty mniej więcej raz w miesiącu i wynoszą ok. 400 zł.

 

Wezwanie do spełnienia świadczenia

Skorzystałam z usług firmy zajmującej się naprawą telefonów komórkowych, działającej przez Internet. Kilka tygodni temu wysłałam pocztą zepsuty sprzęt (mam potwierdzenie odbioru), jednak mimo że termin naprawy już upłynął, nie otrzymałam telefonu. W dodatku nie mogę skontaktować się z firmą. Co mogę

 

Egzekwowanie długu od współwłaściciela mieszkania

Posiadam 4/5 własności mieszkania, w którym nie mieszkam. Obecnie mieszka tam mój brat i nie płaci czynszu. Komornik chce ode mnie jako współwłaściciela wyegzekwować dług. Jak mogę zmusić brata do uregulowania zaległości?

 

Skarga na komornika

Komornik zajął nieruchomość. Dłużnik wystąpił do komornika z wnioskiem o uchylenie zajęcia, przedstawiając dokumenty świadczące o tym, że nieruchomość nie podlega egzekucji. Komornik po 3 miesiącach oddalił wniosek, ignorując przedstawiony dowód (prawomocne postanowienie sądu). W uzasadnieniu oddale

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »