.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Samodzielne poruszanie się po drodze osoby ubezwłasnowolnionej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 27.10.2014

Czy osoba ubezwłasnowolniona, upośledzona umysłowo w stopniu znacznym, umieszczona w ośrodku, może samodzielnie poruszać się po jezdni? Taka osoba wbiegła niespodziewanie pod mój samochód, doznając obrażeń. Na jakiej podstawie mogę to udowodnić przed sądem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pana pytania wynika, iż był Pan uczestnikiem wypadku drogowego, w którym prócz Pana brała również udział osoba ubezwłasnowolniona, na co dzień przebywająca w ośrodku pomocy społecznej.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym art. 2 pkt 17 przez uczestnika ruchu należy rozumieć pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.

 

Podkreślić należy także, iż ustawa Prawo o ruchu drogowym przez pieszego rozumie osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej (art. 2 pkt 18).

 

Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.

 

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.

 

Istotne jest, iż jak wynika z treści Pana pytania, osoba ubezwłasnowolniona, która wbiegła Panu pod pojazd, przebywa na co dzień w ośrodku pomocy społecznej.

 

Zasadne jest wskazanie na treść § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, zgodnie z którym „sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej, zwanych dalej »domami«, i obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy.

 

Dom, niezależnie od typu, świadczy usługi:

 

1)  w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości;

2)  opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

3)  wspomagające, polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości, pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekracząjącej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej »ustawą«, zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach, sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

 

Dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, poza usługami, o których mowa powyżej w zakresie potrzeb edukacyjnych zapewnia pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, naukę i wychowanie przez doświadczenia życiowe”.

 

Jak wynika z powyższego, jednym z zadań ośrodka pomocy społecznej jest działanie zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości. W takiej sytuacji konieczne byłoby ustalenie przez organa ścigania lub sąd, czy opiekun prawny lub kurator bądź też pracownicy domu pomocy społecznej należycie wypełniają swoje obowiązki. Każda z osób przebywających w domu pomocy społecznej winna mieć założona kartotekę celem należytego uregulowania i wskazania, zaleceń dotyczących wskazanych wyżej zakresów pomocy.

 

Ewentualna odpowiedzialność karna Pana jako prowadzącego pojazd mechaniczny uzależniona jest od tego, jaka była widoczność pasa jezdni, czy były oznakowania na drodze, które wprowadzałyby ograniczenie prędkości, prędkość, z jaką Pan poruszał się po drodze.

 

Pozwolę sobie także wskazać, iż gdyby był Pan przesłuchiwany przez organa ścigania, należy wyraźnie podkreślić, że pokrzywdzonym jest osoba ubezwłasnowolniona, która bez żadnej opieki poruszała się po pasie jezdni. W takiej sytuacji organa ścigania winne zapoznać się z dokumentacją dotyczącą osoby, prowadzoną przez dom pomocy społecznej celem ustalenia zakresu pobytu takiej osoby poza ośrodkiem.

 

Jeżeli ma Pan taką możliwość, proszę także sprawdzić, czy miejsce zdarzenia nie jest objęte monitoringiem miejskim lub kamerą przemysłową innego podmiotu, celem złożenia wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zagrania z kamery na okoliczność wtargnięcia na jezdnie przez osobę ubezwłasnowolnioną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl