.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samochód używany sprzedany z wadami a roszczenia kupującego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 23.12.2011

Niedawno sprzedałem samochód używany. Poinformowałem kupującego o wszystkich wadach i usterkach samochodu. Cenę określiłem na 20 tys. zł, mimo że wartość rynkowa takiego samochodu to ok. 35 tys. zł. Wczoraj (dwa tygodnie po sprzedaży) dostałem pismo od prawnika kupującego, który stwierdza, że zataiłem jakieś wady przed jego klientem i mam przelać 10 tys. zł rekompensaty. O wymienionych wadach nie miałem pojęcia. Kto ma rację, jak rozwiązać ten problem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż samochodu używanego niestety jest obarczona pewnymi rygorami i sprzedający powinien we własnym interesie dobrze sformułować umowę, wskazując, np. w Pańskim przypadku, z czego wynika tak zaniżona cena.

 

Kupującemu zasadniczo przysługują roszczenia z tytułu rękojmi, ale po spełnieniu określonych przesłanek. Jednocześnie niespełnienie ich daje prawo sprzedającemu do uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

 

Rozumiem, że umowa została zawarta pomiędzy dwiema osobami fizycznymi – bez udziału strony sprzedającej będącej przedsiębiorcą. Ma to bowiem znaczenie dla oceny sytuacji prawnej.

 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

 

„Art. 559. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.

 

Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

 

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

 

§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

 

§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący”.

 

„Sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy, o których kupujący wiedział w chwili zawarcia umowy, albo w chwili wydania rzeczy. W szczególności dotyczy to wad, o których sprzedawca sam kupującego poinformował, np. poprzez wskazanie na krótki termin trwałości rzeczy lub jej nieprzydatność do oznaczonego użytku. Istotne jest przy tym, czy kupujący rzeczywiście wiedział o istnieniu wady. Sprzedawca nie może się bronić argumentem, że wada była jawna, lub łatwa do zauważenia. Dla zwolnienia sprzedawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nie wystarczy bowiem, że kupujący mógł – przy dołożeniu należytej staranności – wadę zauważyć, ale koniecznym jest aby kupujący faktycznie o wadzie wiedział. Sprzedawca bowiem odpowiada także za wady jawne, jeśli nie były kupującemu znane” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26.01.1994 r., sygn. akt I ACr 640/94; „Wokanda” 1994, nr 11, str. 48).

 

W przypadku sprzedaży rzeczy używanych kupujący jednak powinien liczyć się z normalnym jej zużyciem, które zawsze zmniejszy jej wartość i przeważnie również i użyteczność. Tego typu wady wynikające z normalnego zużycia używanej rzeczy powinny być objęte świadomością kupującego, a w konsekwencji jeżeli rzecz była sprzedawana jako używana, sprzedawca za takie wady odpowiadać nie powinien (uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21.03.1977 r., sygn. akt III CZP 11/77; OSNCP 1977, nr 8, poz. 132).

 

W żadnym natomiast wypadku jako sprzedający nie zwolni się Pan od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, wykazując, że wada powstała bez Pańskiej winy lub że o wadzie nie wiedział.

 

W odpowiedzi na pismo proponuję powołać się na inne okoliczności – mianowicie cenę uwzględniającą wady samochodu, zaniżoną o ok. 40% w stosunku do wartości rynkowej.

 

Proszę wskazać w piśmie, jaka jest obecna wartość rynkowa takiego samochodu, odjąć od tego wymienione naprawy i usterki i w ten sposób uzasadnić cenę, którą zapłacił kupujący.

 

Celem obniżenia ceny na podstawie art. 560 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego jest przywrócenie pełnej ekwiwalentności świadczeń stron danej umowy. Kupujący dokonuje go poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenie sprzedawcy. W wyniku skorzystania z tego uprawnienia przestaje obowiązywać dotychczasowe wynagrodzenie i należy ustalić je na nowo (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22.01.1997 r., sygn. akt I ACa 105/96; „Prawo Gospodarcze” 1997, nr 10 str. 57). Obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad (art. 560 § 3 Kodeksu cywilnego). Jeżeli cena nie została jeszcze zapłacona przez kupującego, będzie on zobowiązany do zapłaty ceny w obniżonej wysokości, natomiast jeżeli zapłacił on już całą cenę, będzie miał roszczenie do sprzedawcy o zwrot nadpłaty.

 

Kupujący jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o wadzie rzeczy w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Jeżeli zaś w danych stosunkach przyjęte jest zbadanie zakupionej rzeczy, kupujący jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o wadzie rzeczy w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym mógł wadę wykryć przy zachowaniu należytej staranności.

 

Skutkiem niedochowania terminów zawiadomienia sprzedawcy o wadzie rzeczy sprzedanej oraz terminów zbadania rzeczy jest utrata przez kupującego wszystkich uprawnień z tytułu rękojmi.

 

Tu jednak termin został dochowany.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »