Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samochód trzeba ubezpieczyć – rodzaje ubezpieczeń dla samochodu firmowego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 07.11.2016

Zasady ubezpieczania samochodów firmowych są w zasadzie takie same, jak w przypadku samochodów prywatnych. Pojazd musi być więc obowiązkowo ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Obok ubezpieczenia OC przedsiębiorca może wykupić również ubezpieczenie AC i NNW.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

 

Samochód firmowy, tak samo jak samochód prywatny, trzeba ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej. Wynika to wprost z art. 23 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych1 (zwanej dalej „ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych), zgodnie z którym posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

 

Ubezpieczyć samochód może teoretycznie każda osoba, która jest jego posiadaczem, jednak w praktyce najczęściej jest to właściciel. Do jednego auta można wykupić tylko jedną polisę, jednak umowa ubezpieczenia będzie skuteczna w stosunku do każdej osoby, która za zgodą posiadacza samochodu nim kieruje. Umowa ubezpieczenia OC samochodu firmowego zawarta przez przedsiębiorcę będzie chroniła więc również jego pracowników wykorzystujących pojazd.

 

Zgodnie z art. 26 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się co do zasady na okres 12 miesięcy. Umowę ubezpieczenia OC na czas krótszy niż 12 miesięcy można jednak zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

 

 1. zarejestrowany na stałe, a umowę zawiera podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży – umowa ubezpieczenia może być zawarta na czas nie krótszy niż 30 dni;
 2. zarejestrowany czasowo – umowa ubezpieczenia może być zawarta na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji, określony w decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu mechanicznego, nie krótszy jednak niż 30 dni;
 3. zarejestrowany za granicą, jeżeli państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska;
 4. pojazdem wolnobieżnym – umowa ubezpieczenia może być zawarta na czas nie krótszy niż 3 miesiące;
 5. pojazdem historycznym – umowa ubezpieczenia może być zawarta na czas nie krótszy niż 30 dni.

 

Warto nadmienić, że umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC ulegają automatycznemu przedłużeniu. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Zawarcie następnej umowy nie następuje pomimo braku powiadomienia:

 

 1. jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy,
 2. w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych albo
 3. w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego.

 

W wyżej wymienionych przypadkach odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się z upływem okresu 12 miesięcy.

 

W razie automatycznego przedłużenia umowy zakład ubezpieczeń jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Natomiast nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia. Informacja ta powinna zawierać w szczególności:

 

 1. określenie wysokości składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy dojdzie do przedłużenia umowy;
 2. pouczenie, że wysokość składki może ulec zmianie, jeżeli po wysłaniu informacji przez zakład ubezpieczeń wyjdą na jaw okoliczności mające wpływ na wysokość składki, oraz wskazanie tych okoliczności;
 3. pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC oraz o formie, możliwym sposobie oraz terminie złożenia tego wypowiedzenia;
 4. pouczenie o skutkach wypowiedzenia oraz o skutkach braku wypowiedzenia.

 

Informacja powinna być wysłana:

 

 1. w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, jeżeli przy zawarciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczający wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w takiej postaci, lub
 2. w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformowanie ubezpieczającego.

 

Jeżeli okoliczności mające wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej wyszły na jaw po wysłaniu informacji zakład ubezpieczeń może odpowiednio zwiększyć składkę ubezpieczeniową z uwzględnieniem tych okoliczności. W takim przypadku wezwie on ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki.

 

Warto zaznaczyć, że zakład ubezpieczeń nie musi informować o automatycznym przedłużeniu umowy, ani potwierdzać jej zawarcia, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta z przedsiębiorcą w trybie negocjacji.

 

Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC podlega kontroli wykonywanej przez organy do tego obowiązane lub uprawnione. Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC zobowiązane są:

 

 • Policja,
 • organy celne,
 • Straż Graniczna,
 • organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,
 • Inspekcja Transportu Drogowego.

 

Natomiast organami uprawnionymi (lecz nie zobowiązanymi) do dokonywania kontroli posiadania ubezpieczenia OC są:

 

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
 • inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska.

 

Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego ubezpieczającemu przez zakład ubezpieczeń. Osoba kontrolowana jest obowiązana okazać na żądanie organu obowiązanego lub uprawnionego do kontroli dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

 

Jeżeli osoba kontrolowana nie okaże dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ przeprowadzający kontrolę zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli.

 

Konsekwencje niewykupienia polisy OC mogą być bardzo dotkliwe. Skutkuje to bowiem karą nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości:

 

 1. 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku gdy okres pozostawania bez ubezpieczenia OC nie przekracza 3 dni;
 2. 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;
 3. 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

 

Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne AC

 

Obowiązkowa polisa OC nie jest jedynym ubezpieczeniem, jakie można wykupić dla samochodu firmowego. Tak jak w przypadku samochodów prywatnych, istnieją również zupełnie dobrowolne ubezpieczenia AC i NNW.

 

Autocasco (AC) jest ubezpieczeniem pojazdu od szkód, które spowodował kierowca we własnym pojeździe oraz szkód spowodowanych zdarzeniami zewnętrznymi, np. kradzieżą lub zjawiskami przyrody. Podstawą prawną do zawarcia umowy ubezpieczenia AC jest art. 821 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu. Wykupując taką polisę można dostać odszkodowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty samochodu. Nieistotne jest czy w momencie wystąpienia szkody samochód prowadził jego właściciel czy inna osoba, której auto zostało pożyczone bowiem polisa chroni każdego kierowcę samochodu.

 

Umowa ubezpieczenia AC zawierana jest przeważnie na rok, jednak okres ubezpieczenia zależny jest od woli stron zawierających umowę. To samo dotyczy wysokości składek i sumy ubezpieczenia, przy czym obowiązuje tu zasada wyrażona w art. 824 (1) § 1 K.c., która stanowi, że – o ile nie umówiono się inaczej – suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody. Wynikają z tego również dwie zasady wyrażone kolejno w art. 824(1) § 2 i art. 824(1) § 3 K.c., zgodnie z którymi:

 

 • jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia;
 • jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w § 2, uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody ubezpieczający może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej.

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków czyli NNW

 

Wśród rodzajów ubezpieczeń dla samochodu firmowego możemy wskazać również na ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Podobnie jak ubezpieczenie AC jest ono ubezpieczeniem dobrowolnym. Samochód (a ściślej jego pasażerów) od następstw nieszczęśliwych wypadków można więc ubezpieczyć, ale nie jest to obowiązkowe. W przypadku niektórych branż ubezpieczenie NNW choć dobrowolne może być jednak nieodzowne (np. w przypadku wykonywania działalności polegającej na przewozie osób).

 

Podstawą prawną do zawarcia umowy o ubezpieczenie NNW jest art. 829 § 1 pkt 2 K.c., zgodnie z którym ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

 

Umowa ubezpieczenia NNW zawierana jest przeważnie na 12 miesięcy. Stawki, zakres ubezpieczenia oraz jego wysokość zależne są od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 07.11.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 7 plus jeden =

 

»Podobne materiały

Opodatkowanie odszkodowań

Otrzymałem odszkodowanie. Czy muszę zapłacić podatek? – tematem artykułu jest opodatkowanie odszkodowań i świadczeń podobnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »