Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samochód służbowy a zdjęcie z fotoradaru

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 09.12.2009

W październiku 2008 roku zostało wykonane przez fotoradar zdjęcie samochodowi przypisanemu mi na stałe przez pracodawcę. Trzy miesiące później otrzymałem wezwanie z policji w celu złożenia zeznań. Na zdjęciu widoczna jest tablica rejestracyjna pojazdu, jednak nie da się rozpoznać kierowcy. W dniu, w którym zostało zrobione zdjęcie, wracałem z delegacji z dwoma współpracownikami i nie jestem w stanie określić, który z nas prowadził samochód na tym odcinku – takie też złożyłem zeznanie. Chciałbym ponieść konsekwencje z tytułu niepodania sprawcy. Obecnie mam wezwanie na rozprawę. Nie wiem, co mi przysługuje w tej sytuacji. Czy mogę zapoznać się z materiałem dowodowym przed rozprawą? Czy jest możliwe, że w czasie rozprawy zostaną przedstawione inne materiały dowodowe niż te, które już widziałem? Czy będę mógł odwołać się od ewentualnego niekorzystnego wyroku i wnosić o przeniesienie procesu do mojego miejsca zamieszkania? Czy mogę trafić do Rejestru karnego i na jaki czas?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do pytania o możliwość wglądu w akta Pana sprawy, należy przywołać przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (w skrócie K.p.w.) oraz związane z nimi przepisy Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.).

 

Otóż zgodnie z art. 38 K.p.w., w związku z art. 156 K.p.k., „stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom”.

 

Oznacza to przede wszystkim, że wgląd w akta przysługuje Panu jako stronie postępowania (obwinionemu), jednakże wskazać należy, iż przepis powyższy odnosi się do możliwości wglądu w akta sprawy sądowej, a zatem, jak się wydaje, policja nie jest w zasadzie zobowiązana do udostępniania tych akt, natomiast ma Pan do nich pełny wgląd na etapie sądowym, czyli już po wniesieniu wniosku o ukaranie.

 

Jeżeli chodzi o prawa i obowiązki obwinionego, to należy w tym miejscu wymienić prawo do:

 

  • składania wyjaśnień,
  • odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania;
  • składania wniosków dowodowych,
  • korzystania z pomocy obrońcy,
  • w czasie nieobecności przy czynnościach dowodowych obwiniony ma prawo składać wyjaśnienia co do każdego dowodu.

 

Natomiast obwiniony jest obowiązany:

 

  • „poddać się oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom niepołączonym z naruszeniem integralności ciała; w szczególności wolno od obwinionego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom” (art. 74 § 2 pkt 1 K.p.k.),
  • „poddać się niezbędnym dla postępowania badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonywaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem, że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i gdy nie zagrażają zdrowiu obwinionego; w szczególności obwiniony jest zobowiązany – przy zachowaniu tych warunków – poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu” (art. 74 § 2 pkt 2 K.p.k.),
  • „stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni [...] w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego można zatrzymać i sprowadzić przymusowo” (art. 75 § 1 i 2 K.p.k.),
  • jeżeli obwiniony, „nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pismo wysłane pod tym adresem w toku trwającego postępowania uważa się za doręczone” (art. 139 K.p.k.).

 

Możliwość odwołania od wyroku oczywiście istnieje, i tak zgodnie z art. 103 § 2 K.p.w. „od wyroku sądu pierwszej instancji służy stronom apelacja”, a wyrok sądu (§ 4) „można zaskarżyć w całości lub części”. Zgodnie z art. 105 § 1 K.p.w. „apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem”.

 

Z kolei możliwość przekazania sprawy innemu sądowi została uregulowana w art. 11 K.p.w., w związku z art. 36 K.p.k., zgodnie z którym „sąd wyższego rzędu nad sądem właściwym może przekazać sprawę innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego”.

 

W tym celu powinien Pan złożyć odpowiedni wniosek do nadrzędnego nad sądem rejonowym rozpatrującym Pana sprawę sądu okręgowego o przekazanie sprawy sądowi rejonowemu właściwemu względem Pana miejsca zamieszkania, jednakże ze względu na wysoce wyjątkowy charakter tego przepisu, uznać należy, iż wniosek taki ma obiektywnie małe szanse na uwzględnienie.

 

Jednym z Pana podstawowych uprawnień procesowych jest możliwość składania własnych wniosków dowodowych oraz wypowiadania się na temat wniosków złożonych przez policję, dlatego też powinien Pan na rozprawie wskazać sądowi tę okoliczność w razie spostrzeżenia znacznych rozbieżności między okazanym Panu a obecnym materiałem dowodowym.

 

W razie skazania Pana za zarzucane wykroczenie, co do zasady, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu wykroczeń „ukaranie to uznane zostanie za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary”. Z tą chwilą nastąpi wykreślenie wzmianki o ukaraniu z Rejestru karnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus 6 =

»Podobne materiały

Uszkodzenie samochodu służbowego

Osoba, która pracowała dla mnie na podstawie umowy-zlecenia, dwukrotnie uszkodziła samochód służbowy. Człowiek ten podpisał wcześniej umowę użyczenia samochodu służbowego, w której zobowiązał się do zwrotu przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym. W umowie jest zawarty również zapis o odpowiedzi
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »