Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sądy polubowne (arbitraż)

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 12.12.2013

Arbitraż jest jednym ze sposobów alternatywnego rozstrzygania sporów, czyli rozstrzygania sporów bez udziału organów państwowych jakimi są sądy powszechne. Sądy arbitrażowe działają jednak w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązujące.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotą arbitrażu jest zgodne poddanie rozstrzygnięcia sporu cywilnoprawnego przez strony pod rozstrzygnięcie innego, niż sąd powszechny organu. Tryb postępowania przed sądami polubownymi określają art. 1154-1217 Kodeksu postępowania cywilnego1, jednak może być uregulowany także po części przez umowę stron lub regulamin sądu arbitrażowego.

 

Sprawy, które mogą być rozstrzygane przez sądy polubowne

 

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, sądy polubowne mogą rozpatrywać spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Tak więc sądy arbitrażowe mogą rozstrzygnąć spór np. o zapłatę z tytułu wykonania dzieła. Wyłączenie spod orzekania spraw o alimenty dotyczy natomiast zarówno sporów dotyczących alimentów z mocy ustawy, jak i świadczeń alimentacyjnych umownych.

 

W przypadku stałych sądów polubownych, zakres spraw może być dodatkowo ograniczony przez regulamin działania sądu. Przykładowo, stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, rozpatrują wyłącznie spory pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. złotych.

 

Rodzaje sądów polubownych

 

Jak wspomniano powyżej sądy arbitrażowe mogą mieć charakter stały, czyli działają niezależnie od woli stron, w sposób ciągły. Takim instytucjami są m.in. Arbitraż Bankowy, sąd polubowny działający przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czy wspomniane wyżej stałe polubowne sądy konsumenckie. Jednak sporządzając zapis na sąd polubowny strony nie muszą wybierać już istniejącego sądu, aby rozpatrzył ich sprawę. Mogą powołać arbitraż do rozstrzygnięcia tylko jednego, konkretnego sporu wynikającego ze stosunku prawnego między nimi (sąd polubowny powołany ad hoc).

 

Właściwość sądu polubownego

 

O tym, który sąd arbitrażowy będzie właściwy do rozpatrzenia sprawy decydują przede wszystkim strony w umowie o powołaniu sadu polubownego. W przypadku stałych sadów polubownych to, czy sąd będzie właściwy do rozpatrzenia danej sprawy, może regulować jednak także regulamin działania sądu. W razie wątpliwości sąd polubowny może orzekać o swej właściwości, w tym o istnieniu, ważności albo skuteczności zapisu na sąd polubowny.

 

Zapis na sąd polubowny

 

Zapis na sąd polubowny to nic innego, jak umowa stron w której poddają one spór rozstrzygnięciu sądu polubownego. Zapis na sąd polubowny powinien być sporządzony na piśmie, jednak ten wymóg uważa się za spełniony również w przypadku, gdy zapis zamieszczony został w wymienionych między stronami pismach lub oświadczeniach złożonych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść.

 

Zapis na sąd polubowny może zostać sporządzony po powstaniu sporu jako odrębna umowa, lub też może być zawarty w umowie, z której ewentualnie spór może wyniknąć jeszcze przed jego powstaniem (jako klauzula w której strony oświadczają, iż w przypadku powstania sporu, będzie go rozstrzygał właśnie wskazany sąd arbitrażowy). W zależności od powyższego w zapisie na sąd należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć.

 

Rozprawa przed sądem polubownym

 

Co do zasady, z zastrzeżeniem przepisów ustawy, strony mogą same uzgodnić zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym. W przypadku braku takich uzgodnień, sąd polubowny może, również z zastrzeżeniem przepisów ustawy, prowadzić postępowanie w taki sposób, jaki uzna za właściwy. W przypadku stałych arbitraży, zasady i sposób postępowania określa przeważnie regulamin działania sądu.

 

Wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed sądem polubownym

 

Jeżeli sąd polubowny rozpoznaje sprawę w składzie więcej niż jednego arbitra, jego orzeczenia zapadają większością głosów, chyba że strony uzgodniły inaczej. Orzeczenia w kwestiach proceduralnych może wydawać samodzielnie arbiter przewodniczący, jeżeli zostanie upoważniony do tego przez strony lub przez pozostałych arbitrów. Przed sądem polubownym można również zawrzeć ugodę, do czego z uwagi na charakter arbitrażu strony powinny dążyć, a arbitrzy (lub arbiter) do tego nakłaniać.

 

Po uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez ten sąd wykonalności, wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym. Oznacza to w szczególności, że mogą zostać poddane egzekucji.

 

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

 

Od wyroku wydanego przez sąd arbitrażowy co do zasady nie przysługuje odwołanie do wyższej instancji. Jednak w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia wyroku lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie bądź wykładnię wyroku – w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku, można wnieść skargę o uchylenie wyroku do właściwego sądu powszechnego. Strona może w drodze skargi żądać uchylenia wyroku sądu polubownego, jeżeli:

 

  1. brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego,
  2. strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw przed sądem polubownym,
  3. wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu, jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres, wyrok może być uchylony jedynie w zakresie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego zakres; przekroczenie zakresu zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy uchylenia wyroku, jeżeli strona, która brała udział w postępowaniu, nie zgłaszała zarzutów co do rozpoznania roszczeń wykraczających poza zakres zapisu,
  4. nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem, wynikających z ustawy lub określonych przez strony,
  5. wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony lub przerobiony,
  6. w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu.

 

Uchylenie wyroku sądu polubownego następuje także wtedy, gdy sąd stwierdził, że:

 

  1. według ustawy spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd polubowny,
  2. wyrok sądu polubownego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

 

 

 

 

_______________________

1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 12.12.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - III =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki