Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 17.04.2014

Przepisy prawa polskiego nie przewidują możliwości zaskarżania decyzji i postanowień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w drodze sądowo-administracyjnej. Wydawane przez ten organ akty administracyjne mogą być wzruszone wyłącznie w ramach szczególnego postępowania cywilnego prowadzonego przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwołania od decyzji Prezesa UOKiK – właściwość sądu

 

Zgodnie z art. 81 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów1 od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługuje odwołanie do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia. Natomiast zażalenia na postanowienia wydawane przez Prezesa UOKiK można wnosić w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.

 

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest sądem administracyjnym i działa na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego2. Zgodnie z art. 47928 K.p.c. zadania tego sądu pełni Sąd Okręgowy w Warszawie, który jest właściwy w sprawach:

 

1) odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

2) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa UOKiK w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisów odrębnych;

3) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa UOKiK w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;

4) zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w celu wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK.

 

SOKiK jest sądem właściwym do rozpatrywania odwołań i zażaleń od aktów administracyjnych wydawanych przez Prezesa UOKiK zarówno w postępowaniach antymonopolowych, jak i postępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

 

Zasady wnoszenia odwołań i zażaleń do SOKiK

 

Odwołania i zażalenia od decyzji i postanowień wnosi się za pośrednictwem Prezesa UOKiK, który zobowiązany jest do niezwłocznego ich przekazania wraz z aktami sprawy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednakże, jeżeli Prezes Urzędu uzna odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić swoją decyzję w całości lub w części, o czym bezzwłocznie powiadamia stronę, przesyłając jej nową decyzję, od której stronie przysługuje odwołanie. Uchylając albo zmieniając decyzję, Prezes Urzędu stwierdza jednocześnie, czy decyzja ta została wydana bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przed przekazaniem odwołania do sądu lub uchyleniem albo zmianą decyzji, Prezes Urzędu może również, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzić dodatkowe czynności, zmierzające do wyjaśnienia zarzutów podniesionych w odwołaniu.

 

Po otrzymaniu i rozpatrzeniu odwołania sąd może je oddalić, odrzucić (jeżeli jest niedopuszczalne, np. z powodu przekroczenia terminu na jego wniesienie) lub uwzględnić. W razie uwzględnienia odwołania, SOKiK zaskarżoną decyzję albo uchyla, albo zmienia w całości lub w części i orzeka co do istoty sprawy. Jednocześnie sąd stwierdza, czy zaskarżona decyzja została wydana bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

 

Odwołania od wyroków wydanych przez SOKiK

 

Od wyroków SOKiK służy odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Od orzeczenia tego sądu przysługuje natomiast skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

 

 

 

 

_______________________

1 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101)


Stan prawny obowiązujący na dzień 17.04.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus III =

 

»Podobne materiały

Klauzule niedozwolone w umowach

Większość umów zawieranych między konsumentami a przedsiębiorcami nie jest obecnie uzgadniana indywidualnie, lecz opiera się na przygotowanych wcześniej wzorcach. Nie wszystkie postanowienia tak zawartych umów wiążą konsumentów, gdyż mogą być one sprzeczne z dobrymi obyczajami i stanowić niedoz

 

Postępowanie przed rzecznikiem konsumentów

Rzecznik konsumentów to wyznaczany na poziomie samorządu powiatowego organ ochrony konsumentów. Można powiedzieć, że stanowi on pomoc pierwszego kontaktu dla konsumentów, który znaleźli się w sporze z przedsiębiorcą.

 

Obowiązki przedsiębiorcy wobec UOKiK

Obowiązki, jakie przedsiębiorca musi wypełniać względem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ściśle związane są z prowadzonym wobec niego postępowaniem administracyjnym lub kontrolnym. Przedsiębiorcy mają również obowiązek zgłaszania do UOKiK zamiaru koncentracji.

 

Kontrola UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a ściślej Prezes UOKiK, jest organem administracji państwowej, który podejmuje działania antymonopolowe oraz przeciwdziała praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów. W toku prowadzonych postępowań Prezes UOKiK może przeprowadzać kontrole u przedsię

 

Decyzje wydawane w sprawach koncentracji przedsiębiorców

Zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, która może powodować ryzyko istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, udziela w drodze decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dokonanie koncentracji wymaga uprzedniego zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi UOKiK.

 

Grzywna za wysyłanie spamu

Otrzymywanie spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej, jest w dzisiejszych czasach zjawiskiem powszechnym, do którego większość adresatów tych niechcianych wiadomości już przywykła. Nadawcy spamu powinni jednak pamiętać, że wysyłanie niezamówionej informacji handlowej może się wiązać dla nich

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »