Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 17.04.2014

Przepisy prawa polskiego nie przewidują możliwości zaskarżania decyzji i postanowień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w drodze sądowo-administracyjnej. Wydawane przez ten organ akty administracyjne mogą być wzruszone wyłącznie w ramach szczególnego postępowania cywilnego prowadzonego przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwołania od decyzji Prezesa UOKiK – właściwość sądu

 

Zgodnie z art. 81 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów1 od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługuje odwołanie do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia. Natomiast zażalenia na postanowienia wydawane przez Prezesa UOKiK można wnosić w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.

 

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest sądem administracyjnym i działa na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego2. Zgodnie z art. 47928 K.p.c. zadania tego sądu pełni Sąd Okręgowy w Warszawie, który jest właściwy w sprawach:

 

1) odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

2) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa UOKiK w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisów odrębnych;

3) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa UOKiK w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;

4) zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w celu wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK.

 

SOKiK jest sądem właściwym do rozpatrywania odwołań i zażaleń od aktów administracyjnych wydawanych przez Prezesa UOKiK zarówno w postępowaniach antymonopolowych, jak i postępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

 

Zasady wnoszenia odwołań i zażaleń do SOKiK

 

Odwołania i zażalenia od decyzji i postanowień wnosi się za pośrednictwem Prezesa UOKiK, który zobowiązany jest do niezwłocznego ich przekazania wraz z aktami sprawy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednakże, jeżeli Prezes Urzędu uzna odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić swoją decyzję w całości lub w części, o czym bezzwłocznie powiadamia stronę, przesyłając jej nową decyzję, od której stronie przysługuje odwołanie. Uchylając albo zmieniając decyzję, Prezes Urzędu stwierdza jednocześnie, czy decyzja ta została wydana bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przed przekazaniem odwołania do sądu lub uchyleniem albo zmianą decyzji, Prezes Urzędu może również, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzić dodatkowe czynności, zmierzające do wyjaśnienia zarzutów podniesionych w odwołaniu.

 

Po otrzymaniu i rozpatrzeniu odwołania sąd może je oddalić, odrzucić (jeżeli jest niedopuszczalne, np. z powodu przekroczenia terminu na jego wniesienie) lub uwzględnić. W razie uwzględnienia odwołania, SOKiK zaskarżoną decyzję albo uchyla, albo zmienia w całości lub w części i orzeka co do istoty sprawy. Jednocześnie sąd stwierdza, czy zaskarżona decyzja została wydana bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

 

Odwołania od wyroków wydanych przez SOKiK

 

Od wyroków SOKiK służy odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Od orzeczenia tego sądu przysługuje natomiast skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

 

 

 

 

_______________________

1 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101)


Stan prawny obowiązujący na dzień 17.04.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + 0 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki