Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód z orzeczeniem o winie – jak udowodnić zdradę, jak uzyskać alimenty?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 07.12.2016

Zamierzam złożyć pozew rozwodowy. Mamy dwoje małych dzieci, którymi zajmuję się wyłącznie ja, rezygnując z pracy zawodowej. Mąż jest marynarzem i w trakcie kontraktów jego zarobki wynoszą kilkanaście tysięcy zł miesięcznie, długość kontraktów zależy wyłącznie od jego chęci, pływa średnio do 9 miesięcy w roku. Na alimenty jakiej wysokości mogę liczyć dla dzieci i dla siebie (czy dla mnie to możliwe?)? Jakie dowody będą wystarczające dla sądu do orzeczenia rozwodu z orzeczeniem o winie? Mąż mnie zdradza i rozważam zatrudnienie firmy detektywistycznej do zebrania odpowiednich zdjęć i nagrań.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód z orzeczeniem o winie – jak udowodnić zdradę, jak uzyskać alimenty?

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż sąd będzie badał, czy do zdrady doszło jeszcze w czasie trwania pożycia, czy też już po wystąpieniu rozkładu pożycia. Istotne jest jednak, że – jak pokazuje moja dotychczasowa praktyka – zdrada, która występuje po rozkładzie pożycia małżeństwa, nie jest przez sądy brana pod uwagę. Innymi słowy, jeżeli między Panią a mężem wystąpił rozkład w pożycia w sferze: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej, to nie może być mowy o zdradzie, które to zdrada przyczyniła się do rozkładu małżeństwa. Konieczne jest zatem ustalenie, kiedy nastąpił rozkład pożycia, a kiedy mąż poznał kochankę i od kiedy z nią współżyje. Potwierdzeniem powyższego jest stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w tezie orzeczenia (którego uzasadnienie nie zostało opublikowane) z dnia 19 września 1949 r., Wa.C.103/49 (DPP 1950, nr 3, s. 61), gdzie SN przyjął, że „małżonek dopuszczający się cudzołóstwa nie wywołuje tym rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli poprzednio rozkład ten nastąpił już z innych przyczyn, a zwłaszcza wskutek zachowania się drugiego małżonka”. Mimo upływu kilkudziesięciu lat stanowisko to jest nadal aktualne.

 

Należy zatem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy detektyw może uzyskać dowody na potwierdzenie przyczyn rozkładu pożycia, czy jedynie na okoliczność ustalenia rozkładu pożycia. Rozkładu pożycia, jak mniemam, mąż nie będzie kwestionował.

 

Odnosząc się do kwestii alimentów dla Pani, zauważyć należy, że wszystko zależy od tego, czy uda się wywalczyć rozwód z wyłącznej winy męża, czy też rozkład pożycia nastąpi z winy obojga stron.

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż pojęcie winy nie ma definicji ustawowej nie tylko w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale i w Kodeksie cywilnym. Pojęcie to zostało natomiast wyjaśnione w doktrynie i orzecznictwie cywilistycznym. Wina rozkładu pożycia pozostaje w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, i to zarówno tych, które sformułowane są w prawie, jak i tych, dla których źródłem są tylko zasady współżycia społecznego. Chodzi tu zwłaszcza o naruszenie obowiązków: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalności i wierności, współdziałania dla dobra rodziny itd. (por. wyrok SN z dnia 21 września 1997 r., I CKN 646/97). Wskazać należy, iż w przypadku skutecznego orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy męża będzie Pani mogła dochodzić od niego alimentów bez względu na to czy znajdzie się w niedostatku, czy też nie. Zgodnie z art. 60 § 2 K.r.o.: „jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”. W sytuacji winy obojga małżonków konieczne będzie występowanie po Pani stronie niedostatku jako przesłanki do żądania od męża alimentów.

 

Innymi słowy, przy wyłącznej winie męża może Pani dochodzić alimentów na siebie, wykazując, że pogorszyła się Pani sytuacja rodzinna. Zasadnym jest zatem ustalenie, na co Panią stać w chwili obecnej, a na co Pani nie będzie mogła sobie pozwolić po rozwodzie. Każde wyjście do kina, teatru, kosmetyczki, wyjazdy wakacyjne powinny zostać przez Panią ustalone i wycenione, albowiem jako żona osoby, która zarabia 30 tys. zł, ma Pani możliwość korzystania także z pieniędzy męża. Po rozwodzie, z uwagi na powstanie rozdzielności majątkowej, nie będzie Pani miała możliwości korzystania z tychże pieniędzy, a zatem zachodzi pytanie, czy będzie Pani mogła żyć na tak wysokim poziomie jak dotychczas.

 

W przypadku rozwodu z winy obojga alimenty należeć się będą Pani tylko wówczas, gdy będzie się Pani znajdowała w niedostatku. Rodzi się więc pytanie, jakie ma Pani wykształcenie, czy może Pani podjąć pracę. Jakie są Państwa oszczędności, albowiem na skutek podziału majątku połowa tychże będzie należała do Pani, co może uniemożliwić skuteczne dochodzenie alimentów z tytułu niedostatku.

 

Przechodząc do kwestii alimentów na dzieci, wskazać należy na treść art. 135 § 1 K.r.o., zgodnie z którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Nadto wskazać należy, iż wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

 

Obecnie nie ulega wątpliwości, że Pani jako matka dziecka czyni osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dzieci. Na ojcu zatem ciąży obowiązek pokrycia części lub całości kosztów utrzymania lub wychowania małoletniego dziecka. Trudno bowiem oczekiwać, żeby ojciec nagle zajął się dziećmi. Mniemam, że dzieci nie są także przyzwyczajone do obecności ojca.

 

Ustawodawca w sposób jednoznaczny posługuje się sformułowaniem, iż zakres świadczeń alimentacyjnych jest m.in. uzależniony od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego nie należy kojarzyć z wysokością faktycznych zarobków bądź też czystego dochodu z majątku. W ocenie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego mieszczą się także te niewykorzystane, jeżeli tylko są realne, a potrzebom uprawnionych zobowiązany nie jest w stanie sprostać posiadanymi środkami. Możliwości zarobkowe – to zarówno te przybierające postać pieniężną, jak i te, pobierane w naturze. Wynagrodzeniem są także świadczenia uzupełniające wynagrodzenie podstawowe (premie, dodatki, tzw. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa itp.).

 

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 1975 r., sygn. akt III CRN 48/75: „Zasadne i zgodne z treścią art. 135 kro – jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (por. orzeczenie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 stycznia 1959 r., III CR 212/58 OSPiKA 1960/2 poz. 41)”.

 

W toku postępowania o alimenty sąd w pierwszej kolejności ustali, jakie są usprawiedliwione potrzeby dzieci, a następnie ustali możliwości zarobkowe rodziców. Zgodnie z tymi ustaleniami sąd zasądzi odpowiednie alimenty. Sąd weźmie też pod uwagę, jakie każde dziecko ma potrzeby i czy są one zaspokajane. Nadto prócz potrzeb dziecka, każdego z osobna, sąd będzie dążył do zrównania stopy życiowej dzieci i ojca.

 

W mojej ocenie powinna Pani przedłożyć zestawienie rachunków i wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, które wykażą koszty ich utrzymania i zaspokajania ich potrzeb. Nie bez znaczenia dla wysokości alimentów będzie także kwestia dobrowolnego zabierania dzieci na wakacje, troszczenie się o jego rozwój fizyczny i umysłowy. Wszystko to sąd weźmie pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów. Ważne w tej sprawie może okazać się orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1967 r., sygn. akt III CR 422/66, zgodnie z którym „przez obowiązek alimentacyjny dostarczanie środków utrzymania przewidziany w art. 128 i 133 § 2 kro, rozumieć należy obowiązek zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej potrzebującej alimentacji; obowiązek ten może polegać również na dostarczeniu osobie znajdującej się w niedostatku mieszkania, opieki lekarskiej i domowej”. Nadto w wyroku z dnia 21 maja 1975 r., sygn. akt III CRN 72/75: „usprawiedliwione potrzeby dziecka winny być ocenione nie tylko na podstawie wieku, lecz również miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych osób zobowiązanych do jego utrzymania oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku. W szczególności pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów”.

 

W podobnym tonie wypowiada się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 marca 1985 r., sygn. akt III CRN 341/84, zgodnie z którym „zakres świadczeń alimentacyjnych należy – zgodnie z art. 135 § 1 K.r.o. – od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Należy przy tym stwierdzić, że pojęcie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz pojęcie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, pozostają we wzajemnej zależności i obie te przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, w szczególności przy ustalaniu wysokości alimentów przez sąd. Odmienny pogląd pozostawałby w sprzeczności z zasadą równej stopy życiowej dzieci i rodziców, obowiązującej także w sprawach alimentacyjnych”.

 

Istota świadczenia alimentacyjnego polega na zapewnieniu środków wychowania i utrzymania osoby uprawnionej do takiego świadczenia, a nie osoby, która opiekuje się osobą uprawnioną. Zasądzenie świadczenia pieniężnego w wysokości wykraczającej poza zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka w mojej ocenie narusza istotę tego świadczenia. Nie sposób wskazać kwoty takiego świadczenia, nie znając wszystkich aspektów sprawy, ale powszechnie przyjmowane w sytuacji osób „średnio sytuowanych finansowo” są alimenty rzędu od 500 zł do 1000 zł na dziecko. Wszystko oczywiście uzależnione jest od tego, czy dziecko musi brać jakieś drogie leki, czy uczęszcza do przedszkola, czy też niezbędne jest zatrudnienie niańki, jakie możliwości zarobkowe i majątkowe mają osoby zobowiązane. W przedstawionej sytuacji oceniam, że na każde dziecko co najmniej 2500 zł jest Pani w stanie wywalczyć.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus 10 =

»Podobne materiały

Podział długów

Nie mogę starać się o rozwód, bo mam długi. Urząd skarbowy nie zgadza się na podział długów między małżonków. Co powinnam zrobić?

 

Zdrada męża

Czy zdrada męża to wystarczający powód, by wnosić o orzeczenie rozwodu z jego winy? Raz nakryłam męża na zdradzie, później miał zakończyć związek. Teraz jednak koleżanka powiedziała mi, że widziała mojego męża z kochanką w restauracji. Czy muszę postarać się o więcej dowodów (np. maile, SMS-y)?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »