Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód w Niemczech

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 06.10.2010

W artykule autor omawia najważniejsze zagadnienia związane z orzeczeniem rozwodu na terenie Niemiec.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W prawie niemieckim powodem orzeczenia przez sąd rozwodu jest rozpad małżeństwa. Instytucja rozwodu z winy jednego z małżonków w prawie niemieckim nie występuje.

 

Zgodnie z § 1564 ust. 1 Bürgerliches Gesetzbuch małżeństwo można rozwiązać, jeśli doszło do jego rozpadu. Przez rozpad małżeństwa uznaje się sytuację, gdy przestała istnieć wspólnota małżeńska i nie można spodziewać się, że małżonkowie doprowadzą do jej odnowienia. Przypuszcza się niezbicie, że doszło do rozpadu małżeństwa, jeśli małżonkowie od roku żyją osobno i oboje złożą wniosek o rozwód lub jeśli druga strona wyrazi zgodę na rozwód. Po trzech latach separacji przypuszcza się niezbicie, że nastąpił rozpad małżeństwa bez względu na stanowisko stron postępowania (§ 1566 ust. 2 BGB).

 

Kontynuacja małżeństwa po rozpadzie jest możliwa, jeśli i dopóki utrzymanie małżeństwa jest ze szczególnych powodów wyjątkowo konieczne ze względu na interes małoletnich wspólnych dzieci małżonków. To samo dotyczy sytuacji, jeśli rozwód dla pozwanej strony, która nie wyraża zgody na rozwód, stanowiłby szczególne obciążenie z powodu sytuacji, w której się ona znajduje, wówczas utrzymanie małżeństwa po uwzględnieniu interesu powoda wydaje się wyjątkowo wskazane (§ 1568 BGB).

 

Wniosek o rozwód należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonka i małoletnich dzieci stron. Jeżeli natomiast małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, a jeden z małżonków nadal zamieszkuje w miejscowości, która stanowiła ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, właściwy będzie sąd tego miejsca. Jeśli natomiast żadna z powyższych przesłanek nie została spełniona, właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania małżonka, wobec którego został złożony wniosek o rozwód.

 

Po orzeczeniu rozwodu każdy z małżonków zobowiązany jest do samodzielnego utrzymania – § 1569 oraz § 1577 BGB. Jeśli jedno z małżonków nie wykonywało pracy zarobkowej, zobowiązane jest do jej wykonywania, jeśli jest to konieczne, jest również zobowiązane do przejścia szkolenia, dokształcenia pozwalającego na wyuczenie zawodu lub jego zmianę (§ 1574 ust. 3 BGB).

 

Małżonkowi jednakże przysługuje prawo do alimentów po rozwodzie, jeśli:

 

  • jeżeli, i tak długo jak nie można oczekiwać od niego podjęcia pracy zarobkowej z powodu opieki sprawowanej nad wspólnym dzieckiem (§ 1570 BGB) lub z powodu choroby, braku sił fizycznych czy też psychicznych w momencie rozwodu (§ 1572 BGB),
  • jeśli w momencie rozwodu nie można oczekiwać od niego podjęcia pracy zarobkowej z powodu jego wieku (§ 1571 BGB),
  • jeśli i dopóki małżonek po rozwodzie bierze udział w szkoleniu, dokształcaniu lub przeszkalaniu w ramach zmiany zawodu, aby wyrównać niekorzystną sytuację związaną z małżeństwem. Warunkiem jest jednakże podjęcie szkolenia, dokształcania lub przeszkalania w ramach zmiany zawodu tak szybko, jak tylko jest to możliwe, aby uzyskać odpowiedni zawód, który trwale zabezpieczy mu utrzymanie i jeśli można spodziewać się pomyślnego zakończenia szkolenia;
  • jeśli i dopóki małżonek po rozwodzie nie znajduje odpowiedniego zatrudnienia (§ 1573 ust. 1 BGB);
  • jeśli i dopóki nie można spodziewać się od niego z pozostałych poważnych powodów podjęcia pracy zarobkowej, a niezapewnienie utrzymania przy uwzględnieniu interesów obu małżonków byłoby bardzo niesłuszne;
  • jeśli przychody z odpowiedniej pracy zarobkowej nie wystarczają na zapewnienie pełnego utrzymania (§ 1573 ust. 2 BGB). Wysokość utrzymania zależy od poziomu życia w okresie małżeństwa oraz obejmuje wszystkie koszty odpowiedniego ubezpieczenia na wypadek choroby oraz konieczności opieki, wieku i ograniczonej zdolności do pracy zarobkowej (§ 1578 BGB).

 

Co do zasady, po orzeczeniu rozwodu małżonek(ka) zachowuje nazwisko, które małżonkowie wybrali w momencie zawarcia związku małżeńskiego. Jednakże w drodze oświadczenia woli złożonego na ręce urzędnika urzędu stanu cywilnego małżonka(ek) może ponownie przybrać nazwisko rodowe lub nazwisko, które było używane do momentu wyboru nazwiska małżeńskiego. Co więcej, zgodnie z § 1355 ust. 5 BGB, w sposób opisany powyżej, można również podjąć decyzję o poprzedzeniu nazwiska małżeńskiego nazwiskiem rodowym lub je dodać.


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.10.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus III =

 

»Podobne materiały

Status prawny cudzoziemców i bezpaństwowców na Ukrainie

Autorka w artykule analizuje status prawny cudzoziemców i bezpaństwowców na Ukrainie, przedstawiając również sfery działalności, w których obowiązują ograniczenia ze względu na posiadane obywatelstwo.

 

Czas pracy w Anglii

Artykuł skierowany jest do osób zatrudnionych w Anglii, omawia bowiem podstawowe zasady związane z pojęciem czasu pracy zgodnie z regulacjami obowiązującymi w tym kraju.

 

Adres do doręczeń – kiedy warto skorzystać a kiedy jest potrzebny?

Wiele osób nie chce ujawniać swego miejsca zamieszkania. Powody są bardzo różne – obawa przed szantażem ze strony wierzyciela, dłużnika czy małżonka, uciążliwymi telefonami czy korespondencją. Czasem są to względy czysto praktyczne – ktoś, kto chce przeciwko nam wytoczyć pozew przed sąde

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »