Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód w małżeństwie, które wspólnie rozbudowało dom należący do męża

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.08.2014

Chcę złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie. Mamy wspólne dziecko – 23-letniego niepełnosprawnego syna. Większość czasu trwania małżeństwa zajmowałam się synem, przepracowałam tylko 3 lata. Dom, w którym mieszkamy, otrzymał mój mąż w spadku po rodzicach. Później go rozbudowaliśmy (z 60m2 do 120 m2). Remont był ze środków otrzymywanych od teściowej, która wtedy pracowała za granicą, oraz z zarobków męża. Czy po rozwodzie będę miała prawo do mieszkania w tym domu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanego dalej K.r.io.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pani pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pani pytania wynika, iż aktualnie pozostaje Pani w związku małżeńskim. W najbliższym czasie zamierza Pani wystąpić do sądu z pozwem o rozwód. Wolą Pani jest powzięcie informacji o podziale majątku wspólnego objętego ustawową wspólnością majątkową małżeńską. Pani małżonek otrzymał w drodze postępowania o stwierdzenie nabycia spadku dom po zmarłych rodzicach. Dom został rozbudowany, już w trakcie małżeństwa, z 60 m2 do 120 m2. Większość środków pochodziła z darowizn dokonywanych przez matkę małżonka. Wszystkie rachunki oraz faktury były jednak wystawiane na Pani małżonka.

 

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest jednak treść art. 33 pkt 2 K.r.io., zgodnie z którym do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

 

Wykładnia literalna tego przepisu wskazuje, iż zasadą jest darowanie na rzecz własnego dziecka. Odstępstwem od tej zasady jest dokonanie darowizny na rzecz dziecka i jego małżonka. Ustawodawca wskazuje bezpośrednio, iż do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Istotne znaczenie ma tutaj zwrot „chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił”, który wymaga dokładnego określenia w czynności darowizny podmiotu, na którego rzecz się jej dokonuje, tylko w odniesieniu do małżonków. Innymi słowy każda dokonana darowizna będzie traktowana co do zasady jak darowizna dokonana na rzecz dziecka. Jeżeli darczyńca chce darować na rzecz małżonka dziecka, wówczas wymagane jest wskazanie tego w trakcie dokonywania czynności.

 

Mając na uwadze treść Pani pytania, zauważyć należy, iż z dokumentów, którymi Państwo dysponujecie, wynika, że inwestorem był nabywca. Szansą dla Pani może być fakt, iż w tego rodzaju sytuacji istnieje domniemanie, że środki na rozbudowę pochodziły z majątku wspólnego (dochodów). Jeżeli małżonek będzie chciał wykazać, iż środki otrzymał w darowiźnie, będzie zmuszony udowodnić, czy został zapłacony od tego podatek, a także z czego darowizna ma wynikać. Powyższe może stanowić dla Pani pole do polubownego zakończenia sporu z małżonkiem o podział majątku. Mniemać należy bowiem, iż Pani małżonek nie wypełniał formalnych obowiązków, wynikających z otrzymywanych darowizn– zgłoszenia do urzędu skarbowego.

 

Jak wynika ze stanu faktycznego, dowód z przesłuchania Pani teściowej nie jest możliwy do przeprowadzenia, albowiem teściowa nie. Przez cały okres małżeństwa pracowała Pani 4 lata. Model rodziny, którą Państwo obrali, jak rozumiem, wynikał z uprzednich ustaleń czynionych między Państwem z jednej strony, a z drugiej był konsekwencją narodzin dziecka niepełnosprawnego. Powyższe w mojej ocenie przesądza o braku ważnych powodów do żądania przez Pani małżonka podziału majątku stosowanie do stopnia przyczynienia się.

 

Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym jest możliwe jedynie co do całego majątku wspólnego. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. akt IV CKN 278/01, „małżonek nie może żądać na podstawie art. 43 § 2 k.r.o. ustalenia nierównych udziałów w niektórych składnikach majątku wspólnego”.

 

Jak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2002 r., sygn. akt III CKN 1018/2000, „warunkiem ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, a mianowicie istnienia ważnych powodów oraz przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu (art. 43 § 2 kro)”.

 

Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

 

W chwili obecnej, mając na uwadze przestawiony przez Panią stan faktyczny, w mojej ocenie wskazać należy, iż dom nie wchodzi do majątku wspólnego, chyba, że małżonek w obawie przed konsekwencjami skarbowymi uzna, iż darowizny były czynione na rzecz Państwa, wówczas dla niego byłoby to najlepszym rozwiązaniem, albowiem nie doszłoby do sporu w zakresie źródła pochodzenia środków na rozbudowę domu, a to z kolei nie skłoniłoby Pani do powiadomienia urzędu skarbowego o darowiznach.

 

Zakwalifikowanie środków pieniężnych pochodzących od teściowej do majątku wspólnego a kierowanych na rozbudowę domu, prócz ugody, o której mowa powyżej, wymagałoby od Pani przedstawiania dowodów potwierdzających darowanie także na Panią wyżej wymienionych środków. Jeżeli zarobki męża też wydatkowane były na budowę domu, w tej części nieruchomość stanowi Pani współwłasność.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - 5 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki