Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód z Węgrem w Anglii

Autor: Anna Wyląg • Opublikowane: 06.03.2012

Pięć lat temu wyszłam za mąż za Węgra (na Węgrzech). Ślub został zarejestrowany i uznany w Polsce. Od kilku lat mieszkamy w Anglii. Ze względu na nałóg męża chcę się jednak z nim rozwieść. Jak uzyskać rozwód, gdzie złożyć pozew? Czy mogę wyjechać do Polski z dzieckiem bez pozwolenia ojca?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani sytuacji znajdzie zastosowanie ustawa z dnia 12 listopada 1965 roku Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 290 z późn. zm.).

 

Zgodnie z treścią art. 18 Prawa prywatnego międzynarodowego „dla rozwodu lub separacji właściwe jest wspólne prawo ojczyste małżonków z chwili wystąpienia z żądaniem rozwodu lub separacji. W braku wspólnego prawa ojczystego małżonków właściwe jest prawo Państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania, a gdy małżonkowie nie mają miejsca zamieszkania w tym samym Państwie właściwe jest prawo polskie”.

 

W związku z powyższym w Pani przypadku możliwe jest złożenie pozwu rozwodowego w Wielkiej Brytanii, zastosowanie wówczas znajdzie prawo brytyjskie.

 

W Anglii i Walii prawo rozwodowe zawiera ustawa z 1973 r. o postępowaniu sądowym w sprawach małżeńskich. Jedyną postawą do rozwodu jest trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

 

Aby wykazać rozkład pożycia małżeńskiego, konieczne jest przedstawienie dowodów jednej lub kilku win małżeńskich. Istnieje pięć następujących win:

 

 1. drugi z małżonków dopuścił się zdrady i wnioskodawca uznał dalsze mieszkanie z nim za niemożliwe;
 2. niedorzeczne zachowanie, co oznacza, że drugi z małżonków zachowuje się w taki sposób, że od wnioskodawcy nie można zasadnie oczekiwać, że będzie kontynuować mieszkanie z nim;
 3. porzucenie, co oznacza, że drugi z małżonków porzucił wnioskodawcę na okres dwóch lat przed wniesieniem pozwu o rozwód;
 4. separacja stron przez okres dwóch lat przed wniesieniem pozwu o rozwód (za zgodą drugiego z małżonków);
 5. separacja przez okres pięciu lat przed wniesieniem pozwu o rozwód (bez zgody drugiego z małżonków).

 

Konieczne jest przedstawienie dowodów jednej lub kilku z tych win, wraz z dowodami na to, że osoba ubiegająca się o rozwód nie może dłużej mieszkać ze swoim małżonkiem.

 

Sąd jest zobowiązany zbadać w możliwym zakresie domniemane fakty przedstawione przez wnioskodawcę (powoda) oraz domniemane fakty przedstawione przez drugiego małżonka (pozwanego). Jeśli sąd przekonują dowody potwierdzające trwały rozkład pożycia, sędzia okręgowy wydaje orzeczenie rozwodowe.

 

Sąd może odroczyć postępowanie w każdym momencie, aby umożliwić małżonkom podjęcie próby załagodzenia sporów i uratowania małżeństwa.

 

Jeśli sąd jest przekonany o trwałym rozkładzie pożycia, najpierw wyda tymczasowe orzeczenie „warunkowe”. Po upływie sześciu tygodni istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie prawomocnego orzeczenia rozwodowego.

 

Po orzeczeniu rozwodu para nie musi już dłużej mieszkać razem. Każdy z małżonków może zadecydować, czy pragnie zachować, czy zmienić nazwisko (źródło: strona internetowa Komisji Europejskiej).

 

Aby rozpocząć postępowanie rozwodowe, należy złożyć w 3 egzemplarzach wniosek D8 petition do sądu County Court, wydziału rodzinnego (Family Division), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku dostępny jest w każdym sądzie (źródło: strona internetowa Komisji Europejskiej).

 

Wniosek podlega opłacie sądowej.

 

Do wniosku trzeba dołączyć dowody wskazujące na zaistnienie jednej z przyczyn rozwodowych oraz rozpadu pożycia.

 

Jeśli w pozwie rozwodowym podaje się jako przyczynę rozpadu zdradę i wymienia się konkretnie osobę, z którą małżonek zdradził – także należy sporządzić dodatkową kopię wniosku dla tej osoby.

 

Konieczny jest także oryginał aktu małżeństwa. Jeśli akt małżeństwa był sporządzony za granicą (także w Polsce), to musi być przetłumaczony na angielski przez tłumacza przysięgłego.

 

Do wniosku dołącza się także formularz D8A, który dotyczy postanowień dotyczących dzieci stron poniżej 16. roku życia lub dzieci uczących się powyżej tego wieku.

 

Jeśli osoba wnosząca wniosek stara się o zwolnienie od kosztów sądowych (ponieważ nie może pokryć opłat sądowych), wówczas dołącza formularz Ex160.

 

Wniosek oraz załączniki do wniosku muszą być sporządzone w języku angielskim. Jeśli akt małżeństwa albo inne dowody czy dokumenty są oryginalnie sporządzone w innym języku, to należy dołączyć do nich uwierzytelnione tłumaczenie przysięgłe (źródło: Gazeta Prawna).

 

Formularze dostępne są na stronie:

http://hmctscourtfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetForm.do?court_forms_id=158

 

Zgodnie art. 87 ust.1 ustawy z dnia 19 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 ) informacja w aktach stanu cywilnego może być zamieszczona na wniosek zainteresowanej osoby.

 

Może więc Pani samodzielnie złożyć wniosek o wpis do akt stanu cywilnego faktu rozwodu. Odpis wyroku rozwodowego powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Taki dokument może stanowić podstawę odpowiedniego wpisu do akt stanu cywilnego.

 

Jeżeli rodzice będący małżeństwem wezmą rozwód, oboje zachowują władzę rodzicielską, chyba że zostanie ona im odebrana na mocy postanowienia sądu.

 

W takim przypadku zarówno na wydanie dziecku paszportu, jak i na wyjazd dziecka za granicę (z Wielkiej Brytanii do Polski, z Wielkiej Brytanii na Węgry) potrzebna jest zgoda obojga rodziców.

 

Z samego faktu wyrażenia zgody przez jednego z rodziców na wyrobienie paszportu dziecku nie można jednak wywodzić domniemanej zgody tego rodzica na wyjazd dziecka na stałe za granicę.

 

W razie braku zgody drugiego z rodziców na wyjazd z dzieckiem zastosowanie znajdzie Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze 25 października 1980 r., której sygnatariuszami są m.in. Polska i Anglia.

 

Przywołana konwencja daje rzeczywiste środki służące odnalezieniu wywiezionego dziecka i doprowadzeniu do jego powrotu. Głównym celem konwencji jest właśnie zapewnienie niezwłocznego powrotu dziecka do państwa, na którego terytorium znajduje się jego stałe miejsce pobytu. Oprócz tego wszczynane jest przed sądem opiekuńczym postępowanie o wydanie dziecka.

 

Gdy jeden z rodziców wyjeżdża z dzieckiem na stałe za granicę, nie powiadamiając drugiego, mamy do czynienia z bezprawnym uprowadzeniem, do którego mają zastosowanie postanowienia wymienionej Konwencji. Wywóz dziecka jest bezprawnym uprowadzeniem, jeżeli spełnione są dwie przesłanki:

 

 • naruszone zostało prawo do opieki oraz
 • prawo to w chwili uprowadzenia było skutecznie wykonywane.

 

W związku z powyższym niezbędna jest zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka z Wielkiej Brytanii. Warto zastanowić się nad zawarciem porozumienia o wykonywaniu władzy rodzicielskiej.

 

Porozumienie musi być zawarte w formie określonej przepisami prawa. Formularz porozumienia w sprawie władzy rodzicielskiej (Parental Responsibility Agreement) można uzyskać w lokalnym sądzie rodzinnym, sądzie hrabstwa lub kancelarii wydziału rodzinnego (Principal Registry of the Family Division). Adresy sądów można znaleźć na witrynie Court Service:

 

www.courtservice.gov.uk/cms/courtaddresses.htm.

 

Do formularza załączona jest instrukcja jego wypełnienia. Ponieważ zawarcie porozumienia poważnie wpłynie na sytuację prawną obu rodziców, zaleca się obojgu, aby przed wypełnieniem formularza skorzystali z porady prawnej, która można uzyskać w:

 

 1. Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau),
 2. Centrum Prawa (Law Centre),
 3. lokalnej bibliotece.

 

Rodzice muszą przedstawić dowody tożsamości, a ich podpisy muszą być poświadczone przez upoważnionego urzędnika sądowego. Matka powinna zabrać ze sobą do sądu dowód na to, że jest matką dziecka, zatem potrzebny będzie uwierzytelniony odpis świadectwa urodzenia dziecka. Matka będzie musiała także udowodnić swoją tożsamość, pokazując zdjęcie i podpis (na przykład legitymację służbową ze zdjęciem, paszport itp.) Ewentualnie sąd może zaakceptować prawo jazdy, karty bankowe czy kredytowe lub dokument potwierdzający uprawnienia do zasiłku dla osób o niskich dochodach lub zasiłku na dziecko.

 

Po podpisaniu i poświadczeniu formularza należy sporządzić 2 odpisy. Oryginał formularza porozumienia i jego odpisy należy dostarczyć do kancelarii wydziału rodzinnego sądu na adres:

 

The Principal Registry of the Family Division,

First Avenue House,

42-49 High Holborn,

London WC1V 6NP.

 

Kancelaria zarejestruje porozumienie i zachowa oryginał. Odpisy zostaną opieczętowane i odesłane każdemu z rodziców na adres podany w porozumieniu. Porozumienie wchodzi w życie dopiero z chwilą jego otrzymania i zarejestrowania przez kancelarię wydziału rodzinnego.

 

Nie pobiera się opłaty z tytułu zarejestrowania porozumienia w sprawie władzy rodzicielskiej. Jeżeli dotyczy ono więcej niż jednego dziecka, na każde dziecko należy wypełnić odrębny formularz.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IV + 9 =

»Podobne materiały

Brytyjskie prawo jazdy odebrane w Polsce

Mieszkam na stałe w Anglii, tam też zdałem egzamin na prawo jazdy. Obecnie jestem dwa tygodnie w Polsce, ale przedwczoraj zostało mi odebrane brytyjskie prawo jazdy za prowadzenie samochodu po wpływem alkoholu (miałem 0,55 mg/l). Co się dzieje z tym dokumentem? Czy mogę prowadzić pojazdy na ter

 

Kara za pobicie żony w Wielkiej Brytanii

Mieszkam z żoną i córką w Wielkiej Brytanii. Od pewnego czasu żona nadużywa alkoholu, co jest powodem konfliktów w naszym małżeństwie. Nasza pełnoletnia córka niestety zaczęła ostatnio też imprezować razem z matką. Pracuję tylko ja. Przed tygodniem, gdy wróciłem z pracy, w domu zastałem libację. Wyr

 

Sprawdzenie przez sąd polski, czy na dziecko pobierany jest zasiłek w Anglii

Czekam na rozprawę w sądzie dotyczącą kwoty alimentów na dziecko. Występuję jako pozwana. Czy sąd polski może sprawdzić, czy na dziecko pobieram zasiłek w Anglii (chodzi mi o child tax credit)?

 

Zdobycie brakującej dokumentacji rozwodu przeprowadzonego w Anglii

Ślub wzięłam w Polsce, ale rozwiodłam się w Anglii. By rozwód był uznany w Polsce, muszę przedstawić odpowiednie dokumenty. Proszę o poradę, jak zdobyć brakującą dokumentację, nie odbywając podróży do Polski. Brakuje mi dokumentu „Degree Nici” i załącznika (wypełnianego przez sąd) z rozp

 

Wykroczenie drogowe w Anglii a wymiana prawa jazdy na polskie

Kilka tygodni temu zostałem zatrzymany w Wielkiej Brytanii za naruszenie przepisów. Posiadam brytyjskie prawo jazdy (dawniej miałem polskie, ale je wymieniłem), na nim mam 8 punktów karnych, a niedługo odbędzie się sprawa w związku z moim przewinieniem. Czy mógłbym wymienić prawo jazdy na polskie, a

 

Wyrok w Anglii a wpis w centralnym rejestrze skazanych

Dwa lata temu zostałem skazany w Anglii na grzywnę i zakaz prowadzenia pojazdów (na 15 miesięcy) za jazdę po alkoholu. Obecnie figuruję w centralnym rejestrze skazanych. Czy mogę ubiegać się o zatarcie skazania (ponieważ staram się o nową pracę)? Dodam, że mam polskie prawo jazdy.  

 

Brytyjskie prawo jazdy odebrane w Polsce

Mieszkam na stałe w Anglii, tam też zdałem egzamin na prawo jazdy. Obecnie jestem dwa tygodnie w Polsce, ale przedwczoraj zostało mi odebrane brytyjskie prawo jazdy za prowadzenie samochodu po wpływem alkoholu (miałem 0,55 mg/l). Co się dzieje z tym dokumentem? Czy mogę prowadzić pojazdy na ter

 

Alimenty zasądzone w Polsce, a płacone w Anglii

Ja i była żona mieszkamy w Anglii. Na podstawie orzeczenia polskiego sądu płacę na dzieci alimenty. Była żona pobiera różne świadczenia z tego powodu, że samotnie wychowuje dzieci. Czy mam więc obowiązek płacenia tych alimentów?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »