Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy przyznanie się do zdrady można wykorzystać w sprawie rozwodowej?

Autor: Paulina Kozłowska • Opublikowane: 25.11.2007

Aż dwukrotnie podczas naszego małżeństwa mąż przyznał się do zdrady i w szczegółach opowiedział o swoich intymnych przeżyciach. Na przykład takich, że jego kochanka była w ciąży, ale kiedy jej powiedział, że i tak nie zostawi swojej rodziny, ta usunęła ciążę. Nie posiadam żadnych dowodów jego zdrad, oprócz jego wyznań. Nigdy o takowe nie zabiegałam. Sam mi powiedział, że wymienił z nią około 1000 e-maili na serwerze służbowym, które są przechowywane w archiwach (mąż zajmował jedno z najwyższych stanowisk w jednej ze spółek Skarbu Państwa). Rozmawiałam z dwoma prawnikami i jeden z nich powiedział, że muszę sama przedstawić dowody winy (sms-y czy e-maile), a drugi, że sąd może wydać nakaz dostarczenia jego korespondencji zarchiwizowanej na serwerze. Czy Sąd może wydać nakaz w sprawie dowodów winy w sytuacji rozwodu z orzeczeniem winy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy przyznanie się do zdrady można wykorzystać w sprawie rozwodowej?

Dowody zdrady w postępowaniu rozwodowym

Artykułem odnoszącym się do sytuacji, którą Pani przedstawiła będzie niewątpliwie art. 227 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym artykułem przedmiotem dowodu w postępowaniu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Co do zasady, za przedmiot dowodu uznaje się fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, a ponadto tzw. zasady doświadczenia życiowego czy nawet w szczególnych wypadkach prawo, zwyczaj lub prawo zwyczajowe.

 

W piśmiennictwie pojecie faktu utożsamia się najczęściej z wszelkiego rodzaju zjawiskami i zdarzeniami oznaczonymi w czasie i przestrzeni. Przeszłymi lub współczesnymi oraz stanami psychicznymi, a także stanami świata zewnętrznego. O tym które fakty są istotne dla rozstrzygnięcia, decyduje przedmiot postępowania w sprawie, a ściślej przepisy mające do niego zastosowanie. Nie wątpliwie takimi faktami w postępowaniu o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód wraz z orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia wszystkie okoliczności, które składają się na rozkład pożycia jest fakt zdrady jednego z małżonków.

Obowiązek wskazania dowodów dla stwierdzenia faktów na sprawie sądowej

 Zgodnie z zasadą kontradyktoryjności ciężar dowodu spoczywa na stronach postępowania cywilnego. To one, a nie sąd są wyłącznym dysponentem toczącego się postępowania cywilnego (art. 232 K.p.c.; strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne). Jednakże w sytuacjach szczególnych sąd posiada uprawnienie w zakresie dopuszczenia dowodu niewskazanego przez strony, gdy według jego oceny zebrany w toku sprawy materiał dowodowy nie wystarcza do jej rozstrzygnięcia.

Wniosek o przesłuchanie męża który wcześniej przyznał się do zdrady

Z opisanej przez Panią sytuacji wprost wynika, że pani mąż przyznał się do zdrady. Tak więc fakt jego zdrady jest faktem wiadomym z jego relacji. Zatem jeżeli nie ma Pani dowodu w postaci tych maili może Pani złożyć wniosek o przeprowadzenie przesłuchania męża na okoliczność potwierdzenia tych twierdzeń przez męża. Przeprowadzając przesłuchanie sąd obowiązany będzie do wyczerpującego zadawania pytań. Jeśli jednak na tej podstawie nie ustali zdrady jako okoliczności bezspornej, będzie mógł dopuścić dowód z sms-ów czy archiwizowanych maili, jeżeli ustali jako bezsporną informację, że intymna relacja Pani męża z osobą trzecią znalazła zewnętrzny wyraz w korespondencji.

Wezwanie strony do wydania postanowień dowodowych

Należy jednak zauważyć, że taki dowód ma charakter innych środków dowodowych w rozumieniu przepisów K.p.c. W toku postępowania dowodowego, sąd uprawniony jest do wydawania postanowień dowodowych, w których może wezwać stronę do dostarczenia określonego środka dowodowego. Sąd powinien wydać postanowienie dowodowe w każdym wypadku przeprowadzenia postępowania dowodowego, także wtedy, gdy dopuszcza dowód nie wskazany przez strony z urzędu. W jednym postanowieniu dowodowym może być dopuszczonych kilka środków dowodowych na te same lub inne fakty, przy czym powinno być ściśle określone, dla jakich faktów dopuszcza się konkretny środek dowodowy. Maile archiwizowane znajdujące się w posiadaniu pracodawcy Pani męża stanowią tzw. inne środki dowodowe.

 

Do innych środków dowodowych stosuje się z mocy art. 309 K.p.c. przepisy o dowodach. W związku z tym dopuszczalne jest w świetle normy art. 309 w zw. z art. 248§1 K.p.c. zarządzenie przez sąd żądania dostarczenia tych maili przez pracodawcę męża na potrzeby postępowania. Wniosek o wydanie wspomnianego zarządzenia złożyć należy wraz z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu ze wspomnianych maili.

Wniosek o zabezpieczenie dowodu przed wszczęciem postępowania

Ponadto może mogą mieć tu zastosowanie przepisy dotyczące zabezpieczenia dowodu. Instytucję tę regulują art. 310-313 K.p.c.

 

Zgodnie z art. 310 K.p.c. przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy. Wniosek taki składa się w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki lub gdy postępowanie nie zostało jeszcze wszczęte, w sądzie rejonowym, w którego okręgu dowód ma być przeprowadzony. Wniosek ten powinien zawierać:

 

  • oznaczenie wnioskodawcy i przeciwnika oraz innych osób zainteresowanych, jeżeli są znane;
  • wskazanie faktów oraz dowodów;
  • przyczyny uzasadniające potrzebę zabezpieczenia dowodu.

 

Zabezpieczenie dowodu może być dopuszczone bez wezwania przeciwnika tylko w wypadkach nie cierpiących zwłoki albo gdy przeciwnik nie może być wskazany lub gdy miejsce jego pobytu nie jest znane.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 1 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki