Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód – alimenty i odszkodowanie

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 28.10.2013

Chcę wnieść pozew o rozwód. Dowiedziałem się, że przez cały czas trwania małżeństwa żona mnie oszukiwała i zdradzała. Czy mogę domagać się z tego powodu alimentów, jakiegoś odszkodowania? Chciałbym też wiedzieć, gdzie powinienem złożyć pozew o rozwód; żona mieszka w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, ja w Polsce (oboje mamy polskie obywatelstwo).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jedyną formą pomocy finansowej, do której sąd może zobowiązać małżonka po rozwodzie, są alimenty. Polskie prawo nie przewiduje jakiejś formy odszkodowania za czas stracony w związku faktem pozostawania w związku małżeńskim.

 

Prawo do alimentów dla rozwiedzionego małżonka reguluje art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie: K.r.o.):

 

„§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni”.

 

Z treści art. 60 wynika, że prawodawca przewiduje dwa rodzaje świadczeń alimentacyjnych:

 

Pierwsze z nich to tzw. alimenty zwykłe (art. 60 § 1). Sąd może zasadzić alimenty zwykłe w przypadku, gdy rozwiedziony małżonek – który nie był uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego – pozostaje w tzw. stanie niedostatku. Z pozwem o alimenty z art. 60 § 1 może wiec wystąpić małżonek, który był niewinny rozkładu pożycia, a także ten, w stosunku co do którego sad orzekł rozwód w winy obojga małżonków lub orzekł rozwód bez orzekania o winie.

 

Przesłanką do orzeczenia alimentów jest, jak wspomniałem, stan niedostatku. Chodzi o niemożność zaspokojenia własnymi siłami swoich usprawiedliwionych potrzeb w zakresie zamieszkania, wyżywienia i ubrania. Nie oznacza to, że małżonek nie może mieć żadnych dochodów. Alimentów można żądać w zakresie usprawiedliwionych (codziennych, podstawowych) potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego.

 

Drugi rodzaj świadczeń – alimenty kwalifikowane (art. 60 § 2 ) – to takie, do których płacenia może zostać zobowiązany małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego celem wyrównania stopy życiowej niewinnego małżonka, którego poziom życia uległ obniżeniu w związku z rozwodem. O podwyższone alimenty może Pan wnieść pozew, jeżeli sąd orzeknie rozwód jedynie z winy Pańskiej małżonki.

 

Jak wynika z powyższego, prawo do alimentów i ich zakres będzie zależało od określenia przez sąd winnego rozkładu pożycia małżeńskiego oraz Pańskiego stanu majątkowego.

 

W nauce prawa i w orzecznictwie wskazuje się na zachowania zawinione rozkładu pożycia, takie jak:

 

  1. opuszczenie małżonka;
  2. agresja psychiczna, fizyczna – jest niedopuszczalna także wówczas, gdy jest odpowiedzią na zawinione zachowanie drugiego małżonka (np. zdrada);
  3. zdrada małżeńska – każde zachowanie, które stwarza pozory cudzołóstwa, przekraczające granice przyjętej przyzwoitości i obyczajowości;
  4. nieuzasadniona odmowa współżycia płciowego;
  5. odmowa pomocy;
  6. nieprzyczynianie się do utrzymania rodziny.

 

Aby ocenić rozkład pożycia małżeńskiego, będący przesłanką orzeczenia rozwodu, bierze się pod uwagę istnienie trzech więzi rodzinnych:

 

  1. fizycznej – tj. utrzymywania współżycia fizycznego przez małżonków;
  2. psychicznej (uczuciowej) – tego, czy małżonkowie darzą się nadal uczuciem;
  3. ekonomicznej – tj. prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

 

Pozew o rozwód może Pan złożyć przed polskim sądem, gdyż zgodnie z art. 11031 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.) do jurysdykcji polskich sadów należą sprawy o rozwód, gdy powód posiada polskie obywatelstwo lub miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

„§ 1. Sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:

1) oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2) małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4) oboje małżonkowie są obywatelami polskimi”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + cztery =

»Podobne materiały

Alimenty na żonę kilka lat po rozwodzie

Rozwód był bez orzeczenia o winie, a była żona nie otrzymała alimentów. Obecnie, 7 lat po rozwodzie, żona wystąpiła do sądu o podwyższenie alimentów na dziecko, jak również o alimenty dla siebie, motywując to tym, że miała wypadek samochodowy i że jest uznana za niezdolną do pracy. Wypadek ten zdarz

 

Rozwód i podział majątku w USA – uznanie rozwodu w Polsce

Moje pytanie dotyczy rozwodu i podziału majątku w USA, dokładnie w stanie Nowy Jork. Oboje z żoną mamy podwójne obywatelstwo (polskie i amerykańskie). Przed zawarciem małżeństwa nie spisywaliśmy intercyzy. Czy w przypadku naszego rozwodu i, co za tym idzie, podziału majątku sąd amerykański do m

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »