.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód a dowody uzyskane niezgodnie z prawem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.05.2014

Mąż wytoczył mi sprawę o rozwód z orzeczeniem o winie, podejrzewam jednak, że to on mnie zdradza. Czy w sprawie rozwodowej mogę się posiłkować np. jego korespondencją mejlową, jeśli mam podejrzenie, że jej treść ma istotny związek z pozwem? Czy sąd weźmie pod uwagę takie dowodyuzyskane niezgodnie z prawem?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej K.p.c., oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanego dalej K.r.o.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, że ma Pani podejrzenie, jakoby Pani mąż dopuszczał się czynów, które mogą mieć istotny wpływ na wniesiony przez niego pozew rozwodowy.

 

W Pani przypadku możemy do czynienia z tzw. teorią owoców zatrutego drzewa. Zgodnie z jej tezą dowody uzyskane niezgodnie z prawem, tj. w sposób sprzeczny z prawem, nie mogą być dowodem w postępowaniu sądowym. Powyższa teoria została zaakcentowana, a tym samym zaakceptowana przez polskie sądy powszechne. W wyroku z 6 lipca 1999 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że „ochroną art. 23 K.c. [Kodeksu cywilnego] objęte jest prawo do swobody wypowiedzi, wyboru rozmówcy i tajemnica rozmowy. Gromadzenie materiału dowodowego w procesie i prezentowanie go przez strony nie powinno odbywać się z naruszeniem zasad współżycia społecznego” (sygn. I ACa 380/99, OSA 2001/4/21).

 

Na Pani korzyść przemawia jednak teza wyrażona przez w szczególności w wyroku Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2003 r., który stwierdził, że „w procesie rozwodowym w zakresie wykazania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego służyć może także nagranie magnetofonowe rozmów prowadzonych przez strony, nawet jeżeli tych nagrań dokonano bez wiedzy jednej z nich i w okresie trwania małżonków w faktycznej separacji” (IV CKN 94/01, „Lex Polonica”, nr 370634).

 

Większość przedstawicieli doktryny stoi na stanowisku, że dowody z podsłuchów, otwartej korespondencji, wiadomości otrzymanych na portalach społecznościowych, poczcie elektronicznej – jeśli zostały uzyskane bez zgody zainteresowanego – nie powinny być dopuszczone w postępowaniu cywilnym (jako dowody uzyskane niezgodnie z prawem).

 

W mojej ocenie w przedstawionej przez Panią sytuacji istnieje jednak możliwość wskazania ochrony własnego interesu, który będzie miał kolosalne znaczenie i umożliwi dopuszczenie przez sąd uzyskanych przez Panią dowodów. Należy wyraźnie wskazać, że w sprawach małżeńskich uzasadnienie usprawiedliwionego interesu współmałżonka, tj. Pani, jest o wiele łatwiejsze aniżeli w innych sprawach. Okoliczność naruszenia w takim przypadku dobra osobistego będzie miała mniejsze znaczenie, a to z uwagi na okoliczność, iż naruszenie nastąpiło dla wyższego celu, jakim jest wykazanie wyłącznej winy drugiego małżonka poprzez wskazanie na zdradę. 

 

Oczywiście należy się liczyć z możliwością wniesienia przez męża pozwu o naruszenie dóbr osobistych. Odnosząc się do odpowiedzialności cywilnej, należy wskazać na art. 23 K.c. Zgodnie z jego treścią: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. Tajemnica korespondencji jest bezpośrednio wymieniona w katalogu dóbr osobistych każdego człowieka i jako takie dobro podlega ochronie.

 

Wyraźnie podkreślić należy przy tym, że Pani mąż będzie nadto mógł pociągnąć Panią do odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność karną kształtuje art. 267 Kodeksu karnego (w skrócie: K.k.). Zgodnie z jego treścią: „Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego (art. 267 § 5 K.k.)

 

W ostatnim czasie zauważam, że znaczna cześć sądów okręgowych rozpoznających sprawy o rozwód w I instancji dopuszcza dowody z nagrań, korespondencji, mejli uzyskanych przez jednego z małżonków w sposób niezgodny z prawem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »