Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód a darowizna w trakcie małżeństwa

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 16.02.2015

Mąż w trakcie trwania małżeństwa został obdarowany przez swojego ojca i dostał mieszkanie – darowizna jest na jego nazwisko, lecz w akcie notarialnym jest wspomniane, że mąż pozostaje w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności ustawowej. Wkrótce mamy pierwszą rozprawę rozwodową, wniosłam o rozwód z orzeczeniem o winie męża. Chciałabym wiedzieć, czy mam jakieś prawa do tego mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przystępując do odpowiedzi na przedstawione pytanie, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić pojęcia majątku wspólnego oraz majątku osobistego małżonków, które zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm. –K.r.o.).

 

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

„§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków”.

 

Ustawodawca, posługując się terminem „w szczególności”, wskazał jedynie przykładowe składniki majątku wspólnego. Ponadto chciałabym zauważyć, iż majątek wspólny to ta część majątku, która podlega podziałowi po rozpadzie małżeństwa.

 

Zamknięty katalog składników majątku osobistego każdego z małżonków, którego składniki nie będą podlegały podziałowi w przypadku rozpadu małżeństwa, został wskazany w art. 33 K.r.o.:

 

„Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku rozpadu małżeństwa przedmioty należące do majątków osobistych po ustanowieniu rozdzielności majątkowej – pozostaną w majątkach osobistych i nie będą podlegały podziałowi majątku.

 

Od wspomnianej powyżej zasady, zgodnie z którą majątek osobisty nie podlega podziałowi, ustawodawca w art. 34 K.r.o. przewidział wyjątek dotyczący przedmiotów zwykłego urządzenia domowego, takich jak pralka, lodówka, meble, telewizor, radio.

 

„Art. 34. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił”.

 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt stanu faktycznego opisanego w pytaniu, pragnę wyjaśnić, iż mieszkanie uzyskane przez Pani męża w wyniku umowy darowizny, dokonanej w czasie trwania wspólności ustawowej, należy do majątku odrębnego Pani męża, chyba że darczyńca inaczej postanowił. Przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę mogą wejść do majątku wspólnego małżonków tylko wtedy, gdy spadkodawca lub darczyńca „inaczej postanowił”. W wypadku darowizny zastrzeżenie, że jej przedmiot ma należeć do majątku wspólnego, musi być objęte treścią umowy.

 

Wola spadkodawcy lub darczyńcy dokonania przysporzenia na rzecz majątku wspólnego może być wyrażona wprost albo wynikać z wykładni testamentu (art. 948 K.c.) lub umowy darowizny (art. 65 K.c.).

 

Gdy obdarowanym jest tylko jedno z małżonków, a darczyńca postanowił, że przedmiot darowizny będzie wchodził w skład majątku wspólnego małżonków, drugie z małżonków nie staje się przez to stroną umowy darowizny, a przedmiot darowizny zostaje objęty wspólnością ustawową, bez potrzeby przyjęcia darowizny przez tego z małżonków.

 

Reasumując, należy stwierdzić, iż darowane Pani mężowi mieszkanie stanowi jego majątek odrębny (o ile w umowie nie jest napisane wprost, że mieszkanie wchodzi do Państwa majątku wspólnego małżeńskiego), w przypadku rozpadu małżeństwa nie będzie podlegało podziałowi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki