Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy podczas urlopu wychowawczego

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 19.05.2009

Chcę rozwiązać umowę o pracę z pracownicą, która od 1999 r. jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w mojej firmie. Podczas urlopu wychowawczego pracownicy firma uległa likwidacji. Pracownica wyraża zgodę na rozwiązanie umowy, ale chce zachować możliwość zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotna. Czy mogę wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, czy ze skróconym okresem wypowiedzenia do jednego miesiąca i wypłacić wynagrodzenie za 3 miesiące?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1861 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Powyższy zakaz nie obejmuje wypowiedzenia dokonanego przez pracownicę oraz rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron, które mogą nastąpić w każdym czasie na warunkach ustalonych w porozumieniu, w tym co do okresu trwania wypowiedzenia. Porozumienie stron jest w istocie umową zawartą na zasadzie swobody woli stron.

 

Wracając do cytowanego wyżej art. 1861 K.p. – jeśli zatem Pana zakład pracy, w którym zatrudniał Pan pracownicę, uległ likwidacji, to może Pan wręczyć wypowiedzenie także w trakcie urlopu wychowawczego.

 

Nadto ma Pan możliwość skrócenia 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, to pracodawca może – w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę – skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje jednak odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

 

Tym samym umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony może się rozwiązać już z upływem 1 miesiąca (zamiast 3 miesięcy). Niemniej za okres skróconego wypowiedzenia będzie pracownicy przysługiwało wynagrodzenie, które może Pan wypłacić jednorazowo.

 

Warto dodać, że przez likwidację należy rozumieć zarówno samo ogłoszenie likwidacji, jak i całkowitą likwidację, polegającą na zaprzestaniu działalności przez pracodawcę.

 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje każdemu bezrobotnemu, jeżeli:

 • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji udokumentował co najmniej 365 dni:
  1. zatrudnienia lub wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą lub świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
  2. opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia,
  3. wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia,
  4. został zwolniony po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni, 
  5. opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,
  6. był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant,
  7. był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Do 365 dni zalicza się również okresy urlopu wychowawczego.

 

Po zakończeniu korzystania z urlopu wychowawczego pracownicy będzie przysługiwało zatem prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli spełnia pozostałe warunki pozytywne i nie występują przesłanki negatywne. Nadto prawo do zasiłku dla bezrobotnych po zakończeniu urlopu będzie przysługiwało tylko w razie rozwiązania umowy o pracę przez Pana jako pracodawcę, ewentualnie na zasadzie porozumienia stron, z tym że porozumienie należy tak skonstruować, żeby jasno z niego wynikało, iż rozwiązanie stosunku pracy następuje z przyczyn pracodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 10 - 0 =

»Podobne materiały

Skrócenie urlopu wychowawczego

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Dowiedziałam się, że jestem w drugiej ciąży, chciałabym więc przerwać urlop wychowawczy i pójść na zwolnienie lekarskie? Jak to zrobić? Dodam, że nie mam zamiaru wracać do tej firmy po porodzie.

Wymuszone rozwiązanie umowy za porozumieniem

Mój pracodawca jest objęty zwolnieniami grupowymi i zmusza mnie do złożenia podania o takiej treści: „proszę o rozwiązanie umowy o pracę z dniem (…) na mocy porozumienia stron z jednoczesną jednorazową wypłatą świadczenia w kwocie (…)”. Czy jeżeli napiszę takie podanie do m

Odprawa w przypadku wypowiedzenia zmieniającego

Mąż otrzymał wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. Przy takich warunkach zdecydował się na ich nie przyjęcie. Czy w związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn niedotyczących pracownika należy mu się odprawa? Jaki jest termin złożenia podania o nią? Czy warto walczyć w sądzie pracy?

Obowiązek podania przyczyny rozwiązania umowy o pracę

Prowadzę firmę. Cała ekipa jest zgrana i tylko jeden pracownik psuje atmosferę w pracy i buntuje pozostałych. Przeprowadziłem ankietę wśród pracowników i odpowiedzi tego pracownika różniły się zasadniczo od innych. W ankiecie napisał, że odczuwa stres, nie odpowiada mu atmosfera, pensja, itd. Moim z

Odwołanie z zajmowanego stanowiska

Pracowałem 15 lat na czas nieokreślony u jednego pracodawcy, ostatnie 2 lata na podstawie powołania na stanowisku zastępcy wójta. Pracodawca rozwiązał ze mną stosunek pracy poprzez odwołanie z zajmowanego stanowiska art. 70 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Pracodawca zatrudnia ponad 20 pracowników, odmaw

Urlop rodzicielski a likwidacja zakładu pracy

Jestem w ciąży i w związku z tym mam pytanie: czy w przypadku rozwiązania ze mną – ciężarną pracownicą – umowy przez zakład pracy z powodu likwidacji zakładu będzie należał mi się tzw. „roczny macierzyński”, czy tylko podstawowy 20 tygodni i 6 tygodni dodatkowego? Mam umowę o
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »