Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 18.11.2013

Bardzo stresujące warunki pracy wywierają negatywny wpływ na moje zdrowie (bezsenność, nerwica, strach przed pójściem do pracy), dlatego chciałbym zrezygnować, unikając jednocześnie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jak rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Wystąpienie do pracodawcy z ofertą rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

W pierwszej kolejności należy wskazać na możliwość wystąpienia do pracodawcy z ofertą rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. To niewątpliwie najbardziej pożądany tryb rozwiązania umowy o pracę. Niestety nie został on bliżej uregulowany w Kodeksie pracy, a więc poprzez art. 300 K.p. należy się odwołać do rozwiązań zawartych w Kodeksie cywilnym (w skrócie: K.c.). Z inicjatywą może wystąpić każda ze stron. Można w ten sposób rozwiązać każdą umowę o pracę. Do porozumienia może dojść w drodze przyjęcia oferty, a więc sięgamy do art. 66 K.c.; może też dojść do rozwiązania w drodze rokowań. Może być tak, że strona zaproponuje rozwiązanie umowy w tym trybie, ale pozostawia wynikowi rokowań ustalenie ostatecznej daty rozwiązania stosunku pracy.

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

W sytuacji, gdyby pracodawca odmówił rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, szansą dla Pana jest przepis art. 55 K.p. Wskazano w nim na dwie okoliczności. Pierwsza dotyczy stanu zdrowia. Zgodnie z tym pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. Druga okoliczność dotyczy rozwiązania umowy o pracę z uwagi na naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków względem pracownika, tj. Pana.

Zgodnie z tym przepisem pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

 

Zasadne byłoby zatem uzyskanie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy potwierdzonego przez psychologa wskazującego na Pana lęki, nerwicę. Problemem – jak mniemam – nie jest jednak stanowisko pracy, lecz cały zakład pracy i atmosfera w nim panująca. W powyższej sytuacji szansą dla Pana jest druga część tego przepisu.

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika określone zostały w treści art. 94 K.p. Te obowiązki są następnie konkretyzowane w poszczególnych działach K.p., między innymi przez art. 943 K.p. dotyczący mobbingu.

 

Rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym i z winy pracodawcy

Z treści Pańskiego pytania wynika, że ma Pan każdego dnia obawy przed podjęciem pracy. Powyższe może być spowodowane brakiem poszanowania godności osobistej pracownika, które objawia się znieważaniem go. Jak wynika z doktryny i orzecznictwa tego rodzaju zachowania jak najbardziej kwalifikują się do rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy.

 

Drugą przyczyną umożliwiającą rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie jest naruszenie przez pracodawcę zasady równego traktowania i niedyskryminacji z zatrudnieniu.

 

Warunkiem koniecznym będzie jednak możliwość przypisania pracodawcy winy. Sąd Najwyższy w wyroku z 4 kwietnia 2000 r. (sygn. akt I PKN 516/99) wyraził pogląd, że aby przypisać pracodawcy ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, trzeba wykazać jego winę. Jeśli to jest osoba prawna czy jednostka organizacyjna, to sięgamy do starej koncepcji winy anonimowej, bezimiennej czy organizacyjnej. Niemniej ta wina musi zaistnieć.

Jeśli chodzi o rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika, czy to w trybie § 1 czy § 11, także jest wymagana forma pisemna, trzeba podać przyczynę rozwiązania i biegnie miesięczny termin od powzięcia wiadomości o zachowaniu pracodawcy, które uzasadnia taką decyzję pracownika. Miesięczny termin jest terminem zawitym i po jego przekroczeniu nie jest możliwe skuteczne rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.

Istotny jest bowiem fakt, że pracodawca jeżeli nie zgodzi się z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie natychmiastowym z jego winy, będzie mógł wystąpić o odszkodowanie z tego powodu. Odszkodowanie, o którym mowa powyżej, przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus siedem =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym umowy o pracę na czas nieokreślony

Jestem zatrudniony ponad pół roku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ze względów osobistych chciałbym rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, ale domyślam się, że pracodawca będzie wymagał miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy pozostaje mi tylko porzucenie pracy? Czy są jakieś

 

Porzucenie pracy – możliwe konsekwencje

Jakie są konsekwencje porzucenia pracy u dotychczasowego pracodawcy przez pracownika? Czy ma on prawo żądać odszkodowania? Dostałem znacznie lepszą ofertę pracy i z obecnym pracodawcą chciałbym się jak najszybciej rozstać.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »