.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy na czas określony w okresie ochronnym

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 22.06.2015

Mam umowę o pracę na czas określony, która trwać będzie jeszcze przez rok, w umowie jest 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Od roku jestem w okresie ochronnym. Pół roku temu pracodawca obniżył mi warunki zatrudnienia z całego etatu na 2/3, czy miał do tego prawo? Obecnie w związku z koniecznością redukcji etatów, narzuconą przez centralę, pracodawca chce przeprowadzić reorganizację, w ramach której zlikwiduje moje stanowisko pracy, a mnie chce wręczyć wypowiedzenie umowy. Redukcja etatów miała dotyczyć innych stanowisk, a nie mojego. Pracodawcy zależy jednak na pozostawieniu w pracy młodszej koleżanki, a nie mnie. Czy może to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.) oraz ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść przepisu art. 41 K.p., zgodnie z którym – pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Mowa jest o wypowiedzeniu umowy o pracę, zatem przepis ten dotyczy zarówno umowy o pracę na czas nieokreślonym jak i na czas określony.

 

Ustawodawca posługuje się zwrotem wypowiedzenie. Jak pokazuje praktyka, pracodawcy bardzo często próbują w tego rodzaju sytuacjach nazwać przedkładany dokument porozumieniem, bądź też wskazują w jego treści, iż np. „za porozumieniem strony ustalają, że wymiar …”. Odnosząc się zatem do obniżenia Pani wymiaru godzin pracy, wskazać należy, iż zasadnym byłoby zapoznanie się z oświadczeniem pracodawcy pod kątem analizy jego treści i ewentualnego „przemycenia” w treści porozumienia.

 

Jeśli to oświadczenie woli nie zawierało wskazania na „porozumienie”, termin od jego odwołania już upłynął, albowiem zgodnie z art. 264 K.p. odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

 

W chwili obecnej wskazuje Pani, iż pracodawca zamierza przeprowadzić reorganizację w zakładzie pracy i zwolnić pracowników, w tym również Panią.

 

Zasadnym jest wskazanie na treść art. 43 K.p., zgodnie z którym pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy.

 

Powyższe umożliwia zatem wypowiedzenie warunków pracy i płacy, ale nie wypowiedzenie definitywne. Konieczną przesłanką do skorzystania z tego rodzaju uprawniania jest zmiana zasad wynagradzania obejmująca ogół pracowników danego rodzaju.

 

W treści pytania wskazuje Pani, iż pracodawca zamierza wypowiedzieć Pani warunków umowy o pracę, lecz dokonać wypowiedzenie definitywne. Istotnym jest nadto wskazanie, iż rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić z większą ilością pracowników. Nie wskazuje Pani w treści pytania, z jaką liczbą pracowników umowa o pracę ma zostać rozwiązana, wskażę więc na warunki zakwalifikowania zwolnień do zwolnień grupowych. Ustawę o zwolnieniach grupowych stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

 

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

– zwanego dalej „grupowym zwolnieniem”.

 

Jeżeli Pani pracodawca kwalifikowałby się do ustawy o zwolnieniach grupowych, w Pani przypadku wskazać należy na treść art. 5 ust. 5 pkt 1, zgodnie z którym w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39 i 177 Kodeksu pracy.

 

Innymi słowy, jako że Pani jest w okresie ochronnym, pracodawca zgodnie z prawem może jedynie dokonać wypowiedzenia zmieniającego, ale tylko wówczas, jeżeli podstawy wypowiedzenia zmieniającego leżą po stronie pracodawcy, tj. nie są związane z pracownikiem.

 

Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom, o których mowa w ust. 5, przysługuje, do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy.

 

Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż pracodawca może próbować wypowiedzieć definitywnie umowę o pracę, ale wówczas należy w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu otrzymaniu wypowiedzenia złożyć odwołanie. Proszę dokładnie czytać treść przedkładanych oświadczeń woli i analizować je pod kątem zwrotu „porozumienie”.

 

Nawet gdyby Pani odmówiła przyjęcia wypowiedzenia definitywnego, informuję, iż od tego dnia liczony jest także termin do wniesienia odwołania, albowiem oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odmawiając przyjęcia, mogła Pani zapoznać się z treścią wypowiedzenia i będzie ono skutecznie złożone, co nie oznacza, iż zgodnie z prawem. Zasadnym będzie zatem złożenie odwołania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »