.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie umowy au pair

Wyjechałam do Lyonu jako au pair – opiekunka do dzieci mieszkająca przy rodzinie. Podpisałam umowę na pół roku, jednak już po miesiącu ze względu na zły stan zdrowia musiałam ją rozwiązać i wrócić do Polski. Teraz rodzina, u której byłam, żąda ode mnie zaświadczenia lekarskiego. Czy ma do tego prawo? Oprócz tego chciałabym zapytać, jak powinnam rozliczyć kontrakt. Po powrocie zarejestrowałam się w urzędzie pracy jako bezrobotna – czy to coś zmienia? W załączniku przesyłam umowę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli chodzi o obowiązek przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, to zobowiązała się Pani do tego w ust. 6 pkt 2 umowy au pair, którą Pani rozwiązała. Stanowi on: „La personne au pair s’engage à produire sans delai le certificat medical visé à l’article 5 de l’Accord européen sur le placement au pair” (osoba zatrudniona jako au pair zobowiązuje się do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 5 europejskiego porozumienia o zatrudnianiu au pair).

 

Artykuł 5 europejskiego porozumienia o zatrudnianiu au pair stanowi natomiast, że osoba zatrudniona jako au pair powinna mieć zaświadczenie lekarskie wystawione w ostatnich trzech miesiącach przed zatrudnieniem, stwierdzające jej ogólny stan zdrowia.

 

Jeżeli wiec dotychczas nie przedłożyła Pani wymaganego zaświadczenia lekarskiego, powinna Pani to zrobić.

 

Nie bardzo rozumiem, z czego wynika problem z zarejestrowaniem Pani jako osoby bezrobotnej. W chwili obecnej, po rozwiązaniu umowy au pair, jest Pani w Polsce, nie wykonuje Pani pracy zarobkowej i jest Pani gotowa do podjęcia zatrudnienia – posiada więc Pani status osoby bezrobotnej w myśl art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Zgodnie z nim ilekroć w ustawie jest mowa o bezrobotnym – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g lub lit. i, j, l, lub cudzoziemca – członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Mając na uwadze treść umowy au pair, należy również zwrócić uwagę, że we Francji posiadała Pani jedynie status stagiaire aide familial a nie salariée au pair. Nie posiadała wiec Pani statusu pracownika (une salariée).

 

W umowie, w ust. 4, w którym zawarte są obowiązki przyjmującego (l’hôte), jest zapis: „L’hôte s’engage à affilier la personne au pair au regime de securité sociale qui garantira les préstations de maladie, maternité et accidents du travail”. Z przedmiotowego zapisu wynika, że będąc we Francji, posiadała Pani jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Przepracowany okres nie dawałby wiec Pani we Francji prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje również w Polsce. Aby uzyskać zasiłek w Polsce, musiałaby Pani przepracować 12 miesięcy w 18 miesiącach poprzedzających uzyskanie statusu bezrobotnego. Pani „przepracowała” we Francji jedynie miesiąc, zanim rozwiązała Pani umowę.

 

Jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), to przychody uzyskane we Francji powinna Pani zadeklarować w rocznym rozliczeniu w Polsce. Ponieważ, jak zakładam, w ciągu roku podatkowego przez ponad 183 dni miała Pani miejsce zamieszkania w Polsce, podatek od dochodu uzyskanego we Francji również zapłaci Pani w Polsce. Gdyby Pani dochody uzyskane we Francji zostały tam opodatkowane, to zgodnie z umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, byłby one zwolnione w podatku w Polsce. Jeżeli jednak w roku podatkowym cały dochód, jaki Pani osiągnęła, to było miesięczne kieszonkowe w kwocie 200 euro, to dochód w tej wysokości jest we Francji zwolniony z podatku.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl