.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 03.02.2015

Czy powinnam rozwiązać stosunek pracy z nauczycielką zatrudnioną na podstawie mianowania, jeśli przebywała na zwolnieniu lekarskim 182 dni, a bezpośrednio po wykorzystaniu okresu zasiłkowego nauczycielka przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia od 04.02.2013 do 03.02.2014 r.? Nie przedłożyła zdolności do pracy, natomiast 1.02.2013 r. przysłała zwolnienie lekarskie na okres od 31.01.2014 do 21.02.2014 r. Czy nauczycielka powinna starać sie o rentę chorobową, czy zakład pracy powinien wypłacić wynagrodzenie za czas choroby i czy z nauczycielką należy rozwiązać stosunek pracy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 z końcem miesiąca lutego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia.

 

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn określonych wyżej następuje końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy.

 

Stosunek pracy nauczyciela ulega rozwiązaniu, jeżeli nauczyciel jest niezdolny do pracy z powodu choroby przez okres dłuższy niż 182 dni. Nowela Karty Nauczyciela z dnia 18 lutego 2000 r. doprecyzowała, iż do rocznego okresu nieobecności w pracy wlicza się te dni, w które w szkole nie odbywają się zajęcia, a na które nauczyciel nie otrzymał zwolnienia lekarskiego. Chodzi tu o okresy ferii szkolnych, przerw świątecznych, świąt oraz dni wolnych od pracy w szkole, takich jak soboty i niedziele. Zgodnie z nowelą Karty Nauczyciela dokonaną ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71), okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, jeżeli nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia. Do dnia wejścia w życie wymienionej wyżej ustawy, jeżeli nauczyciel po okresie nieobecności w pracy trwającej rok skorzystał z prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, stosunek pracy nauczyciela ulegał rozwiązaniu po zakończeniu takiego urlopu, gdy okres nieobecności wraz z okresem choroby wyniósł ponad 2 lata. Takie przedłużenie okresu nieobecności nauczyciela w pracy było dopuszczalne wtedy, gdy lekarz leczący nauczyciela stwierdził poprawę stanu zdrowia, która zaowocuje powrotem nauczyciela do pracy. Jeżeli nauczyciel był chory np. przez 9 miesięcy, a bezpośrednio przed okresem choroby skorzystał z urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze 12 miesięcy, nie było podstaw do rozwiązania z nim stosunku pracy. Doliczanie okresu urlopu dla poratowania zdrowia do okresu niezdolności do pracy z powodu choroby stosowało się jedynie wtedy, gdy okresy nieobecności w pracy z obydwu tytułów przekraczały 2 lata, a ponadto następowały bezpośrednio po sobie. Rozwiązanie stosunku pracy następowało z końcem miesiąca, w którym minął okres odpowiednio jednorocznej lub 2-letniej nieobecności nauczyciela w pracy.

 

Nowela z dnia 17 grudnia 2004 r. zlikwidowała przywilej nauczycieli mianowanych, polegający na tym, że zasiłek chorobowy otrzymywali oni przez okres 12 miesięcy, a więc dłuższy o połowę od ogółu pracowników (zasadą było 180 dni).

 

Stosownie do wyroku SN z dnia 23 lutego 2010 r., II PK 233/09, OSNP 2011, nr 15-16, poz. 205 „wyczerpanie okresu 182 dni czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą oraz zakończenie trwającego krócej niż rok urlopu dla poratowania zdrowia, w razie przedłużającej się niezdolności do pracy, stanowi obligatoryjną przesłankę rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania”. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy wskazał, iż z art. 23 ust. 1 pkt 2 KN „nie wynika jednoznacznie, ile wynosi okres ochronny w przypadku udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Wykładnia literalna nie może być w tym przypadku uznana za wystarczającą. Prowadziłaby ona bowiem do wniosku, że udzielenie nawet bardzo krótkiego urlopu (np. miesięcznego) oznaczałoby przedłużenie ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy o 12 miesięcy. Nie jest możliwe do zaakceptowania, by bez względu na to, że nauczyciel nie uzyskał prawa do zasiłku rehabilitacyjnego lub urlopu dla poratowania zdrowia był objęty w tym czasie ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy. Okres ochronny musi więc zostać uzależniony od okresu udzielonego urlopu dla poratowania zdrowia”.

 

Wobec powyższego należy uznać, że jeśli po okresie 182 dni choroby nauczyciel skorzystał z urlopu dla poratowania zdrowia, to w okresie, gdy na nim przebywał – nie można było rozwiązać z nim stosunku pracy. Dopiero po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia można z nim rozwiązać stosunek pracy – z czym mamy do czynienia w opisanym przypadku.

 

W takim przypadku stosunek pracy powinien być rozwiązany z końcem lutego 2014 roku. Za okres do rozwiązania stosunku pracy pracodawca musi zapłacić pracownikowi wynagrodzenie. Co do renty – jeśli nauczycielka spełnia przesłanki, aby ją otrzymać – może się o nią starać. Jednak Pani ma jak najbardziej podstawę do rozwiązania stosunku pracy ze skutkiem na koniec miesiąca, nawet jeśli nauczycielka przedstawiła zwolnienie lekarskie tylko do 21 lutego. W takiej sytuacji proponuję już teraz złożyć nauczycielce oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy i wskazać w nim datę zakończenia stosunku pracy jako koniec lutego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »