.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 19.06.2012

Mam wątpliwości dotyczące rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem. Jestem nauczycielką zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W umowie nie ma określonego terminu wypowiedzenia – jest tylko odwołanie do art. 27 Karty nauczyciela. Dostałam ciekawą propozycję pracy (nie w szkole) i chcę rozwiązać umowę w trakcie roku szkolnego*. Wspomniany art. 27 mówi: „Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem”. Jak rozumieć ten przepis? Spotkałam się z interpretacją, że obowiązek takiego rozwiązania umowy dotyczy wyłącznie dyrektora, zaś sam nauczyciel może rozwiązać umowę w dowolnym momencie. Czy taka interpretacja jest prawidłowa? W szkole A pracowałam dwa lata temu. Następnie (przez rok) pracowałam w szkołach B i C. Od września 2011 r. znowu uczę w szkole A, która zmieniła nazwę. Badania lekarskie były robione w trakcie pierwszego zatrudnienia (na druku widnieje data ważności 2013 oraz pieczęć szkoły ze starą nazwą). We wrześniu pani dyrektor nie poleciła odnawiać badań. Czy sprawa badań jest prawidłowo rozwiązana? Czy może to stanowić podstawę do rozwiązania umowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż wskazana przez Panią wykładnia art. 27 Karty nauczyciela nie jest prawidłowa. Artykuł ten dotyczy każdego rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony – niezależnie od tego, czy rozwiązanie następuje z inicjatywy dyrekcji szkoły, czy też samego nauczyciela. Inny termin rozwiązania umowy ustalany jest przez strony jedynie w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

 

Jeżeli zależy Pani na jak najszybszym rozwiązaniu stosunku pracy, to może Pani próbować rozwiązać stosunek pracy z obecnym pracodawcą na podstawie porozumienia stron. Przeważnie nie ma z tym problemu i pracodawcy wyrażają zgodę na takie rozwiązanie. Wówczas może Pani ustalić z pracodawcą dowolną datę, z jaką wygaśnie stosunek pracy (np. koniec semestru zimowego).

 

Poza tym rozwiązanie umowy o pracę z wcześniejszą datą może nastąpić jedynie w przypadku spełnienia przez nauczyciela kryteriów wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 3-6, ust. 2 pkt 3-6 oraz ust. 3-5 Karty nauczyciela lub w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok. Rozumiem, iż w Pani sytuacji nie zachodzi żadna z powyższych przesłanek.

 

Kodeks pracy (w skrócie K.p.) w art. 115 pkt 9 ustanawia obowiązek poddania się pracownika badaniom lekarskim (wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym), a art. 229 K.p. wprowadza dookreślenie, o jakiego rodzaju badania chodzi w szczególności. Kodeksowa regulacja doznaje uszczegółowienia w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy co do rodzaju i zakresu profilaktycznych badań, do przeprowadzenia których pracownik jest obowiązany na podstawie skierowania pracodawcy. Badania takie przeprowadza się zawsze na pisemne polecenie pracodawcy wydane w formie skierowania na badania oraz na jego koszt.

 

Należy wskazać, iż Kodeks pracy w art. 229 rozróżnia trzy rodzaje badań lekarskich: wstępne, okresowe i kontrolne, z których każde różni się od siebie zakresem zastosowania. Badaniom wstępnym poddawane są – zgodnie z art. 229 § 1 K.p. – osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Zgodnie z tym samym paragrafem z obowiązku przeprowadzenia tych badań są zwolnione jedynie osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub o takich samych warunkach pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym samym pracodawcą.

 

Kodeks pracy nie daje możliwości zwolnienia z tego obowiązku na podstawie posiadania przez pracownika badań przeprowadzonych u poprzedniego pracodawcy lub badań specjalistycznych potwierdzających możliwość wykonywania zawodu, co potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 listopada 2002 r. (sygn. akt SA 3558/01).

 

Za nieskierowanie pracownika na badania pracodawca może być ukarany karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł na podstawie art. 283 § 1 K.p. Niestety samo nieskierowanie na badania i dopuszczenie do wykonywania pracy nie jest podstawą do rozwiązania przez Panią stosunku pracy. Mogłaby się Pani pokusić o dokonanie wywodu, iż nieskierowanie Pani na badanie stanowiło złamanie przez pracodawcę obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 94 pkt 4 K.p.), jednak jest to dość karkołomna formuła niegwarantująca podzielenia tejże argumentacji przez sąd (w przypadku odwołania się Pani pracodawcy od dokonanego przez Panią wypowiedzenia).

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 3.12.2011 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl