.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie spółki z o.o. - obawy o spłatę

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 13.05.2016

Z mojego powództwa toczy się proces o rozwiązanie spółki z o.o., w której jestem udziałowcem mniejszościowym. Sprawa toczy się już ponad dwa lata, w moim odczuciu sąd dąży, aby wspólnik większościowy mnie spłacił, ale on ani myśli. Sąd polecił wpłatę zaliczki na wycenę majątku. Wycena ma być na dzień pozwu – jak to rozumieć? Wiem, że wspólnik wyprzedaje majątek. Mam obawy o spłatę. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Otwarcie likwidacji następuje wraz z powstaniem przyczyny likwidacji, a nie z momentem wpisania otwarcia likwidacji do rejestru – wpis ten ma charakter deklaratoryjny. Z art. 274 § 1 wynikałoby, że otwarcie likwidacji następuje z dniem zaistnienia każdej przyczyny rozwiązania spółki.

 

Dodatek „w likwidacji” jest obligatoryjnym dodatkiem do firmy spółki pozostającej w fazie likwidacji. Uzupełnienie firmy o ten dodatek następuje wprost na podstawie art. 274 § 2, nie jest więc wymagane podjęcie uchwały o zmianie umowy spółki w zakresie firmy spółki. Należy zauważyć, że art. 277 nie nakłada na likwidatorów obowiązku zgłoszenia do rejestru uzupełnienia nazwy (firmy) spółki o ten obowiązkowy dodatek.

 

Spółka zachowuje osobowość prawną w czasie likwidacji aż do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o wykreśleniu spółki (po zakończeniu likwidacji) z rejestru.

 

Przed spłaceniem przez spółkę w likwidacji wszystkich zobowiązań zakazane jest chociażby częściowe wypłacanie zysków wspólnikom oraz dokonywanie pomiędzy nich podziału majątku. Z regulacji art. 275 § 2 wynika zatem, że nie jest wystarczające zabezpieczenie wierzycieli, co wydaje się sprzeczne z art. 286 § 1, który dopuszcza dokonanie podziału majątku między wspólników także po zabezpieczeniu, a nie zaspokojeniu (spłaceniu) wierzycieli. Nie sposób przy tym przyjmować, że w zakresie podziału majątku art. 275 § 2 zawęża zakres art. 286 § 1, lecz raczej przeciwnie – trzeba przyjąć, że ten drugi przepis uzupełnia treść normy zawartej w art. 275 § 2. W efekcie podział zysków jest możliwy dopiero po całkowitym spłaceniu wierzycieli, natomiast podział majątku pomiędzy wspólników może być dokonywany w warunkach art. 286 § 1, także więc po zabezpieczeniu (a nie spłaceniu) wierzycieli i upływie terminu zakreślonego w art. 286 § 1.

 

Nie jest dopuszczalne przed spłaceniem wszystkich zobowiązań wypłacanie zaliczek na poczet dywidendy, wypłacanie dywidendy, a także odpłatne umarzanie udziałów – tę ostatnią operację (niezależnie od tego, czy miałoby to być umorzenie z czystego zysku, czy z obniżeniem kapitału zakładowego) należałoby uznać za obejście zakazu zawartego w art. 275 § 2. Zakaz zawarty w art. 275 § 2 nie dotyczy jednak wypłacenia udziału w zysku za poprzednie lata obrotowe, który został już podzielony przed otwarciem likwidacji (w drodze uchwały zgromadzenia albo w inny sposób przewidziany w umowie spółki), ale jeszcze nie został wypłacony (tak J.P. Naworski, w: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, Komentarz, t. II, s. 571; R. Pabis, Spółka z o.o., s. 397).

 

Wynika więc z tego zakaz ustawowy wyzbywania się majątku spółki przed dokonaniem likwidacji.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od tego dnia. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdanie finansowe (art. 45 ust. 1). Likwidatorzy zatem zobowiązani są nie tylko do sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji, ale i do sporządzenia sprawozdania finansowego związanego z zamknięciem ksiąg rachunkowych w spółce na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji.

 

W trakcie procesu likwidacji spółki działalność organu ograniczona jest celami likwidacji. Likwidatorzy mają sporządzić bilans otwarcia.

 

W dniu poprzedzającym dzień postawienia spółki w stan likwidacji kończy się rok podatkowy w spółce, co wynika z art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości.

 

Likwidatorzy powinni przedstawić zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia nie tylko bilans otwarcia likwidacji, ale również sprawozdanie finansowe zamknięcia w spółce na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji (art. 52 ust. 3 pkt 1 ustawy).

 

Od strony procesowej sugerowałbym jednak złożenie wniosku o zabezpieczenie. Istnieje duże prawdopodobieństwo upłynięcia majątku spółki. Odnosząc się do wyceny dokonywanej przez sąd – na tym etapie jest to dla mnie niezrozumiałe. Sąd może dokonywać wyceny po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Zakończenie postępowania stanowi datę graniczną – od tej daty można dokonywać wyceny aktywów na potrzeby podziału majątku spółki. Natomiast słusznie sąd uznaje, iż wyceny należy dokonać na dzień wniesienia pozwu. Jest to działanie zgodne z Pana interesami i zabezpiecza te interesy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton