Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie spółki jawnej

Autor: Barbara Wallas • Opublikowane: 31.05.2013

Pewna spółka jawna ma dwóch wspólników. Jeden z nich to mój mąż, drugi – kuzyn męża. Ze względu na długotrwałe konflikty mąż nie chce już pracować z kuzynem. Mąż cały czas tylko pracuje i odrabia straty (12 lat bez pensji!). Wiem, że spółka jest zadłużona. W umowie spółki jest zapis, że wspólnik, który chce wyjść ze spółki, powinien do końca czerwca złożyć wypowiedzenie, a do końca roku kalendarzowego pracować. Mój mąż złożył już wypowiedzenie umowy spółki. Czy teraz dojdzie do rozwiązania spółki jawnej? Jakie byłyby konsekwencje, gdyby mój mąż po prostu porzucił pracę?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; w skrócie K.s.h.) za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia.

 

Jak podaje art. 58 K.s.h.:

 

„Art. 58. Rozwiązanie spółki powodują:

 

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,

3) ogłoszenie upadłości spółki,

4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,

5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,

6) prawomocne orzeczenie sądu”.

 

Z kolei według art. 61 i art. 63 K.s.h.:

 

„Art. 61. § 1. Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.

 

§ 2. Spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się za zawartą na czas nieoznaczony.

 

§ 3. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki”.

 

„Art. 63. § 1. Każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd.

 

§ 2. Jeżeli jednak ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, sąd może na wniosek pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki.

 

§ 3. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne”.

 

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów, w przypadku opisanym przez Panią, aby skutecznie zaprzestać prowadzenia spółki, są dwie możliwości. Pierwsza to złożenie oświadczenia (w trybie art. 61 K.s.h.) o wypowiedzeniu umowy spółki, a druga to złożenie żądania o sądowe rozwiązanie spółki jawnej (w trybie art. 63 K.s.h.). W obu sytuacjach należy mieć na uwadze, iż w przypadku dwóch wspólników dokonanie przez jednego z nich ww. czynności powoduje rozpoczęcie procesu likwidacji spółki.

 

Możliwość wypowiedzenia umowy spółki istnieje, jeżeli sama umowa tak stanowi. Umowa spółki jest więc dla wspólnika podstawą do dokonania wypowiedzenia. Umowa spółki powinna określać warunki, zasady dopuszczalności jej wypowiadania. W konsekwencji, jeżeli w umowie spółki jest dopuszczalne wypowiedzenie, to mamy do czynienia z rozwiązaniem spółki za zgodą pozostałych wspólników. Wypowiedzenie następuje przez jednostronne oświadczenie woli skierowane do wspólników. Jeżeli umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, to wypowiedzenie powinno nastąpić na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.

 

W przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika – w świetle art. 58 pkt 5 K.s.h. – nie ma miejsca rozwiązanie automatyczne, ale wypowiedzenie to jest przyczyną wszczęcia postępowania likwidacyjnego określonego w art. 67 § 1 K.s.h.

 

Wszczęcie postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 67 K.s.h., powinno nastąpić, jeżeli zaistnieje przesłanka z art. 58 K.s.h. (chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności). W przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika należy to rozumieć jako ewentualne wszczęcie postępowania likwidacyjnego po upływie sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

 

W przypadku złożenia wniosku o rozwiązanie spółki przez sąd, gdy ważny powód występuje po stronie tylko jednego wspólnika, sąd może, zachowując byt spółki, orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki na podstawie art. 63 § 2 K.s.h. Rozwiązanie spółki jawnej może również nastąpić przez przyznanie jednemu ze wspólników – gdy spółka jest dwupodmiotowa – prawa przejęcia majątku spółki na podstawie art. 66 K.s.h.

 

Kwestią, którą należy wyjaśnić, jest okoliczność, czy Pani mąż (jako jeden ze wspólników) oprócz reprezentacji spółki i jej prowadzenia, jednocześnie z prawem do otrzymywania zysków i odpowiedzialnością za zadłużenie, jest związany stosunkiem pracy ze „swoją” spółką. Możliwość taka istnieje pod warunkiem, że wspólnik (Pani mąż) oprócz wspomnianych wyżej czynności świadczy usługi odmienne niż określa K.s.h. dla spółki (np. jest kierowcą lub informatykiem i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie za pracę określane przepisami Kodeksu pracy). Z Pani pytania wynika, iż mąż, pozostając bez wynagrodzenia przez 12 lat, jest tylko wspólnikiem i w takiej sytuacji (tak jak przewiduje Kodeks spółek handlowych) uprawniony był (jest) do złożenia wypowiedzenia umowy spółki w połowie roku obrotowego (wspólnikowi zobowiązanemu do reprezentacji). Jeśli powyższe okoliczności miały miejsce, Pani mąż dokonał już wypowiedzenia, a dalszym etapem winno być przeprowadzenie likwidacji spółki.

 

Drugą z możliwości wyjścia z sytuacji jest złożenie wniosku do właściwego sądu rejestrowego o rozwiązanie spółki przez sąd. W tym przypadku należy pamiętać o udowodnieniu okoliczności, które mogą uzasadnić to żądanie. Przepisy K.s.h. nie wskazują, z jakich ważnych przyczyn można żądać rozwiązania przez sąd spółki, ale komentarze w tym zakresie określają, iż taką okolicznością mogą być np. stosunki wewnętrzne w spółce, w tym szykanowanie jednego ze wspólników bądź niewywiązywanie się z obowiązków wspólnika.

 

Odpowiadając na Pani pytanie, należy wskazać, iż jeśli Pani mąż nie ma zawartej umowy o pracę, wówczas dotyczy go tylko procedura złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy spółki. Jeśli byłby w stosunku pracy, to wtedy powinien zgodnie z zapisami w umowie o pracę złożyć stosowne wypowiedzenie stosunku pracy, a wcześniej również oświadczenie o wypowiedzeniu umowy spółki (chociaż już wypowiedzenie umowy spółki, tak jak wspomniałam, powoduje „wszczęcie” procedury likwidacyjnej oraz ostatecznie zmierza do wykreślenia spółki i zaprzestania jej działalności, a więc stosunki pracy również uległyby rozwiązaniu).

 

Może Pani rozważyć wniosek o sądowe rozwiązanie spółki jawnej (biorąc pod uwagę przywołane wyżej regulacje i licząc się z ewentualnym zaostrzeniem sporu ze wspólnikiem).

 

W sytuacji gdy Pani męża wiąże stosunek pracy, porzucenie pracy stanowi ciężkie naruszenie pracownicze, co w świetle art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy jest podstawą do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić w ciągu 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy (w tym przypadku chodzi o porzucenie pracy). Ważna tutaj jest okoliczność, iż nawet dyscyplinarne zwolnienie z pracy nie uwolni Pani męża od „bycia” wspólnikiem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus dziesięć =

»Podobne materiały

Likwidacja spółki jawnej

Jak najsprawniej (i polubownie) przeprowadzić „przekształcenie” spółki jawnej w dwie firmy? Spółka istnieje od 1992 r. i jest dwóch wspólników. Obecnie są dwie części firmy – każda działa w innym mieście i w praktyce każda prowadzona jest przez jednego ze wspólników. Jedna czę

 

Jak rozwiązać spółkę jawną?

Jest nas dwóch wspólników spółki jawnej z równymi wkładami i udziałami. Chciałbym wystąpić ze spółki i otworzyć własną firmę. Jak zrobić to najkorzystniej, mając również na uwadze fiskusa? I drugie pytanie: zwróciłem uwagę, że umowa naszej spółki nic nie mówi o podziale zysków, czy wobec tego przyp

 

Odejście ze spółki jawnej

Chcę odejść ze spółki jawnej, mój udział wynosi 48%. zł. Borykając się ciągle z konfliktowym wspólnikiem i przeczuwając spadek koniunktury już 3 lata temu chciałem odejść, złożyłem stosowne oświadczenia, które wspólnik podpisał. Nie zrobiłem tego ostatecznie, ponieważ wspólnik nie znalazł drugiego w

 

Ograniczenia reprezentacji spółki jawnej

Prowadzę wraz z córką spółkę jawną, w której mamy po 50% udziałów. Jako wspólnicy możemy samodzielnie reprezentować i prowadzić spółkę. Niestety przed kilkoma miesiącami doszło między nami do ostrej wymiany zdań, po której córka wyczyściła konto firmy. Po tym incydencie zmieniłem jej dostęp do konta

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »