Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy o pracę i założenie działalności a mały ZUS

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 02.01.2020

Potrzebuję porady prawnej dotyczącej mniejszych składek ZUS przy założeniu działalności gospodarczej. Obecnie pracuję na zasadach umowy o pracę, jestem zatrudniony na stanowisku programisty. W związku z chęcią rozszerzenia działalności będę zakładał jednoosobową działalność gospodarczą i rezygnuję z umowy o pracę, jednak nadal będę świadczył usługi dla byłego pracodawcy w trochę innym zakresie. Czy jeżeli do tej pory byłem programistą, a teraz będę zajmował się administracją serwerami, będę mógł skorzystać z mniejszego ZUS-u przez pierwsze dwa lata działalności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie umowy o pracę i założenie działalności a mały ZUS

Fot. Fotolia

Dla kogo mały ZUS?

Kwestię preferencyjnej stawki ZUS reguluje art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Przepisy nie mają zastosowania do osób, które:

 

  1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
  2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Ustawa nie wyjaśnia, co należy rozumieć poprzez stwierdzenie: „wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej”. W tym zakresie należy się posiłkować dostępnym orzecznictwem. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.03.2019 r., sygn. akt I UK 323/09:

 

„Zwrot »wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej«, którym posługuje się art. 18a ust. 2 pkt 2 u.s.u.s., należy odnieść do czynności zatrudnienia (obowiązków) powierzonych przez pracodawcę i wykonywanych faktycznie przez pracownika na konkretnym stanowisku pracy, a nie do wszystkich czynności, jakie pracownik może wykonywać np. z racji posiadanych przez niego kwalifikacji bądź też do działań o takim samym lub podobnym charakterze”.

 

Podobnie stwierdził WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 30.09.2014 r., sygn. akt III AUa 602/14:

 

„Ograniczenie wynikające z art. 18a ust. 2 pkt 2 u.s.u.s. głównie ma na celu przeciwdziałanie zjawisku tzw. samozatrudnienia, czyli uniemożliwieniu, przy zmianie formy zatrudnienia, wykonywania przez byłych pracowników tej samej pracy lub w znacznym zakresie tej samej pracy na rzecz tego samego podmiotu i skorzystaniu z preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Przy czym przepis ten nie wymaga, aby były to te same czynności. Jednak muszą się one częściowo pokrywać, przy czym muszą się pokrywać w zakresie istotnym dla wykonywanych czynności na podstawie zatrudnienia pracowniczego, jak i czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy”.

 

W świetle przedstawionych wyroków stwierdzić należy, że wykonywanie usług informatycznych w innym zakresie niż w ramach stosunku pracy daje prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki ZUS. Wyłączenie prawa do preferencji występuje gdy czynności w ramach działalności oraz w ramach poprzedniego stosunku pracy pokrywały się w istotnym zakresie. Skoro wcześniej był Pan programistą, a teraz planuje Pan być administratorem serwera i zakresy tych działalności są różne, to uważam, że przysługuje Panu niższa stawka ZUS.

Wykonywanie działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy a mały ZUS

Warunek, aby przedsiębiorca nie wykonywał działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, musi być zachowany nie tylko w chwili rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, ale przez cały okres, w którym zasadniczo można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach. Jeżeli zatem przedsiębiorca, który już korzysta z możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach, rozpocznie wykonywać działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, traci prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach.

Prowadzenie działalności wcześniej a mały ZUS

Prawo do preferencyjnej podstawy wymiaru składek przysługuje przedsiębiorcy, co do którego nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 18a ust. 2 u.s.u.s., przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Do okresu tego wlicza się także ewentualne okresy zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Okres ten nie ulega również wydłużeniu o czas, kiedy przedsiębiorca z uwagi na posiadanie innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (np. stosunku pracy), nie był objęty obowiązkiem tych ubezpieczeń z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga na start dla otwierających działalność po raz pierwszy

Dodatkowo nowością, która została wprowadzona od 30 kwietnia w ramach Konstytucji Biznesu, jest tzw. ulga na start. Zgodnie bowiem z art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców „przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej”.

 

Oznacza to, że obecnie nowi przedsiębiorcy przez pierwsze 6 miesięcy nie płacą w ogóle składek ZUS. Zgodnie natomiast z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych preferencyjny ZUS można stosować po upływie ww. okresu. Powoduje to, że nowy przedsiębiorca korzysta z ulg przez 30 miesięcy (6 miesięcy nie płaci składek, a potem opłaca je w niższej wysokości).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus I =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki