Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie spółki cywilnej i pracowanie samodzielnie

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 09.04.2017

Prowadzimy trzyosobową rodzinną spółkę cywilną od 2009 roku. Córka wyjechała na stałe za granicę i od roku 2017 nie będzie pracowała w Polsce i nie będzie tu opłacała ZUS-u, podatków, ubezpieczeń itp. Czy lepiej jest rozwiązać spółkę cywilnej i pracować samodzielnie? Jesteśmy lekarzami i posiadamy indywidualne praktyki lekarskie bez umowy z Narodowym Funduszem. Czy lepiej jest zostawić spółkę dwuosobową i przejść na podatek liniowy 19%? Do tej pory dużo inwestowaliśmy i nie opłacało się nam być na tej formie opodatkowania. Córka ma 50% udziałów, a my po 25%, księgowa proponuje rozwiązanie: zostać w spółce z udziałami 25% i 75%. Córka wniosła do spółki lokal, w którym są gabinety lekarskie użytkowane przez nas. Czy nie lepiej rozwiązać spółkę w kontekście zaistniałej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wybór dobrego rozwiązania to kwestia zależna od wielu czynników. Aby córka nie płaciła podatków w Polsce, musiałaby:

 

 1. nie przebywać w Polsce w danym roku dłużej niż 183 dni,
 2. nie uzyskiwać dochodów z jakichkolwiek źródeł w Polsce,
 3. nie zostać oceniona jako osoba zobowiązana do rozliczania się w Polsce – na co wpływ miałby kraj w jakim będzie pracować, czas pobytu w nim oraz treść ewentualnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską.

 

Stosownie bowiem do polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT):

 

„Art. 3. 1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

 

1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

2. (uchylony).

 

2a. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

 

2b. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości”.

 

Gdyby córka uzyskiwała dochody za granicą, a także dochody ze źródła w Polsce, a jednocześnie nie miałaby w Polsce miejsca zamieszkania w rozumieniu ustawy – wtedy w Polsce płaciłaby podatek od dochodów polskich.

 

Należy liczyć się z tym, że fiskus nie tak łatwo odda pole i uzna, że córka nie ma w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

 

Wg ustawy o PIT:

 

„Art. 9a. 2. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej”.

 

Liniowy podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. A podstawą obliczenia podatku, jest dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 1, 2, 3, 3a i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25. A zatem:

 

 • Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w ustawie oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
 • Dochodem ze źródła przychodów, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
 • O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

 

Pomysł z podatkiem liniowym pozwala mi na wniosek, że dochody z działalności powodują, że jako spółka dwuosobowa uzyskiwaliby je Państwo w kwotach podlegających opodatkowaniu u każdego z państwa odrębnie według wyższej stawki (ponad 85.528 zł). W takim przypadku podatek liniowy staje się atrakcyjny – stawka 19% jest niższa niż 32%.

 

Rozliczając się na zasadach podatku liniowego od osiągniętego przychodu, odlicza się od przychodów koszty uzyskania. Nie ma kwoty wolnej od podatku. Koszty uzyskania przychody odlicza się także przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Podatek liniowy nie pozwala na skorzystanie z możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem, gdzie podatek liczony jest od połowy sumy wspólnych dochodów, a następnie uzyskaną kwotę podwaja się.

 

Jeżeli oprócz prowadzonej działalności pracuje się na etat bądź działa osobiście, do rozliczenia rocznego konieczne będzie złożenie dwóch odrębnych deklaracji. Rozwiązanie spółki oznacza konieczność rozliczenia się z tejże likwidacji w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych każdego ze wspólników. Do tego doszłaby konieczność (chyba) samodzielnej rejestracji jako podatnik VAT czynny.

 

Nie uważam, aby likwidacja była opłacalna, tym bardziej, że planowana jest zmiana formy opodatkowania z zasad ogólnych na podatek liniowy; a nadto spółka sporo inwestowała i w razie jej likwidacji zostanie prawdopodobnie spory majątek, który trzeba byłoby prawidłowo pod względem podatkowy zagospodarować.

 

Córka musiałaby opuścić spółkę do 31.12.2016 r. To pozwoliłoby na to, że w 2017 r. nie podlegałaby w Polsce żadnemu ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu (składki do ZUS-u).

 

Opuszczenie spółki to wyjście z niej na mocy porozumienia z Państwem jako pozostałymi wspólnikami. Wymagałoby to odpowiedniego rozliczenia się spółki z córką.

 

Wspólnik spółki cywilnej w razie wystąpienia z niej otrzymuje zwrot w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

 

Córka musiałaby wyrejestrować swoją działalność z dniem 31.12.2016 r., wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego. Państwo musieliby zmienić umowę spółki oraz dokonać zgłoszenia do CEIDG i innych instytucji (GUS,US).

 

Problemem byłby lokal. Jak mniemam, jest on własnością córki, a nie córki i Państwa razem jako wspólników spółki cywilnej. Formalnie powinien być zwrócony córce z rozliczeniem nakładów spółki na ten lokal. Jeżeli wycofa się go ze spółki, to nie będzie ona miała gdzie prowadzić gabinetów lekarskich. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie go w spółce na zasadzie nieodpłatnego użyczenia lub najmu za czynsz.

 

Użyczenie jest umową, przez którą użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Istotą tej umowy jest jej bezpłatny charakter, co oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania.

 

Jeżeli użyczenie ma miejsce między członkami najbliższej rodziny (np. od córki dla rodziców), to stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2–2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20. W myśl ustawy o podatku od spadków i darowizn, do I i II grupy podatkowej zalicza się:

 

 • małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, i teściów,
 • zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

 

W związku z powyższym użyczenie lokalu spółce rodziców nie spowoduje konsekwencji podatkowych, w szczególności nie będzie rodziło przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych dla rodziców. Dopuszczalne jest zarówno użyczenie na cele prywatne, jak i na cele prowadzenia działalności gospodarczej. W obu przypadkach nieodpłatność umowy zawartej np. z rodzicami powoduje, że przychód zwolniony będzie z opodatkowania.

 

Po stronie otrzymującego użyczaną rzecz dochodzi do nieodpłatnego świadczenia. Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 

 • jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
 • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 • w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu, stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

 

W przypadku, gdy to użyczenie połączone jest ze świadczeniami dodatkowymi, odpłatnymi, to nie dojdzie do nieodpłatnego świadczenia usług, ale do odpłatnego udostępniania pomieszczeń, gdy opłaty z tytułu ponoszonych kosztów związanych z korzystaniem z pomieszczeń biurowych będą stanowić wynagrodzenie za usługę w postaci udostępnienia ww. pomieszczeń (Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, 2015.03.17, sygn. akt IPTPP2/443-917/14-4/JS). Co oznaczałoby podatek po stronie córki płacony ze źródła położonego w Polsce.

 

Czynsz najmu byłby dochodem córki ze źródła położonego w Polsce. We wskazanych przypadkach musiałaby podatki z tego tytułu płacić w Polsce, nawet gdyby nie mieszkała w niej ani jednego dnia. Składek na ZUS z tego tytułu nie byłoby.

 

Optymalnym wyjściem byłoby darowanie lokalu przez córkę dla Państwa. Wtedy Państwo korzystaliby z niego w działalności nieodpłatnie. Córka nie miałaby żadnych dochodów z tego źródła w Polsce.

 

Optowałbym za propozycją księgowej. Niekoniecznie miałyby to być takie udziały, jak Państwo piszą. Spółka powinna pozostać, a Państwo w niej jako dwoje wspólników. Trzeba byłoby tylko ocenić skalę możliwych do uzyskania dochodów każdego z Państwa samodzielnie (według udziałów w umowie spółki po odejściu z niej córki) i opodatkować według zasad ogólnych, z ewentualnie opodatkowaniem wspólnym oraz według podatku liniowego.

 

To byłaby wstępna ocena zasadności przejścia na podatek liniowy.

 

Bardzo trudno jest bez konkretnych danych o przychodach, kosztach i dochodach ocenić zagadnienie pod względem podatkowym (zasady ogólne czy liniowy), lecz księgowa byłaby w stanie to zrobić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziesięć - III =

»Podobne materiały

Opodatkowanie spłaty wspólnika, który chce wystąpić ze spółki

W skład spółki cywilnej wchodzi czterech wspólników, którzy mają po 25% udziałów. Każdy z nich ma  indywidualny wpis gospodarczy. Jeden ze wspólników chce za spłatą wystąpić ze spółki. Czy kwota tej spłaty może być wliczona w koszty spółki i czy wspólnik zapłaci od niej podatek? W umo

 

Wejście do spółki spadkobierców zmarłych wspólników

Czy dwuosobowa spółka może dalej prowadzić działalność jeśli nastąpi śmierć obydwu wspólników, a umowa spółki miała zapis, że spadkobiercy mogą wejść w miejsce zmarłych wspólników? Czy w dwuosobowej spółce cywilnej, której wspólnicy są małżonkami, będzie można prowadzić dalej działalność, jeśli umrz

 

Wypowiedzenie udziału przez wspólnika spółki

Jestem w spółce cywilnej dwuosobowej, ale chcę wypowiedzieć udział. Jak to zrobić bez sądu? Nie jestem w konflikcie ze wspólnikiem. Czy muszę poczekać z rozwiązaniem na okres obrachunkowy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »