.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozszerzenie działalności gospodarczej o prowadzenie kursów

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 28.06.2019

Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Chciałam rozszerzyć jej zakres o prowadzenie kursów zawodowych zgodnych z MEN. Nie mogłam jednak tego zrobić i musiałam zarejestrować osobno działalność oświatową (placówkę). Teraz płacę podwójne składki na ZUS. Czy to zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po przeanalizowaniu przepisów,moje wnioski są następujące. Art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje osoby, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Systemem tym są objęte m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące.

 

Następnie w art. 8 ust. 6 pkt 5 za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się również osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty. Z tego też powodu osoby działające na podstawie wpisu do ewidencji placówek oświatowych, nawet jeśli nie posiadają wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, są uważane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i podobnie jak inni przedsiębiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. 

 

Natomiast ustawa o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w art. 82 wskazuje, że w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu, do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

 

Artykuł ten jako bardzo ważny zacytuje w całości :

 

„Art. 82. 1. W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

2. W przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

3. Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.

5. Rodzajami działalności są:

1) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej;

2) działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

3) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej;

4) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej;

5) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej;

6) wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta;

7) wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

8) wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

9) inna niż określona w pkt 1–8 pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych”.

 

Jak widać w tej ustawie, inaczej jak w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące niepubliczne placówki oświatowe nie zostały wymienione.

 

Zatem osoby prowadzące działalność wymienioną w art. 82 ust. 5 pkt 9 ustawy zdrowotnej (czyli inną niż określona w art. 82 ust. 5 pkt 1–8 ustawy zdrowotnej pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych), są zobowiązane do opłacania składki zdrowotnej w pojedynczej wysokości, tzn. bez względu na liczbę wpisów, bowiem w tym przypadku składka opłacana jest od rodzaju działalności.

 

Reasumując, nawet jeśli uznać, że osoba prowadząca placówkę niepubliczną dla systemu ubezpieczeń społecznych posiada dwa tytuły ubezpieczeń, to już dla ustawy o świadczeniu z opieki zdrowotnej tylko jeden – z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Opłaca więc tylko jedną składkę zdrowotną. 

 

Jednak, dla Pani bezpieczeństwa, zwróciłabym się z takim samym zapytaniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który jest zobowiązany do pobierania składek zdrowotnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl