Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozszerzenie działalności gospodarczej o agroturystykę

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 16.09.2020

Witam prowadzę działalność gospodarczą (wyroby z drewna) i mam zamiar rozszerzyć działalność o agroturystykę. Mamy działkę i w projekcie budynek będzie na nas oboje z żoną jako mieszkalny, działalność prowadzę ja. Jak najlepiej by było do tego podejść, żeby móc coś z kosztów odliczyć prowadząc gospodarstwo agroturystyczne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozszerzenie działalności gospodarczej o agroturystykę

W pierwszej kolejności wskażmy, że działalność agroturystyczna może być opodatkowana w formie ryczałtu, kartą podatkową lub na zasadach ogólnych (względnie podatkiem liniowym).

Opodatkowanie agroturystyki ryczałtem

Po pierwsze usługi zakwaterowania turystów mogą być opodatkowane ryczałtem. W zakresie tej formy opodatkowania należy jednak pamiętać, że podatek jest płatny od uzyskanego przychodu, co oznacza, że podatnik nie może żadnych wydatków ująć jako kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym „dla przychodów ze świadczenia usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania określono najwyższą 17% stawkę podatku”.

Niewielka agroturystyka i karta podatkowa

Po drugie usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12 mogą być opodatkowane kartą podatkową. W tym zakresie podatnik nie ustala ani przychodów ani kosztów ponieważ miesięczny podatek jest ustalany w decyzji naczelnika US, a wysokość podatku wynika z załącznika do ustawy i jest uzależniona od liczby mieszkańców w miejscowości w której prowadzona jest działalność. W konsekwencji także w tym przypadku nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek odliczeń związanych z budynkiem.

Zasady ogólne opodatkowania agroturystyki i możliwość odliczeń

Powyższe prowadzi nas zatem do wniosku, że aby możliwe były odliczenia, należy zrezygnować z ww. form i skupić się na zasadach ogólnych, gdzie podatek obliczany jest od dochodu rozumianego jako różnica pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym.

 

Ustawodawca nie wprowadza żadnej szczególnej regulacji, jeżeli chodzi o określenie kosztów w przypadku najmu prywatnego, w związku z czym sięgnąć należy do zasady ogólnej. Jak podaje art. 22 ust. 1 ustawy PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W rezultacie, aby dany wydatek mógł stanowić koszt uzyskania przychodu, musi on pozostawać w związku przyczynowo-skutkowy z danym źródłem. Katalog potencjalnych kosztów odnośnie wynajmu nieruchomości jest bardzo obszerny i obejmuje m.in.: wydatki na ubezpieczenie nieruchomości, odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej nieruchomości, koszty remontów i zakupu wyposażenia, zapłacone odsetki od kredytu na zakup wynajmowanej nieruchomości, podatek od nieruchomości.

 

Wszystkie ww. wydatki mogą stanowić odliczenie od przychodu w przypadku zasad ogólnych lecz nie stanowią kosztu w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego czy karty podatkowej.

Odpisy amortyzacyjne w rozszerzonej działalności

Warto w tym zakresie skupić się na kwestii dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jak bowiem stanowi art. 22a ust. 1 ustawy PIT, „amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi”.

Wspólny budynek pod agroturystykę

W opisie sprawy wskazał Pan, że budynek będzie stanowił współwłasność małżeńską. Tutaj należy zatem sięgnąć do regulacji art. 22g ust. 11 ustawy PIT. Przepis wskazuje, że „w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie”.

 

W świetle powyższego jeżeli nieruchomość stanowiąca współwłasność małżonków objętych wspólnością majątkową będzie wykorzystywana przez jednego z małżonków, to dokonywane od wartości początkowej odpisy amortyzacyjne mogą stanowić koszt w pełnej wysokości.

 

Analogiczne zasady obejmują inne wydatki takie jak bieżące koszty utrzymania. Jeżeli budynek jest wykorzystywany wyłącznie w działalności jednego z małżonków, to ww. wydatki mogą w całości stanowić koszt uzyskania przychodu. Taka wykładnia wynika z faktu, iż wspólność majątkowa małżeńska ma charakter wspólności łącznej, tj. bezudziałowej. To oznacza, że każdy z małżonków jest uprawniony do całego majątku, co znajduje również odzwierciedlenie w zakresie tych elementów które są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Potwierdza to także art. 36 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie czytamy, że każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku. Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności.

 

W celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych należy ustalić wartość początkową środka trwałego. Jak czytamy w art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy, w razie wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie wartością początkowa jest koszt wytworzenia.

 

Zgodnie natomiast z art. 22h ust. 4 ustawy PIT „za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

 

Zgodnie z art. 22n ust. 4 ustawy PIT „zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania”.

 

Jak natomiast stanowi art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy, odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku.

 

Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie z art. 22c pkt 1 ustawy PIT amortyzacji nie podlegają grunty. Dodatkowo zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy nie uważa się za koszt podatkowy wydatków na nabycie gruntów.

 

W świetle powyższego jeżeli jest Pan zainteresowany dokonywaniem odliczeń z tytułu prowadzenia działalności agroturystycznej, sugeruję wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych. Jeżeli Pana podstawowa działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych, to nie ma przeszkód, aby w jej ramach ujął Pan budynek przeznaczony do agroturystki w ewidencji środków trwałych, co pozwoli dokonywać odpisy amortyzacyjne oraz ujmować w bieżących kosztach pozostałe wydatki związane z eksploatacją budynku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus IX =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki