.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozstrzygnięcie przetargu o udzielenie zamówienia publicznego – wniesienie protestu

Wzięliśmy udział w przetargu, który odbył się w formie zapytania o cenę, na dowóz dzieci do szkoły. Przegraliśmy, ale decyzja ostateczna jeszcze nie zapadła, ponieważ skierowaliśmy zawiadomienie do urzędu gminy o poświadczeniu nieprawdy. Wynikło to z faktu, że przewoźnik, który wygrał, nie ma uregulowanych opłat w urzędzie gminy, to znaczy opłat za wodę, zalega też z podatkiem od środków transportu i podatkiem od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Czy oferta przewoźnika, który posiada takie zaległości, powinna zostać odrzucona przez zamawiającego?

Pismo skierowane przez nas do gminy zawierało wszystkie podane wyżej informacje, ale urzędnik poinformował nas, że może ono nie zostać rozpatrzone, ponieważ jest napisane w złej formie – powinno mieć formę protestu tzn. prawdopodobnie chodzi jedynie o to jedno słowo „protest” zamiast użytego przez nas słowa „zawiadomienie”. Czy urząd może odrzucić takie zawiadomienie, skoro zawiadamiamy w pewnym sensie o popełnieniu przestępstwa, tylko ze względu na nieodpowiednią formę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na pierwsze z Państwa pytań, dotyczące podstaw do wykluczenia danego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, należy do wyjaśnienia tej kwestii przede wszystkim posłużyć się regulacją ustawową zawartą w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

 

Otóż zgodnie z powyższym przepisem [ust. 1 pkt 3)], z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się m.in. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Ponadto [ust. 2 pkt 2) i 3)] z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, których wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, zamawiający uznaje ofertę wykluczonego wykonawcy za odrzuconą.

 

Mając powyższe na uwadze, odnosząc to na grunt przedstawionej przez Państwa sprawy, wskazać należy, iż fakt nieuregulowania przez wykonawcę opłat za wodę oraz należnych podatków od środków transportu i podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, powinien stanowić podstawę do wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania, chyba że wykonawca ten uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

Natomiast jeżeli chodzi o kwestie formalne wnoszonego przez wykonawcę protestu od rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, to należy w tym celu posłużyć się treścią art. 180 Prawa zamówień publicznych.

 

Zgodnie z powyższym przepisem (ust. 8), protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

 

Jak wynika z powyższego przepisu, ustawodawca nie nałożył na wnoszącego protest wykonawcę dalej idących wymogów formalnych, co wiąże się z dążeniem do ograniczenia zbędnego formalizmu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nie ma bowiem wymogu nawet, aby protesty wnoszone były pisemnie, jeżeli spełniają wszystkie określone w tym przepisie warunki, jednak przyjmuje się, iż zamawiający powinien w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia określić formę, w jakiej protesty powinny być składane. Natomiast złożenie protestu pisemnie uznaje się zawsze za w pełni akceptowaną formę (nawet gdy zamawiający jej nie określił lub określił mniej formalne środki wniesienia protestu, jak np. faks).

 

Dlatego też, jak się wydaje, złożenie przez wykonawcę pisma, zawierającego wskazanie oprotestowanej czynności (w tym wypadku udzielenie zamówienia wykonawcy podlegającemu wykluczeniu), a także żądanie (wykluczenia tego wykonawcy z postępowania), przytoczenie zarzutów (naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy określających warunki, w jakich wykonawca podlega wykluczeniu) oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu (istnienie zaległości podatkowych po stronie wykonawcy oraz złożenie przez niego nieprawdziwych informacji lub niezłożenie wszystkich wymaganych informacji), powinno być skuteczne, nawet mimo braku lub błędnego zatytułowania tego pisma.

 

Brak jakichkolwiek ustawowych wytycznych w tym zakresie nie może bowiem uprawniać zamawiającego do ich samodzielnego ustanawiania i w związku z tym stwarzania dodatkowych wymogów formalnych dla wnoszonych protestów. Zamawiający bowiem ma obowiązek każdorazowo dokonać analizy wniesionego pisma i zakwalifikować je zgodnie z jego treścią, bez względu w zasadzie na okoliczność, czy pismo to zostało należycie zatytułowane, gdy w pozostałym zakresie spełnia wszelkie ustawowe wymogi formalne protestu.

 

Podsumowując powyższe, jeśli Państwa pismo wykazywało braki formalne ze względu na niezbyt dokładne wypełnienie przesłanek ustawowych przewidzianych dla protestów to decyzja o jego przyjęciu lub odrzuceniu leży w rękach zamawiającego. Jednakże w razie odrzucenia Państwa protestu jako niespełniającego wymogów formalnych, zasadnym byłoby rozważenie wniesienia odwołania.

 

Można również podjąć próbę uzupełnienia wniesionego protestu, gdyż zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 2 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 355/09) wykonawca może przedstawiać dodatkową argumentację, jak również nowe zarzuty wobec tej samej czynności, o ile podnoszone są w terminie przewidzianym na złożenie protestu. Zgodnie z art. 180 ust. 2 Prawa zamówień publicznych protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 7 dni.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl