Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozpatrzenie skargi

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 30.11.2012

Złożyłam skargę na pracowników urzędu skarbowego do Dyrektora Izby Skarbowej. Zarzucam pracownikom złe decyzje i działalnie niezgodne z prawem. Wiedziałam, że rozpatrzenie skargi przez naczelnika tego urzędu jest niemożliwe, bo stanie on w obronie swoich pracowników. Tymczasem skarga wróciła do naczelnika i oczywiście ma być analizowana przez zaskarżanych pracowników! Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Organy podatkowe działają głównie na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – ustawa ta nie przewiduje takiego trybu skargi (i rozpatrzenia skargi), w trakcie prowadzonego postępowania, jakiego Pani oczekuje. Co do zasady zatem organy podatkowe mają rację, szczegóły poniżej.

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w dziale IV reguluje w miarę kompleksowo reguły, warunki, role strony i organu, uprawnienia i w ogóle zasady prowadzenia postępowania podatkowego, w tym składanie i rozpatrywanie skarg.

 

W toku postępowania organ podatkowy wydaje postanowienia, które dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania podatkowego, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. Decyzja natomiast rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji.

 

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne, zatem od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy Pani odwołanie do organu podatkowego wyższego stopnia. Nie jest zatem tak, że Pani zastrzeżenia odnośnie sposobu prowadzenia postępowania, wykorzystania dowodów itd. zostaną rozpatrzone przez te same osoby, które prowadzą postępowanie; uwagi te winno zawierać odwołanie od decyzji, które powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Rozpatrzenie skargi nie jest automatyczne.

 

Zgodnie z art. 121 § 2 wspomnianej ustawy „organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania”.

 

Pamiętać należy, iż w ramach prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 123 § 1 ustawy, organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Odnośnie postępowania dowodowego to zasadą jest, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Pani jako strona postępowania może wnieść w trakcie jego trwania żądanie dotyczące przeprowadzenia dowodu, które organ winien uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy i okoliczności te nie są stwierdzone wystarczająco innym dowodem. Z uprawnienia tego warto korzystać, mimo że to organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

 

Reasumując, co do zasady w trakcie postępowania prowadzonego przez organ I instancji ma Pani pełne prawo brać udział w postępowaniu, tj. m.in składać wnioski dowodowe i wypowiadać się na temat dowodów zebranych przez organ. Jako że organy obowiązane jest udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem prowadzonego postępowania, może Pani zadać takich wyjaśnień, nawet przed wydaniem decyzji, ale nie od organu wyższego stopnia, a od organu prowadzącego postępowanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus pięć =

»Podobne materiały

Skarga kasacyjna

Zamierzam złożyć skargę kasacyjną. Koszt to ok. 10 tys. zł plus wynagrodzenie adwokata. Niestety przewyższa to moje możliwości finansowe. Dlatego chcę wnioskować o umorzenie ww. kosztów. Czy mogę najpierw złożyć wniosek o umorzenie kosztów, a po jego rozpatrzeniu – skargę kasacyjną? Czy złożen

 

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego – kiedy i gdzie złożyć taką skargę?

Interesuje mnie skarga na przewlekłość postępowania sądowego. Jestem bowiem oskarżony w sprawie karnej, która trwa już przeszło 3 lata! Sam adwokat, który prowadzi moją sprawę, twierdzi, że to jeden wielki bałagan. Sprawa już była przenoszona do innego sądu, teraz wróciła z powrotem. Czy ta skarga

 

Skarga na pracownika starostwa

Uzyskałam pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Potem dowiedziałam się od geodety, że budynek jest zbyt szeroki względem granic określonych w planie zagospodarowania przestrzennego. Urzędnicy nawet tego nie sprawdzili! W efekcie mam prawomocne pozwolenie na budowę, lecz nie mogę rozpocząć zapla

 

Wezwanie przez US do uregulowania zaległości VAT małżonka

Od 2009 r. żona ma z mężem rozdzielność majątkową. Obecnie toczy się postępowanie US wobec męża, prowadzącego działalność gospodarczą, o zaległości z tytułu podatku VAT z 2007 i 2008 r. Urząd skarbowy przesłał pismo wzywające żonę do uregulowania zaległości z podatku VAT, jako że zobowiązania powsta

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »