Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Różnice kursowe przy używaniu kont służących do obsługi płatności – PayPal, Moneybookers itp.

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.03.2009

W niniejszym artykule omówiony został problem powstawania różnic kursowych na kontach pieniądza elektronicznego – PayPal, Moneybookers itp.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W artykule o problemach z kontami pieniądza elektronicznego służącymi do obsługi płatności wskazałem różne problemy, które użytkownicy takich kont napotykają na swej drodze. W niniejszym artykule omawiam problem powstawania różnic kursowych.

 

Słusznie zauważa się w doktrynie, że „system, w którym posiadacz i akceptant muszą posiadać konta na takim serwerze, a zapłata polega na transferze wartości z jednego konta na drugie, może być kwalifikowany jako system pieniądza elektronicznego, jeśli spełnia pozostałe wymagania definicji. Chociaż rozwój pieniądza elektronicznego jest zdecydowanie wolniejszy niż przewidywano, chyba najbardziej dziś popularny system, który działa na rynku, należy do tej właśnie kategorii. Chodzi o system PayPal, który w 2004 r. został uznany za instytucję pieniądza elektronicznego w Zjednoczonym Królestwie, i który dzięki temu może oferować swe usługi w całej UE” (Podrecki Paweł, Litwiński Paweł, Okoń Zbigniew, Smycz Marcin, Targosz Tomasz, Podrecki Paweł (redakcja), Kasprzycki Dariusz, Świerczyński Marek, Prawo Internetu, Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis – wydanie II ISBN: 83-7334-693-7). Czym innym jest zatem konto bankowe, a czym innym konto pieniądza elektronicznego.

 

Co do zasady przychody w walutach obcych (z pewnymi zastrzeżeniami), przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu przez bank ogłaszanego dotyczącego kupna walut z dnia otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji, lub bank nie ogłasza kursu walut – do przeliczenia przychodu uzyskanego przez podatnika na złote stosuje się kurs średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Jak wskazano, działalność PayPal nie jest działalnością stricte bankową. Powoduje to pewne problemy interpretacyjne.

 

Jak wskazuje Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego (sygn. PB/415/15/07):

 

„W przypadku jeżeli między dniem uzyskania przychodu wyrażonego w walucie obcej, a dniem faktycznego jego otrzymania tj. wpływu na konto PayPal występują różnice kursowe (dodatnie lub ujemne), to różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody firmy podatnika – jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów – jako ujemne różnice kursowe stosownie do przepisów art. 24c ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

 

Biorąc pod uwagę istotę różnic kursowych, z której wynika mechanizm służący dostosowaniu rozliczeń podatkowych do wysokości rzeczywistych przysporzeń majątkowych podatnika, można przyjąć, że »faktycznie zastosowany kurs waluty« to w przypadku opisanym przez Podatnika jest kurs waluty faktycznie zastosowany przez serwis PayPal.

 

W przypadku posiadania przez Podatnika konta w PayPal mogą również powstać przychody lub koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walutach obcych, których źródłem pochodzenia są płatności dokonane w walutach obcych przez kontrahentów podatnika.

 

W tym przypadku należy ustalić różnice kursowe i ująć je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, stosownie do przepisów art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 w/w ustawy.”

 

Inaczej do sprawy podchodzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań–Grunwald w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego (sygn. AD-II-A/415/1/07), wyjaśniając, iż:

 

„Kwestia przychodów z tytułu działalności gospodarczej w walutach obcych została zaś uregulowana w art. 14 ust. 1a. Zgodnie z tym przepisem przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

 

Jednocześnie ze wskazanego stanu faktycznego wynika, że momentem faktycznego otrzymania przychodu jest dzień, od którego możliwe jest dysponowanie środkami (wyrażonymi w USD) w systemie elektronicznym firmy PayPal.

 

Należy zauważyć, że podatnik nie korzysta z usług banku, lecz z instytucji pieniądza elektronicznego (PayPal), za którą zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych – Dz. U. Nr 169, poz. 1385, uznaje się inną niż bank osobę prawną działającą w formie spółki akcyjnej spełniającą określone prawem wymogi.

 

W związku z powyższym różnice kursowe nie powstają.

 

Podsumowując te przepisy, zdaniem tutejszego organu podatkowego, w przedstawionym stanie faktycznym podatnik: uzyskuje przychód co do zasady w momencie wystawienia faktury, i przelicza go na złote według kursu średniego z dnia uzyskania przychodu, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski; w momencie faktycznego otrzymania środków różnice kursowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powstają.”

 

Jak zatem winien postąpić podatnik, u którego kwoty różnic kursowych są znaczne i który wiele płatności odbiera i wykonuje za pośrednictwem systemów pieniądza elektronicznego? Czy dniem faktycznego otrzymania przychodu jest dzień wpływu na konto PayPal?

 

Wydaje się, iż w obecnym stanie prawnym wyjście bezpieczne dla podatnika jest jedno, wystąpienie do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów niejednoznaczne w swoich opiniach są same organy podatkowe, zatem – bazując na ich sprzecznych opiniach i nieprecyzyjnych przepisach prawa – trudno wyrobić sobie jednoznaczne stanowisko. Interpretacja indywidualna może uchronić ustalających różnice kursowe przed wyrzuceniem znacznych kwot z kosztów uzyskania przychodu.


Stan prawny obowiązujący na dzień 11.03.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus X =

 

»Podobne materiały

Czym są i jak są prowadzone czynności sprawdzające?

Artykuł przybliża, czym są i jak są prowadzone czynności sprawdzające.

 

Wartość rynkowa rzeczy i praw majątkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Autor omawia problematykę ceny wolnorynkowej rzeczy i praw majątkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

Podatek od gier

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące podatku od gier.

 

Czym są indywidualne interpretacje podatkowe i w jakim trybie można je uzyskać?

W artykule znajdą Państwo odpowiedź na pytanie, czym są indywidualne interpretacje podatkowe i w jakim trybie można je uzyskać.

 

Umowy pożyczki z nierezydentem zawarte poza granicami kraju – skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych

W artykule przedstawione zostały skutki zawarcia umów pożyczki z nierezydentami poza granicami kraju, w podatku od czynności cywilnoprawnych. W szczególności przedstawiony został pogląd doktryny podatkowej oraz polskich organów podatkowych, a także wątpliwość, jaka może się pojawić w związku z zawar

 

Opodatkowanie działalności kantorowej

Autor omawia specyfikę i wymogi właściwe dla działalności kantorowej oraz zasady jej opodatkowania.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »