.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 27.11.2013

Czy różnice kursowe od własnych środków pieniężnych zaliczam odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych tylko na potrzeby rachunku zysków i strat? Czy też powinnam je jeszcze ujmować w przychodach i kosztach, obliczając dochód, a następnie zaliczkę na podatek dochodowy, płatną do 20. każdego miesiąca? Wiem, że różnice kursowe powstałe przy płaceniu zobowiązań i należności ujmuję, obliczając zaliczkę na podatek dochodowy i w rachunku zysków i strat. A czy z różnicami od własnych środków postępuje się tak samo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych w walutach obcych wpływają na wysokość zaliczki na podatek dochodowy zarówno w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych (zapisy obu ustaw są w tym zakresie takie same).

 

Mam przy tym na myśli oczywiście tzw. zrealizowane różnice kursowe (nie dotyczy to różnic wynikających z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy). Zakładam przy tym, że jednostka nie stosuje dla celów obliczenia podatku dochodowego metody rozliczania różnic kursowych zgodnej z ustawą o rachunkowości – w takim przypadku bowiem Pani pytanie byłoby bezprzedmiotowe.

 

Taki obowiązek wynika bezpośrednio z przepisów ustaw podatkowych. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to art. 24c ust. 2-4, zgodnie z którym:

 

„2. Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 

1) przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

 

2) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

 

3) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;

 

4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;

 

5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

 

3. Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 

1) przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

 

2) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

 

3) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;

 

4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;

 

5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

 

4. Przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień”.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że różnice kursowe od własnych środków pieniężnych w walutach obcych należy uwzględniać w kalkulacji podatku dochodowego, zarówno zaliczek, jak i w rozliczeniu rocznym; co do zasady nie dotyczy to różnic wynikających z wyceny bilansowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »