.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Różnica między rozwodem a separacją

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 20.03.2020

Proszę o wyjaśnienie różnicy prawnej pomiędzy rozwodem (za porozumieniem stron) a separacją. Mam tu na myśli skutki prawne oraz to, co uwzględnia sam proces. Dodam, że mamy dwoje małoletnich dzieci, a żona mieszka od 2 lat z rodzicami. Czy lepiej jest uzyskać separację, aby żona nie utrudniała mi kontaktu z dziećmi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Różnica między rozwodem a separacją

Ustanie małżeństwa w wyniku rozwodu

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać rozwiązania przez sąd małżeństwa przez rozwód (art. 56 § 1 K.r.io.). Rozkład ma charakter zupełny, jeżeli ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze małżonków. Trudności może sprawiać stwierdzenie o trwałości rozkładu pożycia. Niemniej jednak pomocne jest odwołanie się do przyczyn, które doprowadziły do rozkładu pożycia, a także czasu pozostawania przez małżonków w stanie zaniku więzi małżeńskich. Na zgodne żądanie małżonków sąd nie orzeka o winie. Rozstrzygnięcia sądu rozwodowego zawarte w wyroku orzekającym rozwód dzieli się na te podejmowane z urzędu oraz na wniosek. Zgodnie z art. 58 § 1 K.r.io. sąd rozstrzyga w wyroku orzekającym rozwód o władzy rodzicielskiej, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. Jeżeli małżonkowie zawarli porozumienie odnoszące się do kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej czy też utrzymywania kontaktów z dzieckiem, wówczas sąd, mając na uwadze dobro dziecka, uwzględnia zawarte porozumienie.

Uregulowanie kontaktów z dziećmi

Jeżeli występuje brak porozumienia między stronami, np. dotyczący kwestii kontaktów, sąd w wyroku orzeka, na jakich zasadach będą się one odbywać, biorąc pod uwagę przede wszystkim prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców. W przypadku władzy rodzicielskiej sąd może powierzyć wykonanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i jednocześnie ograniczyć władzę drugiego rodzica. Sąd może również pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek. De facto rozstrzygnięcie powyższych kwestii jest uzależnione od postawy stron, zawartego porozumienia oraz zasadnego oczekiwania, że rozwiedzeni małżonkowie będą współdziałać w sprawach dziecka (art. 58 § 1 K.r.io.).

Podział majątku wspólnego przy rozwodzie

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Natomiast na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu (art. 58 § 3 K.r.io.) – jest to fakultatywna kognicja sądu. Jeżeli podział nie zostanie dokonany, to ustawodawca dopuszcza możliwość dochodzenia podziału majątku wspólnego w postępowaniu nieprocesowym (art. 566–567 K.p.c.).

 

Prawomocny wyrok rozwodowy powoduje ustanie wspólności majątkowej i powstanie współwłasności ułamkowej w przedmiotach stanowiących dotąd majątek wspólny małżonków. Ponieważ jednak majątek wspólny przestaje istnieć po rozwodzie, w skład osobnych majątków, należących obecnie do każdego z małżonków, wchodzą ułamkowe udziały we wszystkich przedmiotach, które w czasie wspólności tworzyły majątek wspólny. Zmienia się charakter wspólności ze współwłasności łącznej we współwłasność ułamkową poszczególnych przedmiotów. Od pozwu w sprawie o rozwód pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Skutki prawne prawomocnego wyroku sądowego:

 

  • ustaje część obowiązków małżeńskich wynikających z regulacji zawartej w Dziale II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Prawa i obowiązki małżonków”
  • ustaje pomiędzy małżonkami wspólność ustawowa
  • wygasają: prawo dziedziczenia z mocy ustawy i prawo do zachowku (dotyczy to również separacji z mocy przepisu art. 9351 Kodeksu cywilnego).

Separacja i jej skutki

Separacja stanowi alternatywę dla małżonków, którzy z różnych powodów nie chcą orzeczenia rozwodu. Skutki separacji, poza ustaniem małżeństwa, zbliżone są do skutków rozwodu.

 

Ustawodawca wprowadził jedną pozytywną przesłankę orzeczenia separacji, którą stanowi zupełny rozkład pożycia (inaczej niż przy rozwodzie tam zupełny i trwały) art. 611§1 K.r.io. Przy orzekaniu separacji stosuje się przepisy art. 57 i 58 K.r.io., a więc te same, które mają zastosowanie przy orzekaniu rozwodu wymienione wyżej – tj. kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, alimenty, wspólne mieszkanie. Sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia jeżeli następuje separacja na zgody wniosek stron (art. 613 K.r.io.) Podstawowa różnica pomiędzy separacją a rozwodem sprowadza się do dalszego trwania stosunku małżeństwa w przypadku separacji. Małżonek pozostający w separacji nie może zatem zawrzeć nowego małżeństwa (art. 614 § 2 K.r.io.). Dalsze trwanie małżeństwa po orzeczeniu separacji sprawia, że jeżeli przepisy posługują się pojęciem małżeństwa, należy przyjąć, że odnosi się ono również do małżonków pozostających w separacji, chyba że ustawodawca wprowadził przepis szczególny wyłączający „małżonków pozostających w separacji".

Różnice między rozwodem a separacją

Małżonek pozostający w separacji nie jest traktowany tak jak małżonek rozwiedziony. W przypadku separacji ustawodawca wyłączył stosowanie art. 59 K.r.io., a zatem małżonkowie nie mogą w czasie trwania separacji powrócić do nazwiska, jakie nosili przed zawarciem małżeństwa. Zgodnie z art. 54 § 1 K.r.io. orzeczenie separacji prowadzi do powstania przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej. A zatem orzeczenie separacji pociąga za sobą powstanie rozdzielności majątkowej ex lege. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego separację dotychczasowy majątek wspólny małżonków przekształca się w majątek, do którego znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Istnienie zatem majątek osobisty męża i majątek osobisty żony z uwagi na treść art. 54 § 1 K.r.io. Jednakże ustawodawca przyjął dalsze istnienie ustroju majątkowego łączącego separowanych małżonków, ale jest to ustrój rozdzielności majątkowej. Rozwód różni się od separacji tym, że powoduje ustanie każdego ustroju majątkowego, a więc również ustroju rozdzielności majątkowej, jeżeli taki ustrój istniał między małżonkami przed orzeczeniem rozwodu.

Ustrój rozdzielności majątkowej w separacji

Tymczasem podczas separacji funkcjonuje ustrój rozdzielności majątkowej. Orzeczenie separacji nie wywiera skutków nieodwracalnych, gdyż na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji (art. 616 § 1 K.r.io.). Z tą chwilą ustają skutki separacji (art. 616 § 2 K.r.io.). W sferze stosunków majątkowych wyraża się to w powstaniu ustawowego ustroju majątkowego (art. 54 § 2 zd. 1 K.r.io.), chyba że małżonkowie zgłosili zgodny wniosek o utrzymanie rozdzielności majątkowej (art. 54 § 2 zd. 2 K.r.io.). Orzeczenie o utrzymaniu rozdzielności majątkowej małżonków zmienia jego charakter prawny bowiem rozdzielność ta traci charakter ustroju przymusowego. Małżonkowie uzyskują możliwość umownego ukształtowania łączących ich stosunków majątkowych (art. 47). Opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o separację (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach).

 

W sferze kontaktów z małoletnimi dziećmi, czy będziemy mieli do czynienia z rozwodem, czy separacją, nie ma to większego znaczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton