Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozłożenie zadłużenia na raty w ZUS

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 12.11.2009

Mam zadłużenie w ZUS w bardzo dużej kwocie. Wysłałem podanie o rozłożenie zadłużenia na raty. ZUS sugeruje zapłatę połowy kwoty – dopiero wtedy będę mógł spłacać zadłużenie w układzie ratalnym. Nie jestem jednak w stanie zapłacić połowy kwoty. Czy ZUS faktycznie może żądać najpierw spłaty połowy zadłużenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozłożenie zadłużenia na raty w ZUS

Kiedy ZUS może rozłożyć zaległości na raty?

Na wstępie chciałbym pokrótce przedstawić, jakie warunki muszą być spełnione, aby w ogóle można było mówić o możliwości rozłożenia zaległości wobec ZUS na raty.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek może się zwrócić do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek lub o rozłożenie należności na raty. Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.

 

Jak więc wynika z powyższego artykułu, ulga ta ma charakter uznaniowy, a okres, na który są rozkładane należne składki, zależy od stanu finansów dłużnika.

 

Pierwszym warunkiem, jaki musi być spełniony, aby starać się o rozłożenie płatności na raty, jest uregulowanie składek w części finansowanej przez ubezpieczonych. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca zatrudniał pracowników, to tzw. składki pracownicze muszą być zapłacone.

Które należności względem ZUS mogą rozłożone na raty?

Rozłożenie na raty może dotyczyć bowiem tylko tych należności, które są finansowane przez płatnika składek. Zatem na raty mogą zostać rozłożone:

  1. połowa należnych składek emerytalnych i rentowych oraz
  2. całość składek wypadkowych.

 

Oprócz tego w sytuacji, gdy płatnik nadal prowadzi działalność gospodarczą, koniecznym warunkiem będzie terminowe i w pełnej wysokości opłacanie składek bieżących.

 

Wniosek o rozłożenie na raty może być rozpatrzony pozytywnie, gdy uzasadniają go względy gospodarcze lub inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie, a także możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.

 

Ważnymi przyczynami według ZUS są w szczególności:

  1. zawarcie przez płatnika składek sądowego postępowania układowego,
  2. nieskuteczność lub mała efektywność prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
  3. upadłość banku, w którym płatnik posiadał rachunek,
  4. trudna sytuacja materialna, bytowa lub osobista płatnika,
  5. zdarzenia losowe (np. pożar, powódź).

 

Poza tym właściwy oddział ZUS określa, jakie dokumenty płatnik musi złożyć, a każda sprawa powinna być badana indywidualnie.

Wniosek do ZUS o rozłożenie zaległości na raty

Sam fakt złożenia wniosku o układ ratalny nie rodzi jednak po stronie ZUS obowiązku udzielenia płatnikowi ulgi i nie skutkuje automatycznym anulowaniem negatywnych skutków w przypadku jej odmowy. To w gestii ZUS leży, czy zgodzi się on na układ ratalny, a jeśli tak, to na jakich warunkach.

 

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek płatnika, wówczas zawiera z nim umowę określającą warunki spłat. ZUS zawiera umowę po uznaniu, że dłużnik spełnia kryteria określone w art. 29 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast odmawia zawarcia umowy, jeżeli uzna, że dłużnik wskazanych wyżej kryteriów nie spełnia. Jest to więc wyrażenie woli organu (ZUS) w ramach uznania administracyjnego.

 

Decyzja o odmowie może być poddana kontroli administracyjnej i sądowoadministracyjnej.

Co zrobić jeżeli ZUS wyda decyzje odmowną w sprawie rozłożenia na raty powstałych zaległości?

Płatnik, któremu ZUS wydał decyzję odmowną w sprawie rozłożenia na raty płatności składek, może wystąpić do Prezesa ZUS z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania odmowy.

 

Decyzja wydana na skutek rozpatrzenia powyższego wniosku podlega zaskarżeniu do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem oddziału ZUS w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Do 11 października 2008 r. skargi takie były rozpatrywane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Od 11 października 2008 r. sprawy te zostały przekazane wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Zastosowanie znajdzie tu bowiem rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznania innym wojewódzkim sądom administracyjnym spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Otóż § 1 pkt 2 stanowi, że rozpoznawanie spraw z zakresu działania Prezesa ZUS dotyczących umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia należności z tytułu składek, o których mowa w art. 28-29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

 

Na koniec chcę jednak zaznaczyć raz jeszcze, że decyzja o rozłożeniu na raty zaległości składkowej jest decyzją uznaniową. Sąd nie ma uprawnień do merytorycznej kontroli takich decyzji. Kontrola sądu w przypadku przedmiotowej decyzji opiera się na badaniu prawidłowości postępowania przeprowadzonego przez organy ubezpieczeniowy oraz formalnej prawidłowości decyzji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus cztery =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki