Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 13.06.2012

Dziadek podarował mi aktem notarialnym działkę. Miało to miejsce kilka miesięcy temu. Wczoraj dziadek otrzymał od gminy decyzję o naliczeniu opłaty adiacenckiej. Ma to związek z doprowadzeniem wody i kanalizacji w 2010 r. Czy takie działanie gminy jest zgodne z prawem? Czy można rozłożyć na raty opłatę adiacencką? Zależy nam, aby to było kilka rat w ciągu jednego roku.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Według ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

 

„Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…)

10) opłacie adiacenckiej – należy przez to rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości”.

 

W wyniku wskazanych czynności/ zdarzeń wzrasta wartość nieruchomości w stosunku do tego, ile była warta wcześniej. Właściciel musi podzielić się zyskiem z odpowiednimi organami – stosownie do obowiązującego prawa.

 

Doprowadzenie wody i kanalizacji bez wątpienia powoduje wzrost wartości nieruchomości.

 

„Art. 144.

1. Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich”.

 

„Art. 145.

1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

 

2. Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy, o której mowa w art. 146 ust. 2. Do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę procentową określoną w uchwale rady gminy obowiązującą w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo w dniu stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

 

Art. 146.

1. Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

 

1a. Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartości nieruchomości.

 

2. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.

 

3. Wartość nieruchomości według stanu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej”.

 

Jak widać, organ może taką decyzję podjąć i ustalić opłatę adiacencką.

 

Ponieważ w chwili budowy urządzeń to dziadek był właścicielem, on odniósł bezpośrednio korzyść i do niego decyzja jest skierowana.

 

Decyzja nie mogła być skierowana do Pani, ponieważ Pani stała się właścicielem po wybudowaniu urządzeń. Nie była nim Pani w chwili budowania urządzeń.

 

Ustawa wskazuje, że jest możliwe rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej.

 

„Art. 147.

1. Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

 

2. Raty, o których mowa w ust. 1, podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski”.

 

Co prawda przepisy mówią o ratach rocznych i takie decyzje są podejmowane, ale nie stanowi to przeszkody.

 

Należy zwrócić się o rozłożenie opłaty adiacenckiej na kilka rat rocznych, a po uzyskaniu pozytywnej decyzji i tak można zapłacić je szybciej, niż wskazuje na to owa decyzja.

 

W takim przypadku są mniejsze odsetki za zapłatę w innym terminie niż w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji.

 

Odsetki ustawowe obecnie wynoszą 13% w skali roku, a przy ratach – 4,75% w skali roku. To duża różnica.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus 3 =

»Podobne materiały

Podłączenie kanalizacji i opłata adiacencka

Syn 12 lat temu kupił dom z ogrodem, ale w nim nie mieszka, bo wyjechał za granicę. Gmina dostała pieniądze na kanalizację, do której się podłączyłam. Obecnie żąda wysokiej opłaty adiacenckiej. Czy syn musi tę opłatę wnieść? Zdaniem władz wzrosła wartość nieruchomości. Dodam jeszcze, że syn za podłą

 

Opłata adiacencka

Jestem współwłaścicielem działki, którą chcemy podzielić sądownie poprzez wyjście ze współwłasności. Czy w takim przypadku grozi nam opłata adiacencka naliczona przez gminę?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »