.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie za usługi doradcze

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 11.03.2011

Polska spółka (firma X) korzysta od miesiąca z usług doradczych firmy Y z siedzibą w Japonii. Rozliczenia za usługi są dokonywane w odstępach miesięcznych. Jak spółka X ma rozliczyć VAT? Kiedy odzwierciedlać zakup usług w rejestrach VAT? Jaka jest właściwa stawka VAT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

*Przedmiotem zapytania są usługi transgraniczne (międzypaństwowe), a więc takie usługi, przy których świadczeniu uczestniczą podmioty z dwóch lub więcej państw. Przy tego typu usługach niewątpliwe jest przenikanie się jurysdykcji podatkowych dwóch lub kilku państw. I właśnie dlatego potrzebne są regulacje dotyczące miejsca świadczenia usług, które jednoznacznie wskazują na to państwo, które daną usługę winno u siebie opodatkować. Dla polskiego podatnika sprawa też nie pozostaje bez znaczenia. Zgodnie bowiem z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (Polski). Jeżeli zatem stwierdzimy, że dana usługa podlega opodatkowaniu na terytorium Polski (zgodnie z regułami dotyczącymi miejsca świadczenia usług), to wtedy usługa ta będzie opodatkowana właściwą stawką VAT. W przeciwnym przypadku będą to usługi niepodlegające opodatkowaniu w Polsce.

 

Zasad opodatkowania usług międzypaństwowych dotyczą przepisy art. 28a i następne ustawy o VAT. Zasadę ogólną ustalania miejsca świadczenia usług (w przypadku podatników VAT) przewiduje art. 28b ustawy o VAT:

 

1. „Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2–4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.

 

2. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności.

 

3. W przypadku gdy usługobiorca nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym zwykle prowadzi on działalność lub w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

 

4. W przypadku świadczenia usług na rzecz podatników, gdy usługi te przeznaczone są na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia, do określenia miejsca świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 28c”.

 

Jeżeli konsument usługi (w analizowanym przypadku firma X) posiada jedno z wyżej wymienionych miejsc w Polsce, to usługi doradcze, o których mowa w pytaniu, podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. W przeciwnym przypadku usługi te nie będą opodatkowane na terytorium kraju.

 

Stawka, jaka będzie miała zastosowanie do wymienionych usług w przypadku ich opodatkowania w Polsce, to 22% (art. 41 ust. 1 ustawy o VAT).

 

Odnośnie pytania o termin rozliczenia i odzwierciedlania wymienionych usług w rejestrach VAT przez firmę X, należy stwierdzić, że dla firmy X przedmiotowe transakcje będą stanowiły import usług, a to – zgodnie z treścią art. 19 ust. 19a ustawy o VAT – ma następujące znacznie:

 

„W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usług, z tym że:

 

  1. usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług;
  2. usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane
  3. z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług”.

 

W mojej ocenie usługi przedstawione w stanie faktycznym są usługami świadczonymi w sposób ciągły w okresach miesięcznych, a zatem datą ich wykonania będzie każdorazowo ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Skoro tak, to firma X jest zobowiązana do wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej usługę wyświadczoną jej przez firmę Y w danym miesiącu kalendarzowym. Faktura ta powinna być wystawiona w dniu powstania obowiązku podatkowego (każdorazowo ostatni dzień miesiąca kalendarzowego). Kwoty wyrażone w walucie obcej należy przeliczyć na złote według kursu średniego walut NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Tak wystawioną fakturę wewnętrzną firma X powinna zaewidencjonować w rejestrze VAT w miesiącu jej wystawienia. Faktura ta powinna być ujęta w deklaracji VAT-7 w polach numer 37, 38, 39 i 40 deklaracji VAT-7.

 

Powyższe regulacje dotyczą VAT należnego. Zgodnie jednak z treścią art. 86 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT należny podatek od towarów i usług z tytułu importu usług jest jednocześnie podatkiem naliczonym do odliczenia. Ujmowany on jest w tej samej deklaracji VAT-7 co należny VAT, ale w poz. 51 i 52 tej deklaracji.

 

Zgodnie z treścią art. 97 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 97 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący importu usług winni dokonać rejestracji do tzw. VAT-UE, wypełniając stosowne pola zgłoszenia VAT-R.


* opinia sporządzona zgodnie ze stanem prawnym sprzed 1 stycznia 2011 roku

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton