.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie podatkowe jako matka samotnie wychowująca dziecko

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 24.08.2010

Mam dziecko ze związku, który się rozpadł. Od 15 miesięcy otrzymuję na nie alimenty od ojca dziecka. Czy mogę rozliczać podatek jako matka samotnie wychowująca dziecko i czy mogę skorzystać jednocześnie z ulgi na dziecko? Czy alimenty uwzględniam w zeznaniu rocznym, czy są one zwolnione z opodatkowania? Czy wspólne zamieszkiwanie z ojcem dziecka (dom jest jeszcze naszą współwłasnością) ma wpływ na możliwość rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

 

Zgodnie z ust. 4 art. 6 tejże ustawy od osoby samotnie wychowującej w roku podatkowym dzieci:

 

  1. „małoletnie,
  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

    – podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie”.

 

Nie widzę przeszkód w rozliczeniu się jako matka samotnie wychowująca dziecko.

 

Odnośnie ulgi – odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę można odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji.

 

Jak wskazuje Adam Bartosiewicz (Vademecum Doradcy Podatkowego 2010, nr 1): „jeśli w danym gospodarstwie domowym egzystują oboje rodzice (żyjący w konkubinacie), to wówczas można przyjąć, że oboje wykonują oni władzę rodzicielską nad swoimi dziećmi (zakładam oczywiście, że w związku, o którym mowa, są wspólne dzieci, a nie dzieci tylko jednego z partnerów). Wtedy w zasadzie nie ma ograniczeń, co do tego, który z rodziców skorzysta z ulgi na dziecko. Może to zrobić zarówno ten rodzic, który rozliczał się jako samotny rodzic (nie ma zakazu łączenia preferencyjnego opodatkowania samotnych rodziców z jednoczesnym korzystaniem z przedmiotowej ulgi), jak i drugi z rodziców-konkubentów”.

 

Co do alimentów: wolne od podatku dochodowego, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są alimenty:

 

  1. „na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  2. na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a), otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł″.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton