Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie podatkowe jako matka samotnie wychowująca dziecko

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 24.08.2010

Mam dziecko ze związku, który się rozpadł. Od 15 miesięcy otrzymuję na nie alimenty od ojca dziecka. Czy mogę rozliczać podatek jako matka samotnie wychowująca dziecko i czy mogę skorzystać jednocześnie z ulgi na dziecko? Czy alimenty uwzględniam w zeznaniu rocznym, czy są one zwolnione z opodatkowania? Czy wspólne zamieszkiwanie z ojcem dziecka (dom jest jeszcze naszą współwłasnością) ma wpływ na możliwość rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

 

Zgodnie z ust. 4 art. 6 tejże ustawy od osoby samotnie wychowującej w roku podatkowym dzieci:

 

  1. „małoletnie,
  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

    – podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie”.

 

Nie widzę przeszkód w rozliczeniu się jako matka samotnie wychowująca dziecko.

 

Odnośnie ulgi – odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę można odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji.

 

Jak wskazuje Adam Bartosiewicz (Vademecum Doradcy Podatkowego 2010, nr 1): „jeśli w danym gospodarstwie domowym egzystują oboje rodzice (żyjący w konkubinacie), to wówczas można przyjąć, że oboje wykonują oni władzę rodzicielską nad swoimi dziećmi (zakładam oczywiście, że w związku, o którym mowa, są wspólne dzieci, a nie dzieci tylko jednego z partnerów). Wtedy w zasadzie nie ma ograniczeń, co do tego, który z rodziców skorzysta z ulgi na dziecko. Może to zrobić zarówno ten rodzic, który rozliczał się jako samotny rodzic (nie ma zakazu łączenia preferencyjnego opodatkowania samotnych rodziców z jednoczesnym korzystaniem z przedmiotowej ulgi), jak i drugi z rodziców-konkubentów”.

 

Co do alimentów: wolne od podatku dochodowego, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są alimenty:

 

  1. „na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  2. na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a), otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł″.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - 6 =

»Podobne materiały

Różne adresy zamieszkania małżonków a wspólne rozliczenie

Spełniamy z żoną zawarte w ustawie warunki do wspólnego rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Posiadamy jeden adres zameldowania, ale różne adresy zamieszkania. Czy nie popełnimy wykroczenia, rozliczając się wspólnie? Do którego urzędu skarbowego należy przesłać rozliczenie (podlegamy pod inne u

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »